Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU1)

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wytycznych do wdrażania instrumentów wykonawczych dla Operatorów Priorytetów 1, 2 i 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla Operatorów Priorytetów 1, 2 i 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, który został przyjęty uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", do wdrażania instrumentów wykonawczych tego Programu oraz obsługi wskazanych Priorytetów, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem przepisów załącznika do niniejszego zarządzenia, o których mowa w § 7 ust. 1 w zakresie wskazanego w nim terminu oraz § 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).

Załącznik 1. [Wytyczne dla Operatorów Priorytetów 1, 2 i 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 do wdrażania instrumentów wykonawczych tego Programu oraz obsługi wskazanych Priorytetów]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu
z dnia 15 czerwca 2021 r.
(poz. 53)

Wytyczne dla Operatorów Priorytetów 1, 2 i 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 do wdrażania instrumentów wykonawczych tego Programu oraz obsługi wskazanych Priorytetów

Przepisy ogólne

§ 1. Użyte w Wytycznych określenia oznaczają:

1) minister - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) ministerstwo - urząd administracji rządowej obsługujący ministra;

3) ustawa - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194);

4) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. poz. 2374, z 2020 r. poz. 1602 oraz z 2021 r. poz. 721);

5) uchwała - uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025";

6) Program - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, program wieloletni, w rozumieniu art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz program rozwoju, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327), przyjęty uchwałą, zwany dalej także "NPRCz 2.0." albo "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025";

7) Priorytet - poziom operacyjny NPRCz 2.0., do którego przypisano zadania Operatorów Priorytetów związane z wdrażaniem Programu;

8) Kierunek interwencji - element składowy Priorytetu Programu, w obrębie jednego Priorytetu NPRCz 2.0. wyróżnia się jeden albo maksymalnie dwa Kierunki interwencji;

9) Operator Priorytetu - wskazana w uchwale państwowa instytucja kultury, uczestnicząca w realizacji NPRCz 2.0., wdrażająca zadania wskazane odpowiednio w Priorytecie 1, 2 albo 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, za zgodą ministra zgodnie z art. 28 ust. 1a ustawy albo zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 464), zwany dalej także "Operatorem", w tym:

a) Operator Priorytetu 1 - Biblioteka Narodowa, instytucja kultury prowadzona na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),

b) Operator Priorytetu 2 - Instytut Książki w Krakowie, instytucja kultury prowadzona na podstawie zarządzenia Nr 34 Ministra Kultury z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Instytutu Książki (Dz. Urz. Min. Kult. poz. 53, Dz. Urz. Min. Kult. i Dziedz. Nar. z 2008 r. poz. 64, z 2010 r. poz. 9, z 2011 r. poz. 49, z 2014 r. poz. 24, z 2018 r. poz. 54),

c) Operator Priorytetu 4 - Narodowe Centrum Kultury, instytucja kultury prowadzona na podstawie zarządzenia Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury Instytutu im. Adama Mickiewicza i utworzenia państwowej instytucji kultury - Instytutu Adama Mickiewicza oraz państwowej instytucji kultury - Narodowego Centrum Kultury (Dz. Urz. Min. Kult. i Dziedz. Nar. poz. 14 oraz z 2014 r. poz. 48);

10) Instytucja Zarządzająca - ministerstwo, realizujące kompetencje w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji NPRCz 2.0.;

11) Jednostka Ewaluacji i Monitoringu Programu - Operator Priorytetu 4, realizujący kompetencje w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji NPRCz 2.0., zwany dalej także "JEMP";

12) Plan Ewaluacji i Monitoringu Programu - plan sporządzany przez Jednostkę Ewaluacji i Monitoringu Programu, w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną ministerstwa, obejmujący ogół zadań związanych ze sprawozdawczością, monitorowaniem i ewaluacją NPRCz 2.0., wraz z podziałem środków finansowych na poszczególne zadania, zatwierdzany przez ministra;

13) instrumenty wykonawcze Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - konkursy oraz inne mechanizmy wdrożeniowe, ustanawiane dla Kierunków interwencji NPRCz 2.0., które zostały przyporządkowane do Priorytetów 1, 2 i 4 Programu, a także działania podejmowane przez Jednostkę Ewaluacji i Monitoringu Programu oraz przez Operatorów Priorytetów, w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji NPRCz 2.0, objęte finansowaniem ze środków budżetu państwa na podstawie uchwały, realizowane przez państwowe instytucje kultury, jako Operatorów, w uzgodnieniu z ministrem, w związku z art. 9a i art. 28 ust. 1a ustawy oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, zwane dalej także "instrumentami wykonawczymi NPRCz 2.0.", w tym:

a) Kierunek interwencji 1.1.: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, w Priorytecie 1,

b) Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek, w Priorytecie 1,

c) Kierunek interwencji 2.1.: Infrastruktura bibliotek 2021-2025, w Priorytecie 2,

d) Kierunek interwencji 4.1.: BLISKO - Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, w Priorytecie 4,

e) Kierunek interwencji 4.2.: Kampania społeczno-informacyjna, w Priorytecie 4,

f) działania podejmowane przez JEMP i Operatorów, w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji NPRCz 2.0., które stanowią odrębny instrument wykonawczy NPRCz 2.0.;

14) właściwa komórka organizacyjna ministerstwa - departament, biuro lub inna komórka organizacyjna wchodząca w skład ministerstwa, wyznaczona, zgodnie z regulaminem organizacyjnym ministerstwa oraz zgodnie z postanowieniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, do realizacji zadań ministra w zakresie nadzoru merytoryczno-finansowego nad Operatorem Priorytetu 1, 2 i 4 oraz nad Jednostką Ewaluacji i Monitoringu Programu;

15) komórka ds. obsługi finansowej - departament, biuro lub inna komórka organizacyjna wchodząca w skład ministerstwa wyznaczona, zgodnie z regulaminem organizacyjnym ministerstwa, do realizacji zadań ministra w zakresie obsługi finansowej Operatorów Priorytetu 1, 2 i 4 oraz Jednostki Ewaluacji i Monitoringu Programu;

16) komórka ds. obsługi prawnej - departament, biuro lub inna komórka organizacyjna wchodząca w skład ministerstwa wyznaczona, zgodnie z regulaminem organizacyjnym ministerstwa, do sporządzania opinii prawnych dotyczących obowiązującego prawa w zakresie działania ministra oraz ministerstwa, a także jednostek organizacyjnych;

17) regulamin konkursu - dokument opracowywany dla danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu;

18) wnioski - wnioski o dofinansowanie projektów, składających się z zadań, objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa albo o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach Kierunku interwencji 1.2., wypełniane i wysyłane przez wnioskodawców w ramach naboru ogłaszanego dla danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu;

19) wnioskodawcy - podmioty składające wniosek do danego konkursu ogłaszanego w ramach danego Kierunku interwencji NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu;

20) beneficjenci - wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznano dofinansowanie lub co do których podjęto decyzję o przyłączeniu do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach Kierunku interwencji 1.2.;

21) przedsiębiorstwa - podmioty zdefiniowane w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktat (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.1 ) );

22) wykonawcy - podmioty, które złożyły ofertę lub zawarły umowę w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanego dla danego Kierunku interwencji NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

23) projekty - przedsięwzięcia, na które składają się zadania będące przedmiotem wniosków albo ofert, które mogą być dofinansowywane zgodnie z zakresem danego Kierunku interwencji NPRCz 2.0.;

24) zadania Programu - czynności, procesy, zagadnienia obejmujące ogół prac realizowanych przez ministerstwo albo przez Operatorów związanych z wdrażaniem NPRCz 2.0.;

25) błędy formalne - wady wniosku wynikające z niedostosowania projektu do wymagań związanych z zakresem danego Kierunku interwencji NPRCz 2.0., które uniemożliwiają udzielenie dofinansowania dla projektu w ramach danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0. albo przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek w ramach Kierunku interwencji 1.2. i których wnioskodawca pomimo wezwania nie poprawił w określonym przez Operatora terminie;

26) zespół sterujący - powoływany przez dyrektora państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu 1 i 4, w uzgodnieniu z ministrem zespół doradczy, który ocenia - według kryteriów wskazanych w regulaminie konkursu i zgodnie z powierzonym zakresem oceny - wnioski złożone w ramach naboru ogłaszanego dla danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu;

27) zespół ekspertów - powoływany przez dyrektora państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu 2, w uzgodnieniu z ministrem zespół doradczy, który ocenia - według kryteriów wskazanych w regulaminie konkursu i zgodnie z powierzonym zakresem oceny - wnioski złożone w ramach naboru ogłaszanego dla danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu;

28) lista rankingowa - lista, którą dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu 1 i 2, przekazuje do ministerstwa w celu akceptacji przez ministra ocen końcowych wniosków i kwoty przyznanych dofinansowań albo decyzji o przyłączeniu do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek;

29) lista preferencji - lista, którą dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu 4, przekazuje do ministerstwa w celu akceptacji przez ministra ocen końcowych wniosków i kwoty przyznanych dofinansowań;

30) konflikt interesów - sytuacja, w której interes prywatny pracownika państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, lub innej osoby uprawnionej do realizacji procedur w ramach instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0. wpływa na bezstronne i obiektywne wykonywanie powierzonych jej czynności;

31) interes prywatny - jakakolwiek korzyść dla pracownika państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, lub innej osoby powołanej przez dyrektora tej instytucji do realizacji procedur w ramach instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., jego rodziny, osób spokrewnionych lub bliskich, a także osób albo organizacji, z którymi ma albo miał on kontakty zawodowe;

32) dofinansowanie - środki, które Operator otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu ministra, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, udzielone beneficjentowi przez Operatora na realizację projektu w ramach danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., w przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu, na podstawie którego dofinansowanie jest udzielane beneficjentowi;

33) wynagrodzenie - środki przekazane wykonawcy przez Operatora w związku z realizacją projektu w ramach danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., na podstawie zawartej umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

34) środki na realizację zadań Priorytetu - środki udzielone Operatorowi Priorytetu 1, 2 i 4 na realizację zadań tego Priorytetu, które Operator otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu ministra, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a rozliczenie odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Kult. i Dziedz. Nar. poz. 43);

35) środki na obsługę Priorytetu - środki udzielone Operatorowi Priorytetu 1, 2 i 4 na realizację zadań związanych z obsługą tego Priorytetu, a w przypadku Operatora Priorytetu 4, są to także środki na obsługę zadań Jednostki Ewaluacji i Monitoringu Programu, które Operator otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu ministra, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a rozliczenie odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa;

36) środki na monitorowanie i ewaluację NPRCz 2.0. - środki udzielone Operatorowi Priorytetu 1, 2 i 4, na realizację zadań z zakresu monitoringu i ewaluacji NPRCz 2.0. w formie dotacji celowej, przyznane na podstawie Planu Ewaluacji i Monitoringu Programu, zaakceptowanego przez ministra, które Operator otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu ministra, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a rozliczenie odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa;

37) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);

38) współadministrowanie danymi - proces realizowany przez Operatorów Priorytetów, przy zaangażowaniu ministerstwa, związany z realizacją celów NPRCz 2.0., zgodnie z postanowieniami RODO oraz celami i założeniami Programu.

§ 2. 1. Niezwłocznie po przyjęciu uchwały właściwa komórka organizacyjna ministerstwa sporządza dla Operatora Priorytetu propozycję upoważnienia na obsługę Priorytetu 1, 2 albo 4 NPRCz 2.0., zgodnie z § 4 ust. 1-2 rozporządzenia, która obejmuje obsługę tego zadania NPRCz 2.0., wdrażanie danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0. oraz czynności niezbędne dla skutecznej realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością, monitorowaniem i ewaluacją Programu.

2. Propozycja upoważnienia, o której mowa w ust.1, po zaopiniowaniu przez komórkę ds. obsługi finansowej i komórki ds. obsługi prawnej w zakresie ich właściwości, właściwa komórka ministerstwa przekazuje do podpisu ministrowi.

§ 3. 1. Do celów związanych z wdrażaniem Programu, w tym w celu lepszej koordynacji prac i wzmocnieniu współdziałania Operatorów Priorytetów mogą być tworzone zespoły i grupy robocze, na czas obowiązywania NPRCz 2.0. lub na okres krótszy, związany z realizacją określonego zadania Programu.

2. Zespoły i grupy robocze mogą być powoływane przez Operatorów Priorytetów albo przez ministra.

3. W przypadku zespołów i grup roboczych powoływanych przez Operatora stosuje się zasady obowiązujące odpowiednio w: Bibliotece Narodowej, Instytucie Książki albo Narodowym Centrum Kultury.

§ 4. 1. Wdrażanie NPRCz 2.0., w tym w zakresie sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji Programu, wymaga zaangażowania ministerstwa, Operatorów Priorytetów oraz JEMP, w tym w zakresie współadministrowania danymi osobowymi i ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO.

2. W celu właściwego zabezpieczenia zadania NPRCz 2.0., o którym mowa w ust. 1, zostanie zawarte porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi, przez dyrektora generalnego ministerstwa oraz osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Operatorów Priorytetów.

3. Ministerstwo wraz z Operatorami Priorytetów są współadministratorami przetwarzanych przez nich danych osobowych w związku z realizacją Programu na zasadach określonych w RODO i porozumieniu o współadministrowaniu danymi osobowymi.

4. Przedmiotem porozumienia, o którym mowa w ust. 2-3, są czynności związane z przetwarzaniem danych określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia.

5. Właściwa komórka organizacyjna ministerstwa przekazuje zatwierdzone przez dyrektora generalnego ministerstwa, porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z realizacją NPRCz 2.0., Operatorom Priorytetów. Wzór porozumienia sporządza właściwa komórka organizacyjna ministerstwa na podstawie propozycji JEMP i przy zaangażowaniu Operatorów Priorytetów, we współpracy z inspektorem ochrony danych osobowych ministerstwa.

6. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do opinii formalno - prawnej komórce ds. obsługi prawnej w zakresie jej właściwości .

7. Czynności związane z przygotowaniem i podpisaniem porozumienia, o którym mowa w ust. 2-3, nie wstrzymują działań związanych z wdrażaniem NPRCz 2.0.

Przepływy finansowe

§ 5. 1. Założenia finansowe dla Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 oraz procedurę zapewnienia finansowania Priorytetów Programu określa Program.

2. Podstawą przekazania środków na rachunek Operatora Priorytetu jest umowa na dotację celową zawarta z Operatorem.

3. W 2021 r. w celu uruchomienia środków na dofinansowanie zadania Programu ze środków z rezerw budżetu państwa Operator Priorytetu składa wniosek, zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do Wytycznych.

Organizacja konkursów

§ 6. W przypadku gdy wdrażanie danego Kierunku interwencji wiąże się z organizacją konkursu, do jego przeprowadzenia stosuje się przepisy § 7-16.

§ 7. 1. W przypadku ogłoszenia konkursu po raz pierwszy w ramach NPRCz 2.0. albo w przypadku modyfikacji już zaakceptowanego regulaminu konkursu nie później niż na 2 miesiące przed planowanym terminem ogłoszenia konkursu, Operator Priorytetu przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa wstępny projekt regulaminu konkursu dla danego Kierunku interwencji.

2. Właściwa komórka organizacyjna ministerstwa analizuje projekt regulaminu konkursu dla danego Kierunku interwencji pod kątem zgodności z NPRCz 2.0. i jednocześnie przekazuje go do akceptacji komórki ds. obsługi finansowej, która analizuje zgodność projektu regulaminu konkursu z przepisami dotyczącymi finansów publicznych.

3. W przypadku uwag zgłoszonych przez komórki, o których mowa w ust. 2, właściwa komórka organizacyjna ministerstwa zwraca się do Operatora Priorytetu o wprowadzenie korekt do projektu regulaminu konkursu.

4. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji regulaminu konkursu Operator Priorytetu przekazuje go do właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa, która niezwłocznie przedkłada go do akceptacji ministra.

5. W trakcie prac, o których mowa w ust. 2-4, Operator Priorytetu przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa propozycję składu zespołu sterującego, a w przypadku Priorytetu 2 propozycję składu zespołu ekspertów, dla danego instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0.

6. Propozycja składu zespołu sterującego, a w przypadku Priorytetu 2 propozycja składu zespołu ekspertów, jest przedstawiana do akceptacji ministra.

7. Po wykonaniu czynności określonych ust. 1-6, dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, ogłasza, w porozumieniu z właściwą komórką organizacyjną ministerstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Operatora Priorytetu i na stronie internetowej Operatora Priorytetu, informację o instrumentach wykonawczych NPRCz 2.0. realizowanych przez tę instytucję, finansowanych ze środków budżetu państwa w związku z uchwałą wraz z regulaminami konkursów tych instrumentów.

§ 8. Za prawidłowe przeprowadzenie oceny wniosków oraz za prawidłową realizację zadań i wydatków przypisanych poszczególnym instrumentom wykonawczym NPRCz 2.0. odpowiada dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu.

§ 9. 1. Zasady podziału środków finansowych określa szczegółowo regulamin konkursu.

2. Suma decyzji o dofinansowaniu nie może przekroczyć kwoty przewidywanego budżetu określonego w regulaminie konkursu i wynikającego z postanowień uchwały oraz treści Programu.

3. Po zakończeniu procesu oceny wniosków dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, sporządza protokół oceny, ze wskazaniem sposobu podziału środków finansowych. Do protokołu zostaje dołączona lista rankingowa, a w przypadku Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1. lista preferencji.

§ 10. Po przeprowadzeniu procesu oceny wniosków dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa listę rankingową, a w przypadku Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1. listę preferencji, w celu akceptacji przez ministra ocen końcowych wniosków i kwoty przyznanych dofinansowań albo decyzji o przyłączeniu do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek.

§ 11. Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich procedur związanych z oceną wniosków i przyznaniem dofinansowań w ramach instrumentów wykonawczych NPRCz 2.0. Operator Priorytetu publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Operatora Priorytetu oraz na stronie internetowej Operatora Priorytetu:

1) wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie - sporządzony na podstawie zaakceptowanej przez ministra listy rankingowej, a w przypadku Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1. listy preferencji;

2) wykaz wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych;

3) składy osobowe wszystkich zespołów sterujących, a w przypadku Priorytetu 2 składy osobowe zespołów ekspertów.

§ 12. Na każdym etapie oceny wniosków oraz realizacji zadań i wydatków przypisanych poszczególnym instrumentom wykonawczym NPRCz 2.0 Operatorzy Priorytetów monitorują projekty w zakresie ich zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i wydatków przypisanych do Priorytetu 2 NPRCz 2.0.

§ 13. 1. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, dyrektor, pracownik państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, oraz członek zespołu sterującego, a w przypadku Priorytetu 2 członek zespołu ekspertów, podlega wyłączeniu z czynności związanych z rozpatrywaniem wniosków:

1) z inicjatywy własnej;

2) z inicjatywy dyrektora państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu;

3) z inicjatywy ministra.

2. Wyłączenia dokonuje:

1) minister, w stosunku do dyrektorów państwowych instytucji kultury, będących Operatorami Priorytetu, przy czym minister określa zakres czynności, z których zostaje wyłączona osoba znajdująca się w konflikcie interesów;

2) dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, w stosunku do podległych sobie pracowników i członków zespołu sterującego, a w przypadku Priorytetu 2 członków zespołu ekspertów, przy czym dyrektor określa zakres czynności, z których zostaje wyłączona osoba znajdująca się w konflikcie interesów;

3) niezależnie od przypadków określonych w pkt 1-2, dyrektor albo pracownik państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, członek zespołu sterującego, a w przypadku Priorytetu 2 członek zespołu ekspertów, samodzielnie ? w stosunku do czynności, wobec których znajduje się w konflikcie interesów.

3. W przypadku stwierdzenia, że czynności wykonywane w danym instrumencie wykonawczym NPRCz 2.0. przez osobę znajdującą się w konflikcie interesów miały wpływ na ocenę wniosków, minister lub dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, może unieważnić:

1) ocenę pojedynczego wniosku;

2) całość lub część procedury oceny wniosków.

4. Unieważnienie, o którym mowa w ust. 3, może być przeprowadzone tylko w sytuacji, gdy nie została zawarta umowa dotycząca dofinansowania danego projektu.

5. W przypadku, gdy dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, znajduje się w konflikcie interesów w stosunku do wniosku lub wniosków złożonych do instrumentu wykonawczego NPRCz 2.0., wdrażanego przez tę instytucję, informuje o tym ministra nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków.

6. W przypadku, gdy dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, znajduje się w konflikcie interesów, ale nie został wyłączony przez ministra ze wszystkich czynności związanych z oceną wniosków, dokumenty związane z oceną lub realizacją wniosków, w zakresie określonym przez ministra, podpisuje dyrektor właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa.

§ 14. 1. Przed zawarciem umowy z beneficjentem Operator Priorytetu weryfikuje projekt w zakresie:

1) założeń merytorycznych i finansowych zadeklarowanych we wniosku będącym przedmiotem oceny;

2) wywiązania się przez beneficjenta z obowiązku rozliczenia dofinansowań udzielonych mu w ciągu ostatnich trzech lat budżetowych na podstawie podpisanego przez niego oświadczenia, którego wzór określa regulamin konkursu, składanego po ogłoszeniu decyzji o dofinansowaniu.

2. W przypadku gdy w wyniku konkursu przyznawane jest dofinansowanie i w przypadku gdy jest ono niższe od wnioskowanego, dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, może zezwolić na zawężenie szczegółowego zakresu projektu o ile, w jego ocenie, zachowane zostaną założenia merytoryczne projektu zadeklarowane we wniosku będącym przedmiotem oceny.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, po uzyskaniu zgody ministra, może zezwolić na modyfikację nazwy projektu w sytuacji:

1) wynikającej z zawężenia szczegółowego zakresu projektu, o którym mowa w ust. 2;

2) wynikającej z innych czynników, które nie wpływają na zmianę założeń merytorycznych projektu.

4. Po uzyskaniu zgody ministra dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, zezwala na modyfikację nazwy projektu, o której mowa w ust. 3, następnie Operator Priorytetu nanosi odpowiednią zmianę na liście rankingowej, a w przypadku Priorytetu 4, Kierunek interwencji 4.1. na liście preferencji, i przedkłada listę z tą zmianą do właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa, celem akceptacji przez ministra.

5. W przypadku ewentualnego obniżenia kosztu projektu zasady utrzymania dofinansowania przez beneficjenta określa regulamin konkursu oraz postanowienia umowy zawartej z beneficjentem.

6. W przypadku braku rozliczenia przez beneficjenta dofinansowań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, umowa z beneficjentem nie może być zawarta.

§ 15. 1. W przypadku projektu realizowanego przez beneficjenta będącego przedsiębiorstwem, w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej wskazanych w regulaminie konkursu dla Kierunku interwencji 2.1. NPRCz 2.0., Operator Priorytetu określa na etapie dokumentacji uzupełniającej składanej przez beneficjenta przed podpisaniem umowy czy projekt spełnia wymogi odnośnie do maksymalnego dopuszczalnego limitu pomocy publicznej.

2. W przypadku stwierdzenia, że projekt realizowany przez przedsiębiorstwo nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1, dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu 2, podejmuje następujące czynności:

1) rozpatruje obniżenie przyznanego dofinansowania, w przypadku stwierdzenia, iż istnieje możliwość obniżenia kwoty dofinansowania do poziomu, który jest zgodny z limitem pomocy publicznej i który pozwala zrealizować beneficjentowi podstawowe założenia merytoryczne projektu;

2) dofinansowanie zostaje anulowane, w przypadku stwierdzenia, iż nie ma możliwości obniżenia kwoty dofinansowania do poziomu, który jest zgodny z limitem pomocy publicznej i który pozwala zrealizować beneficjentowi podstawowe założenia merytoryczne projektu.

3. W przypadku umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem będącym przedsiębiorstwem, w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy publicznej wskazanych w regulaminie konkursu dla Kierunku interwencji 2.1. NPRCz 2.0., umowa o dofinansowanie określa dodatkowo:

1) maksymalny dopuszczalny limit pomocy publicznej w budżecie projektu;

2) warunki obniżenia lub anulowania dofinansowania w przypadku przekroczenia przez beneficjenta maksymalnego dopuszczalnego limitu pomocy publicznej w budżecie projektu.

4. Dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu 2, zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

§ 16. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta, przed podpisaniem umowy z beneficjentem, dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, po uzyskaniu zgody ministra, może wyrazić zgodę na przekazanie dofinansowania innemu podmiotowi, który przejął od beneficjenta realizację projektu, o ile, w ocenie dyrektora państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu, nowy organizator gwarantuje realizację projektu zgodnie z zakresem, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Pozostałe mechanizmy wdrożeniowe

§ 17. 1.W trybie odrębnym - zamówień publicznych, przeprowadza się wybór wykonawców realizujących projekty w Priorytecie 1, w ramach Kierunku interwencji 1.2. i w Priorytecie 4, w ramach Kierunku interwencji 4.2. oraz w zakresie badań wskazanych w Planie Ewaluacji i Monitoringu Programu. W tym celu, po otrzymaniu przez Operatora od właściwej komórki organizacyjnej ministerstwa zgody, o której mowa w § 2 ust. 1, Operator ogłasza postępowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiającym jest dyrektor państwowej instytucji kultury, będącej Operatorem Priorytetu.

Sprawozdawczość

§ 18. 1. Sprawozdawczość i monitoring odbywają się przez cały okres wdrażania Programu i realizowane są na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania NPRCz 2.0., zgodnie z postanowieniami zawartymi w Programie oraz zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa.

2. Szczegółowy sposób organizacji systemu sprawozdawczości, monitorowania i ewaluacji zostanie zawarty w Planie Ewaluacji i Monitoringu Programu, który zostanie przedstawiony do akceptacji ministra.

3. Plan Ewaluacji i Monitoringu Programu jest opracowany na cały okres realizacji Programu, z uwzględnieniem podziału zadań realizowanych w poszczególnych latach i przypisanego do nich budżetu.

4. Do dnia 15 marca roku następnego Operator Priorytetu przekazuje sprawozdanie roczne ministerstwu.

5. Sprawozdanie końcowe obejmuje cały okres wdrażania Programu, tj. lata 2021-2025 z uwzględnieniem aktualizacji na dzień 31 grudnia 2025 r.

6. Sprawozdanie końcowe jest przekazywane przez Operatorów Priorytetów do ministerstwa w terminie do dnia 15 maja 2026 r.

7. Operator Priorytetu udostępnia współadministrowane dane, za dany okres sprawozdawczy, jednocześnie do ministerstwa oraz do JEMP w dniu przekazania do ministerstwa sprawozdania - rocznego albo końcowego.

8. Dane osobowe będą przekazywane wraz z innymi danymi według wzoru stanowiącego załącznik do Planu Ewaluacji i Monitoringu Programu.

9. Operator Priorytetu odpowiada za prawidłowość i kompletność udostępnianych danych za dany okres sprawozdawczy.

Postanowienia końcowe

§ 19. Szczegółowe informacje - nie uwzględnione w niniejszych Wytycznych - zawarte zostaną w umowach o udzielenie dotacji celowej, zawieranych z Operatorem Priorytetu w związku z przekazaniem środków na realizację zadań Priorytetu, środków na obsługę Priorytetu oraz środków na monitorowanie i ewaluację NPRCz 2.0.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 215 z 02.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 86 z 15.03.2021, str. 1.Dzienniki Urzędowe