Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe w części 34 budżetu państwa - rozwój regionalny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje celowe w części 34 budżetu państwa - rozwój regionalny oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W CZĘŚCI 34 BUDŻETU PAŃSTWA – ROZWÓJ REGIONALNY ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI]

Załącznik do obwieszczenia Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 10 maja 2021 r. (poz. 74)

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2020 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE W CZĘŚCI 34 BUDŻETU PAŃSTWA - ROZWÓJ REGIONALNY ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

L.P.

NAZWA JEDNOSTKI

KWOTA [W ZŁOTYCH]

1.

AGENCJA ROZWOJU I MODERNIZACJI ROLNICTWA

32 836 339,98

2.

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU

81 488,75

3.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZESIĘBIORCZOŚCI

42 743,26

4.

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

735 459,13

RAZEM

33 696 031,12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-13
  • Data obowiązywania: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe