Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/210/2016 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.).

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala co, następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 24.599.071,23 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24.244.071,23zł

- dochody majątkowe w wysokości 355.000,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 23.718.217,23zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.269.967,23zł

- wydatki majątkowe w wysokości 448.250,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

2. Wydatki przeznaczone są w szczególności na:

- zadania własne gminy w kwocie 18.884.001,00zł

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.546.671,00zł

- programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 287.545,23zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 880.854,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 0 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 880.854,00zł na 2017 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

150.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł i narkomanii w kwocie 10.000,00 zł

§ 6. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Tabelą Nr 4 załączoną do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Tabelą Nr 5

-realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 40.000,00 zł,

- celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł,

2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,

3. przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 13. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/210/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe