Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie Zespołu do spraw weryfikacji wniosków o nadanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw weryfikacji wniosków o nadanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej "DZF", w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) członkowie Zespołu:

a) trzech pracowników Wydziału Dostępności DZF, wskazanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

b) trzech ekspertów wskazanych przez Radę Dostępności, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 3.

1. Przewodniczący Zespołu w szczególności:

1) kieruje pracami Zespołu;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu wyznacza swego zastępcę spośród członków Zespołu. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu, jego funkcje wykonuje zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z wykorzystaniem dostępnej technologii, w formule online.

3. Prace Zespołu są dokumentowane w formie protokołu, który jest podpisany przez Przewodniczącego Zespołu lub jego zastępcę.

§ 5.

Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin.

§ 6.

Zespół podejmuje decyzje, w tym dotyczącą przyjęcia regulaminu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów - decyduje głos przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Obsługę Zespołu zapewnia DZF.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe