Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/552/16 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, 10, 16, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Katowice nr VIII/145/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu "Nas Troje i więcej" (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753) uchyla się §2 ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe