| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/295/16 Rady Gminy Jasienica

z dnia 28 lipca 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 623 079,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 826 647,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 82 653 235,55 złotych

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 81 713 000,94 złotych

5. Przychody budżetu gminy wynoszą 784 009,39 złotych, w tym: przychody z tytułu wolnych środków 784 009,29 złotych

6. Rozchody budżetu gminy wynoszą 1 724 244,00 złotych, w tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 1 724 244,00 złotych

7. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 940 234,61 złotych przeznaczona zostanie na spłatę kredytów krajowych i pożyczek krajowych w kwocie 940 234,61 złotych.

8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/295/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Nazwa - Treść

Kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 845,00

w tym:

dochody majątkowe

2 845,00

w tym:

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

2 845,00

2

600

Transport i łączność

13 402,00

w tym:

dochody bieżące

3 010,00

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek

12,00

wpływy z różnych dochodów

2 998,00

dochody majątkowe

10 392,00

w tym:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

10 392,00

3

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

w tym:

dochody bieżące

40 000,00

w tym:

wpływy z usług

40 000,00

4

750

Administracja publiczna

51 579,00

w tym:

dochody bieżące

51 579,00

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek

51 400,00

wpływy z różnych dochodów

179,00

5

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

463 957,00

w tym:

dochody bieżące

463 957,00

w tym:

wpływy z dywidend

463 957,00

6

758

Różne rozliczenia

16 000,00

w tym:

dochody bieżące

16 000,00

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy

16 000,00

7

801

Oświata i wychowanie

4 391,00

w tym:

dochody bieżące

4 391,00

w tym:

wpływy z różnych dochodów (Gimnazjum w Rudzicy - odszkodowanie za szkodę zalaniową z dnia 31.05.2016 r.)

4 391,00

8

852

Pomoc społeczna

28 200,00

w tym:

dochody bieżące

28 200,00

w tym:

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - tytuł projektu "Synergia społeczna w Gminie Jasienica"

28 200,00

9

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

593,00

w tym:

dochody bieżące

593,00

w tym:

wpływy z różnych opłat

12,00

wpływy z pozostałych odsetek

408,00

wpływy z różnych dochodów

173,00

10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

493,00

w tym:

dochody bieżące

493,00

w tym:

wpływy z opłaty produktowej

493,00

11

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

778,00

w tym:

dochody bieżące

778,00

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek

30,00

wpływy z różnych dochodów

748,00

12

926

Kultura fizyczna

841,00

w tym:

dochody bieżące

841,00

w tym:

wpływy z pozostałych odsetek

30,00

wpływy z różnych dochodów

811,00

RAZEM

623 079,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/295/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

631 056,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

625 056,00

w tym:

a) wydatki bieżące

625 056,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 625 056,00

60016

Drogi publiczne gminne

6 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

6 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 6 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00

2

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

40 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00

3

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

107 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

7 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

7 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące 7 000,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

100 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

100 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00

4

801

Oświata i wychowanie

20 391,00

80101

Szkoły podstawowe

16 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące

16 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 16 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00

80110

Gimnazja

4 391,00

w tym:

a) wydatki bieżące

4 391,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 391,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 391,00

5

852

Pomoc społeczna

28 200,00

85295

Pozostała działalność

28 200,00

w tym:

a) wydatki bieżące

28 200,00

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 28 200,00

OGÓŁEM

826 647,00

Przeznaczenie wydatków

Dział 600

wydatki bieżące

remonty dróg w sołectwie Świętoszówka

6 000,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Powiat w związku ze świadczeniem usług publicznego transportu zbiorowego w 2016 roku

625 056,00

Dział 700

wydatki bieżące

utrzymanie obiektów gminnych

40 000,00

Dział 754

wydatki bieżące

dotacja dla OSP Wieszczęta na utrzymanie gotowości bojowej

7 000,00

wydatki majątkowe

dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej

100 000,00

Dział 801

wydatki bieżące

środki finansowe dla Gimnazjum w Rudzicy

4 391,00

środki na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych:

ZSP w Grodźcu

1 000,00

ZSP w Iłownicy

1 000,00

ZSP w Jasienicy

3 000,00

ZSP w Mazańcowicach

3 000,00

ZSP w Międzyrzeczu

3 000,00

ZSP w Rudzicy

3 000,00

ZSP w Wieszczętach

1 000,00

SP w Świętoszówce

1 000,00

Dział 852

wydatki bieżące

środki na realizację projektu "Synergia społeczna w Gminie Jasienica"

28 200,00

Razem:

826 647,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/295/16
Rady Gminy Jasienica
z dnia 28 lipca 2016 r.

Zmniejszenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

010

Rolnictwo i łowiectwo

140 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

140 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

140 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00

OGÓŁEM

140 000,00

Zmniejszenie wydatków

Dział 010

wydatki majątkowe

Budowa sieci wodociągowej w Gminie Jasienica

140 000,00

RAZEM:

140 000,00

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2016 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa - Treść

kwota (zł.)

1

600

Transport i łączność

140 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

140 000,00

w tym:

b) wydatki majątkowe

140 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 140 000,00

OGÓŁEM

140 000,00

Zwiększenie wydatków

Dział 600

wydatki majątkowe

Budowa parkingu koło kościoła ewangelickiego w Jasienicy

70 000,00

Budowa parkingu koło kościoła katolickiego w Jasienicy

70 000,00

RAZEM:

140 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »