REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 maja 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją", w celu opiniowania ofert złożonych w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w Regulaminie I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023";

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem", listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2023 r., a także proponowaną kwotą dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem";

2) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) co najmniej dwóch pracowników Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej w Ministerstwie,

b) nie więcej niż dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą", lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisji konkursowej w Ministerstwie, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej w Ministerstwie, zwanej dalej „listą zgłoszeń".

2. Ostateczną listę członków Komisji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a określa przewodniczący, uwzględniając liczbę złożonych ofert i termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Ostateczną liczbę członków Komisji wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b określa przewodniczący, uwzględniając liczbę osób zgłoszonych znajdujących na liście zgłoszeń, a także ewentualne podleganie tych osób wyłączeniu na mocy art. 15 ust. 2d ustawy.

4. Przewodniczący wyznacza wiceprzewodniczącego oraz sekretarza spośród członków Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego, zatwierdza Minister.

6. W pracach Komisji, na zaproszenie przewodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie komunikacji i promocji.

7. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 6, składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego i wyłączają się z prac Komisji. Wzór oświadczenia członka Komisji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

8. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 6, składają oświadczenie o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

9. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w ust. 6, składają oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

10. Komisja działa na podstawie regulaminu pracy Komisji, stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.

11. Członkowie Komisji, oceniający złożone oferty, indywidualnie wypełniają kartę oceny formalnej i merytorycznej oferty w systemie Witkac. Wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

12. Sekretarz wypełnia wspólną kartę oceny ofert, będącą uśrednioną kartą oceny formalnej i merytorycznej ofert. Wzór wspólnej karty oceny ofert stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 4.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

a) kierowanie pracami Komisji;

b) zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;

c) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

d) zatwierdzanie wspólnej karty oceny ofert;

e) akceptowanie sporządzonych przez sekretarza protokołów posiedzeń Komisji.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 5.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sprawdzenie poprawności danych na wygenerowanych z systemu Witkac kartach oceny formalnej i merytorycznej ofert;

3) przygotowanie wspólnej karty oceny ofert;

4) sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji;

5) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 6.

1. Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny. Członkowie Komisji oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 6, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Członkom Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 6, z tytułu udziału w stacjonarnych posiedzeniach Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 oraz z 2022 r. poz. 1481 i 2302) oraz obowiązujących w Ministerstwie przepisów dotyczących warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej.

§ 7.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej w Ministerstwie.

§ 8.

Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [WZÓR - OŚWIADCZENIE]

Załączniki do zarządzenia nr 23 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 16 maja 2023 r. (poz. 23)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE

 

Załącznik 2. [WZÓR - OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

WZÓR - OŚWIADCZENIE

 

Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

WZÓR - OŚWIADCZENIE

 

 

 

Załącznik 4. [REGULAMIN PRACY KOMISJI]

Załącznik nr 4

REGULAMIN PRACY KOMISJI

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert oraz przedkłada Ministrowi opinię dotyczącą złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania.

§ 2.

1. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".

2. Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, indywidualnie uzupełniają formularze oceny ofert w systemie Witkac.

3. Jeżeli w ocenie formalnej na wszystkie pytania zostanie udzielona odpowiedź pozytywna, oferta podlega ocenie merytorycznej.

4. Każda z ofert oceniana jest formalnie przez jednego członka Komisji, a merytorycznie przez dwóch członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego.

5. Jeżeli w ocenie oferty wystąpi wyraźna różnica w punktacji (różnica punktów między obiema ocenami wyniesie minimum 30 punktów) i wyższa ocena wyniesie co najmniej 80 punktów, oferta jest kierowana do oceny trzeciego członka Komisji, który wypełnia kartę oceny, dysponując podwójną pulą punktową (200 punktów). Trzecim oceniającym ofertę może być każdy członek Komisji. Komisja po zapoznaniu się z jego oceną ustala ostateczną uśrednioną punktację (maksymalnie 100 punktów) i propozycję kwoty dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

6. Jeżeli więcej niż jednej ofercie przyznano tę samą liczbę punktów, a kwota środków nie jest wystarczająca do dofinansowania wszystkich ofert, Komisja ustala ostateczną punktację oraz propozycję kwot dotacji do zatwierdzenia przez Ministra.

7. Lista ofert przeznaczonych do dofinansowania w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023" zawiera następujące informacje:

1) numer oferty;

2) nazwę organizacji;

3) nazwę zadania publicznego;

4) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo;

5) uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji - dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;

6) kwotę dotacji proponowaną do dofinansowania przez Ministra;

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji mogą się odbyć, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji lub jej wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego - inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego do wykonania jego obowiązków na posiedzeniu.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje również w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzenia Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

Załącznik 5. [WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJOFERTY]

Załącznik nr 5

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

 

Załącznik 6. [WZÓR – WSPÓLNA KARTA OCENY OFERT]

Załącznik nr 6

WZÓR - WSPÓLNA KARTA OCENY OFERT

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-05-17
  • Data wejścia w życie: 2023-05-18
  • Data obowiązywania: 2023-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA