Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/196/2016 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446)

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilkowicach, nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVII/469/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Wilkowicach.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy


dr Bartosz Olma


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/196/2016
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WILKOWICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

4) ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

5) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,

10) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

11) uchwały nr IV/10/90 Rady Gminy w Wilkowicach z dnia 31 sierpnia 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej,

12) przepisów dotyczących jednostek pomocy społecznej i jednostek budżetowych,

13) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej GOPS jest jednostką budżetową Gminy Wilkowice.

2. GOPS swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Wilkowice.

3. GOPS ma siedzibę w Wilkowicach.

Rozdział 2.
Zadania i ich realizacja

§ 3. 1. Działalnością podstawową GOPS jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.

2. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

6. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

7. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

8. GOPS realizuje zadania z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 4. 1. GOPS kieruje Dyrektor, który także reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor GOPS działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

3. Dyrektora GOPS zatrudnia Wójt Gminy Wilkowice.

4. Pracowników GOPS zatrudnia Dyrektor.

§ 5. Strukturę GOPS określa regulamin organizacyjny.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 6. 1. GOPS prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy.

§ 7. GOPS posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 8. 1. Źródłami finansowania działalności GOPS są:

1) środki z budżetu gminy,

2) środki z budżetu państwa,

3) inne źródła określone przepisami prawa.

2. GOPS prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe