Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1)

z dnia 23 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wytycznych do wdrażania instrumentów wykonawczych dla Operatorów Priorytetów 1, 2 i 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wytycznych do wdrażania instrumentów wykonawczych dla Operatorów Priorytetów 1, 2 i 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 (Dz. Urz. MKDNiS poz. 53) w załączniku w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W 2021 r. w celu uruchomienia środków na dofinansowanie zadania Programu ze środków z rezerw budżetu państwa Operator Priorytetu składa wniosek, zgodnie z wzorem formularza uzgodnionym z komórką ds. obsługi finansowej.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 15 czerwca 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński


1) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).

Dzienniki Urzędowe