Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 39
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1

.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2021, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o dodatkowym otwartym konkursie ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2021;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej "Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2021 r., a także proponowaną kwotą dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

2) wiceprzewodniczący - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", zatwierdzonej przez Sekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

3. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się z prac Komisji. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

6. Komisja działa na podstawie regulaminu pracy Komisji, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

7. Członkowie Komisji oceniający złożone oferty wypełniają kartę oceny oferty "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2021 (dodatkowy konkurs), zwaną dalej "kartą oceny oferty". Wzór karty oceny oferty stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego, z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

3) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

4) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sprawdzenie poprawności wypełnienia kart oceny oferty;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

4) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 8.

1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz osobom, o których mowa w § 4, biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wytycznych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji, działających przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 9.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 10.

Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników dodatkowego otwartego konkursu ofert "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2021.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załączniki do zarządzenia nr 39
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 23 września 2021 r.
(poz. 40)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIEZałącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIEZałącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIEZałącznik 4. [Regulamin pracy Komisji]

Załącznik nr 4

Regulamin pracy Komisji

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi listę rankingową złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2021 r., a także proponowaną kwotą dotacji.

§ 2.

1. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o dodatkowym otwartym konkursie ofert pn. "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2021.

2. Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, wypełniają kartę oceny oferty.

3. Jeżeli w ocenie formalnej na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, oferta podlega ocenie merytorycznej.

4. W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie ocenią spełnienie przez oferenta warunków formalnych udziału w konkursie lub przesłanki merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący.

5. W przypadku gdy oferta została oceniona pozytywnie przez wszystkich członków Komisji, ale różnica w punktacji pomiędzy ich ocenami wynosi minimum 4 punkty, ostateczną punktację ustala przewodniczący.

6. Karty oceny oferty wypełnione przez członków Komisji pozostają w dokumentacji konkursu.

7. Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę rankingową złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2021 r., a także proponowaną kwotą dotacji. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmuje przewodniczący.

8. Lista rankingowa złożonych ofert zawiera:

1) następujące informacje dla każdej oferty:

a) numer oferty,

b) nazwę organizacji,

c) nazwę zadania publicznego,

d) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,

e) liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;

2) kwotę dotacji proponowaną do finansowania przez Ministra dla rekomendowanych przez Komisję ofert.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji, w tym wyłączenia z prac Komisji stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) o wyłączeniu pracownika.

5. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.


Załącznik 5. [WZÓR – KARTA OCENY OFERTY]

Załącznik nr 5

WZÓR - KARTA OCENY OFERTY


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-23
  • Data wejścia w życie: 2021-09-25
  • Data obowiązywania: 2021-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe