REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 24

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 czerwca 2023 r.

w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanych w ramach współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347 i 641), w związku art. 23e-23f oraz art. 23h ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 807) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych funkcjonuje system wsparcia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza, zwany dalej „Systemem HNS".

2. System HNS zapewnia warunki do wywiązywania się przez Rzeczpospolitą Polską z zobowiązań, wynikających z członkostwa w NATO, w zakresie planowania i realizacji zadań w działach administracji rządowej i przez inne instytucje państwowe wynikających z obowiązku państwa-gospodarza.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) CBD - Centralną Bazę Danych służącą do gromadzenia danych o potencjale i zasobach przewidywanych do wykorzystania w ramach HNS;

2) CIMIC (Civil-Military Co-operation) - współpracę cywilno-wojskową, w tym koordynację i współpracę pomiędzy dowódcą NATO i podmiotami cywilnymi, włączając w to ludność, władze lokalne oraz organizacje i agencje międzynarodowe, narodowe i pozarządowe, obejmującą w szczególności udział w przygotowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie planowania i prowadzenia operacji wojskowych z udziałem podmiotów cywilnych;

3) CPK - Centralny Punkt Kontaktowy;

4) DAR - działy administracji rządowej kierowane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

5) HNS (Host Nation Support) - cywilną i wojskową pomoc udzielaną przez państwo-gospodarza w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom międzynarodowym, które są rozmieszczane, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) jednostka - jednostka organizacyjna wyszczególniona w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek podległa Ministrowi lub przez niego nadzorowana;

7) kierownik jednostki - kierownik jednostki, o której mowa w pkt 6;

8) Minister - Minister Rodziny i Polityki Społecznej;

9) Ministerstwo - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;

10) MON - Ministerstwo Obrony Narodowej;

11) NATO (North Atlantic Treaty Organization) - organizację Traktatu Północnoatlantyckiego będącą międzynarodową organizacją opartą na sojuszniczym systemie bezpieczeństwa zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim, stawiającą sobie za cel zbiorową ochronę swoich członków jako podstawę zachowania pokoju i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego;

12) PK - Punkt albo Punkty Kontaktowe;

13) urzędy obsługujące centralne organy administracji rządowej - urzędy, o których mowa w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2512).

§ 3.

W Ministerstwie powołuje się pełnomocnika Ministra do spraw HNS, którego funkcję pełni dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw planowania obronnego.

§ 4.

1. W skład Systemu HNS wchodzą:

1) pełnomocnik Ministra do spraw HNS;

2) PK HNS w Ministerstwie działający przy komórce organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw planowania obronnego;

3) PK HNS działające w:

a) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego,

b) Ochotniczych Hufcach Pracy,

c) Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

2. PK HNS, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zapewniają realizację zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza w jednostkach.

§ 5.

1. Do zadań pełnomocnika do spraw HNS należy:

1) reprezentowanie Ministra w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;

2) przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez Ministerstwo i jednostki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

3) planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS w Ministerstwie i w jednostkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

4) koordynowanie współpracy między Ministerstwem a MON w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji HNS;

5) inicjowanie i koordynowanie przygotowania w Ministerstwie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;

6) koordynowanie funkcjonowania PK HNS w Ministerstwie i w jednostkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

7) koordynowanie w Ministerstwie i w jednostkach gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby CBD HNS.

2. Obsługę merytoryczną pełnomocnikowi Ministra do spraw HNS zapewnia PK HNS w Ministerstwie.

§ 6.

1. Gromadzenie i aktualizowanie danych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, obejmuje zbieranie i gromadzenie danych o zasobach obronnych HNS przez PK HNS w następującym zakresie:

1) prowadzenie zbiorczej bazy danych o zasobach obronnych HNS przez PK HNS w Ministerstwie w zakresie DAR;

2) prowadzenie baz danych przez PK HNS jednostek, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, według właściwości;

3) przekazywanie danych, w formie zestawienia tabelarycznego, o zasobach obronnych HNS:

a) przez PK HNS jednostki do PK HNS w Ministerstwie do ostatniego dnia roboczego w miesiącu styczniu danego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego - dotyczy zmian aktualizujących,

b) przez PK HNS w Ministerstwie do CPK HNS w MON, w terminie wskazanym przez CPK HNS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

2. Wzór zestawienia o zasobach obronnych HNS, o których mowa w ust. 1, przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 7.

Organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania PK HNS określa Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

1. W celu zapewnienia warunków do realizacji Celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstwo i jednostki, według właściwych DAR:

1) w ramach Celu L 3110 N - identyfikują i utrzymują zasoby specjalistów funkcjonalnych w obszarze doradztwa i pomocy w zakresie organizacji i dostarczania pomocy najuboższym i poszkodowanym w rejonie misji/strefie odpowiedzialności;

2) w ramach Celu S 1106 N - zapewniają szkolenie personelu mogącego potencjalnie wypełniać zadania stabilizacji i odbudowy w rejonie misji/strefie odpowiedzialności w zakresie prawa pracy i pomocy społecznej;

3) w ramach Celu S 1403 N - tworzą i utrzymują zdolność do kierowania w rejon misji specjalistów funkcjonalnych do prowadzenia analizy i oceny potrzeb dotyczących ułatwienia udzielania pomocy humanitarnej lub zapewnienia niezbędnej pomocy poszkodowanym w dotkniętym klęską rejonie - może to dotyczyć ofiar katastrof naturalnych lub spowodowanych przez człowieka oraz uchodźców.

2. Zasoby do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, określa lista specjalistów funkcjonalnych, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Rodzaj specjalności, zasady doboru oraz szkolenia przygotowawczego specjalistów określają odrębne przepisy.

§ 9.

W zakresie realizacji zadań wynikających z przyjętych celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej dla DAR:

1) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw planowania obronnego:

a) typuje przedstawiciela Ministra do prac w grupie roboczej MON do realizacji celów w zakresie pozyskiwania odpowiednich specjalistów funkcjonalnych,

b) prowadzi bazę danych specjalistów funkcjonalnych na podstawie otrzymanych wykazów z komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz z jednostek,

c) przedstawia propozycje specjalistów funkcjonalnych na zgłoszone przez MON potrzeby osobowe,

d) zapewnia warunki do szkolenia personelu, w tym wojskowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2,

e) koordynuje realizację celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie;

2) dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw organizacyjno-kadrowych utrzymuje zdolności do kierowania w rejon misji wytypowanych specjalistów funkcjonalnych, o których mowa w § 8 ust. 1;

3) dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz kierownicy jednostek:

a) corocznie, do ostatniego dnia roboczego w miesiącu styczniu danego roku, sporządzają i przekazują do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw planowania obronnego kopię listy specjalistów funkcjonalnych z dziedzin będących w ich właściwościach,

b) dokonują bieżącej aktualizacji listy specjalistów funkcjonalnych;

4) specjaliści funkcjonalni:

a) zapewniają organizację współpracy sojuszniczego dowódcy operacji z narodowymi lub lokalnymi władzami cywilnymi, krajowymi organizacjami i agencjami, organizacjami międzynarodowymi oraz miejscową ludnością w rejonie prowadzenia operacji,

b) pełnią funkcje łącznikowe z innymi instytucjami wspierającymi cele dowódcy,

c) wspierają wojskowych specjalistów CIMIC w fazie planowania operacji i w fazie odbudowy po zakończeniu działań zbrojnych,

d) mogą uczestniczyć w operacji lub misji stabilizacyjnej poza granicami kraju na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 12 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanych w ramach współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 12).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Marlena Maląg

Załącznik 1. [WZÓR – TABELA ZESTAWIENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH]

Załączniki do zarządzenia nr 24
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 9 czerwca 2023 r. (poz.24)

Załącznik nr 1

WZÓR - TABELA ZESTAWIENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU GROMADZENIA I AKTUALIZACJI DANYCH O ZASOBACH OBRONNYCH

Załącznik 2. [WZÓR – INSTRUKCJI PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS]

Załącznik nr 2

WZÓR - INSTRUKCJI PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [LISTA EKSPERTÓW CIMIC SPECJALISTÓW FUNKCJONALNYCH]

Załącznik nr 3

LISTA EKSPERTÓW CIMIC SPECJALISTÓW FUNKCJONALNYCH

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Adres miejsca zatrudnienia

Poświadczenie bezpieczeństwa

Dane kontaktowe:
tel., e-mail

Numer

Termin ważności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-12
  • Data wejścia w życie: 2023-06-13
  • Data obowiązywania: 2023-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA