Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 115), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 110).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 110), które stanowią:

"§ 2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego dostosuje regulamin organizacyjny Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do przepisów zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, i przedłoży go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r".

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

 

1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 19 lipca 2021 r. (poz. 110)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Na podstawie art. 94a ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) zarządza się, co następuje:

§ 1. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik do zarządzenia
Ministra Finansów
z dnia 19 grudnia 2019 r.

STATUT POLSKIEJ AGENCJI NADZORU AUDYTOWEGO

§ 1. W skład Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanej dalej "Agencją", wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) Departament Postępowań Dyscyplinarnych, Administracyjnych oraz Obsługi Prawnej;

3) Departament Nadzoru nad Samorządem Zawodowym i Firmami Audytorskimi;

4) Departament Kontroli;

5) Biuro Prezesa;

6) (uchylony);2)

7) Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej;

8) Stanowisko ds. ochrony danych osobowych.

§ 2. 1. Prezes Agencji nadaje Agencji regulamin organizacyjny, w którym określa:

1) organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych Agencji oraz tryb pracy Agencji;

2) zakres zadań Zastępcy Prezesa Agencji oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi Agencji.

2. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 3. Prezes Agencji może tworzyć zespoły o charakterze doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.

 

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 110), które weszło w życie z dniem 1 października 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe