Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Zespół do spraw opracowania Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie Strategii deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży, w tym z pieczy zastępczej, a także osób bezdomnych, zwanej dalej "Strategią".

2. Opracowanie Strategii ma na celu m.in. spełnienie warunku podstawowego pn. Krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, określonego w załączniku nr 4 do Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.

3. Projekt Strategii zostanie przedstawiony Ministrowi przez przewodniczącego Zespołu do dnia 30 kwietnia 2021 r.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

2) sekretarz Zespołu - Beata Celińska, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Justyna Pawlak, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) Magdalena Zielińska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,

c) Aneta Kowalska, Departament Pomocy i Integracji Społecznej,

d) Olgierd Podgórski, Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej,

e) Katarzyna Napiórkowska, Departament Polityki Rodzinnej,

f) Lidia Ułanowska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej,

g) Magdalena Zbyszyńska, Departament Polityki Senioralnej.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w realizacji zadań Zespołu, osoby niebędące członkami Zespołu, posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu tematyki prac Zespołu.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu może tworzyć tematyczne podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu, będące przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych.

§ 5.

1. Członkowie Zespołu wykonują swoje funkcje osobiście.

2. Członek Zespołu, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przesyła pisemną opinię w sprawach objętych projektem porządku posiedzenia.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym przez przewodniczącego Zespołu na podstawie § 4 ust. 2 nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Za udział w pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje, jeżeli udział w pracach Zespołu, podzespołów i grup roboczych odbywa się w ramach podróży służbowej w rozumieniu art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, jest finansowany ze środków będących w dyspozycji Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w ramach budżetu części 44 na dany rok budżetowy.

§ 7.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, których termin wyznacza przewodniczący Zespołu.

2. Posiedzenia Zespołu, podzespołów oraz grup roboczych odbywają się w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

3. Posiedzenia Zespołu, podzespołów oraz grup roboczych mogą odbywać się zdalnie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

4. Prace Zespołu, podzespołów oraz grup roboczych mogą być prowadzone w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

5. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu.

6. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Zespołu na trzy dni przed jego następnym posiedzeniem.

§ 8.

1. Do obowiązków przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) kierowanie merytoryczną pracą Zespołu;

2) zwoływanie, w zależności od potrzeb, posiedzeń Zespołu;

3) delegowanie zadań;

4) występowanie do kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz innych podmiotów o udostępnienie informacji i dokumentów niezbędnych do prac Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu w sprawach dotyczących jego działalności;

6) przedkładanie Ministrowi informacji o postępach w pracach Zespołu nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Przewodniczący Zespołu przy wykonywaniu swoich obowiązków korzysta z pomocy sekretarza Zespołu.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego obowiązki wykonuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Zespołu.

§ 9.

Do obowiązków sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1) planowanie i ustalanie harmonogramu zadań w uzgodnieniu z przewodniczącym Zespołu;

2) zarządzanie komunikacją w Zespole;

3) sporządzanie protokołu z posiedzenia Zespołu;

4) dokumentowanie obecności członków Zespołu na jego posiedzeniach;

5) przechowywanie dokumentacji z prac Zespołu

6) przygotowywanie dla przewodniczącego Zespołu, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, informacji o postępach w pracach Zespołu.

§ 10.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Metryka

Dzienniki Urzędowe