REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723, 1860 i 2608) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządowi Operacyjno-Śledczemu Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanemu dalej "Zarządem", nadaje się regulamin organizacyjny, określający zakres jego zadań, strukturę wewnętrzną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Zarządu, zwanego dalej "dyrektorem", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 załącznika do zarządzenia, dyrektor mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, składa w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.

§ 3.

Tryb przyjęcia przez Zarząd dokumentów oraz rzeczowych składników majątku Wydziału Zabezpieczenia Technicznego Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, określają odrębne przepisy.

§ 4.

1. Traci moc zarządzenie nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 57, z późn. zm.1)).

2. Decyzje, wytyczne i polecenia wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

3. Ilekroć w przepisach wydanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej jest mowa o Kierowniku Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej, należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Komendant Główny Straży Granicznej
gen
. bryg. SG Robert Bagan


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG. z 2012 r. poz. 69, z 2013 r. poz. 68 i 82, z 2014 r. poz. 8 i 114, z 2015 r. poz. 42, z 2017 r. poz. 37 i 47, z 2018 r. poz. 67, z 2021 r. poz. 5 i 32, z 2022 r. poz. 34 oraz z 2023 r. poz. 16.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU OPERACYJNO-ŚLEDCZEGO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik do zarządzenia Nr 10
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 29 lutego 2024 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU OPERACYJNO-ŚLEDCZEGO KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

§ 1. Zarząd jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, powołaną do:

1) nadzorowania i koordynowania realizacji zadań w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej przez właściwe w tych sprawach komórki organizacyjne komend oddziałów i placówek Straży Granicznej;

2) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, w szczególności noszących znamiona przestępczości zorganizowanej oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej, z wyjątkiem przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

3) realizowania zadań związanych z:

a) planowaniem, przygotowywaniem, prowadzeniem i zakończeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych określonych w art. 9f i 9g ustawy o Straży Granicznej z wykorzystaniem zarejestrowanych w Zarządzie funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących te czynności,

b) szkoleniem funkcjonariuszy, o których mowa w lit. a, do realizacji zadań służbowych w sposób uniemożliwiający ustalenie danych identyfikujących tych funkcjonariuszy oraz środków, którymi się posługują, zabezpieczaniem czynności z udziałem tych funkcjonariuszy, w tym również czynności procesowych oraz zapewniania tym funkcjonariuszom bezpieczeństwa w ramach realizowanych zadań;

4) realizowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie obserwacji operacyjnej oraz nadzorowania realizacji tych czynności przez komórki, o których mowa w pkt 1;

5) uzyskiwania w cyberprzestrzeni informacji niezbędnych do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw oraz ścigania ich sprawców z wykorzystaniem użytkowanej w Zarządzie specjalistycznej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej, która umożliwia zachowanie anonimowości osoby prowadzącej takie czynności i zapewnia integralność uzyskiwanych informacji, zwanych dalej „czynnościami cyberrozpoznania”;

6) podejmowania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa wykorzystywanych przez Zarząd systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami;

7) nadzorowania wykonywania kryminalnych analiz operacyjnych w Straży Granicznej z wyjątkiem kryminalnych analiz operacyjnych wykonywanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

8) realizowania zadań Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. z 2022 r. poz. 1441);

9) monitorowania realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu przetwarzania i koordynowania informacji dotyczących ewidencji czynności operacyjno-rozpoznawczych i czynności dochodzeniowo-śledczych oraz nadzoru nad realizacją tych zadań, z wyłączeniem zadań realizowanych w tym zakresie przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

10) współdziałania z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;

11) planowania, organizacji i nadzorowania technicznego zabezpieczenia działań Straży Granicznej w zakresie kryminalistyki;

12) wydawania opinii kryminalistycznych oraz nadzoru nad ich wydawaniem w Straży Granicznej;

13) prowadzenia badań specjalistycznych oraz prac badawczych i racjonalizatorskich w dziedzinie techniki kryminalistycznej;

14) gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących działalności Zarządu i komórek, o których mowa w pkt 1, oraz nadzorowania gromadzenia i przetwarzania tych informacji przez komórki, o których mowa w pkt 1, w zakresie właściwości Zarządu;

15) współpracy z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego oraz oficerami łącznikowymi, a także z innymi organami, instytucjami i organizacjami, w tym również organami i instytucjami innych państw, instytucjami międzynarodowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Zarządu;

16) realizowania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, zadań punktów kontaktowych związanych z wymianą informacji, określonych w umowach międzynarodowych pozostających we właściwości Zarządu;

17) realizowania zadań związanych z tworzeniem funduszu operacyjnego Straży Granicznej i gospodarowaniem tym funduszem, z wyjątkiem zadań realizowanych w tym zakresie przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

18) prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w celu zapewnienia Straży Granicznej dostępu i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych oraz dostępu i przekazów telekomunikacyjnych, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy;

19) realizowania zadań związanych z dokonywaniem ustaleń w zakresie istnienia negatywnych przesłanek dla ochrony lotnictwa cywilnego, na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110), z wyłączeniem zadań pozostających w kompetencji komendanta oddziału Straży Granicznej.

§ 2. Do szczegółowego zakresu działania Zarządu należy:

1) nadzorowanie wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

2) nadzorowanie i koordynowanie wykonywanych przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności prowadzonych w sprawach mających na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także prowadzonych przez te komórki postępowań w sprawach o wykroczenia;

3) prowadzenie postępowań przygotowawczych i postępowań w sprawach o wykroczenia;

4) określanie kierunków pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śledczej, opracowywanie optymalnych metod i trybu prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

5) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym również w ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją spraw operacyjnych w Straży Granicznej, w szczególności spraw dotyczących przestępczości zorganizowanej o dużym stopniu złożoności lub szerokim zasięgu terytorialnym działania sprawców, a także przy wykorzystaniu dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz środków, którymi się posługują;

6) wykonywanie czynności procesowych w ramach realizacji nadzorowanych spraw operacyjnych, a w szczególności w ramach postępowań przygotowawczych o dużym stopniu złożoności lub szerokim zasięgu terytorialnym działania sprawców;

7) nadzorowanie wykonywania przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1, obserwacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obserwacji międzynarodowej;

8) realizowanie czynności obserwowania i rejestrowania w sposób niejawny zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych;

9) realizowanie wniosków dotyczących obserwacji transgranicznej oraz innych czynności na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie;

10) opiniowanie „wniosków o obserwację” w zakresie organizacyjnych i technicznych możliwości realizacji zadań;

11) ustalanie i identyfikacja osób ujawnionych w procesie obserwacji, w tym z wykorzystaniem dostępnych baz danych;

12) realizowanie zadań służbowych w celu ustalenia miejsca przebywania osób lub rzeczy w ramach prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym przy wykorzystaniu sprzętu i wyposażenia techniki operacyjnej;

13) prowadzenie ewidencji sprzętu i środków techniki operacyjnej;

14) utrzymanie w sprawności sprzętu i środków techniki operacyjnej niezbędnych do realizacji zadań w zakresie właściwości Zarządu;

15) wykonywanie czynności cyberrozpoznania, w szczególności na potrzeby prowadzonych w Zarządzie, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub w komórkach, o których mowa w § 1 pkt 1, spraw ewidencji operacyjnej i postępowań przygotowawczych, wielowątkowych, skomplikowanych i priorytetowych, w których sposób popełnienia przestępstwa wskazuje na wysoką specjalizację lub na zorganizowaną formę działalności przestępczej bądź działalność przestępczą o rozwojowym charakterze, a także w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego;

16) podejmowanie działań, o których mowa w § 1 pkt 6, z wykorzystaniem użytkowanego w Zarządzie specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i rozwiązań teleinformatycznych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz dokumentacji określającej zasady zapewnienia takiego bezpieczeństwa;

17) organizowanie i prowadzenie szkoleń w Straży Granicznej dotyczących realizacji działań, o których mowa w § 1 pkt 5 i 6;

18) prowadzenie czynności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, z wyłączeniem koordynowania działań w ramach zarządzania kryzysowego, oraz organizowanie w Straży Granicznej prowadzenia tych czynności;

19) nadzorowanie czynności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem realizowanych przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

20) współdziałanie i wymiana informacji z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z innymi służbami realizującymi zadania ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz nadzorowanie w tym zakresie działalności komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;

21) współdziałanie z komórkami, o których mowa w § 1 pkt 1, w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

22) współpraca i wymiana informacji z Europolem, Interpolem, innymi organizacjami międzynarodowymi i instytucjami Unii Europejskiej oraz oficerami łącznikowymi, a także koordynacja takiej współpracy i wymiany informacji realizowanej przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

23) prowadzenie czynności związanych z zapobieganiem i zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nadzorowanie i koordynowanie w tym zakresie działalności komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;

24) analizowanie materiałów i informowanie komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej do spraw ochrony informacji w zakresie możliwości wyrażenia zgody podmiotowi, o którym mowa w art. 9da ustawy o Straży Granicznej, na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną;

25) przygotowywanie, planowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie zadań, o których mowa w § 1 pkt 3;

26) uzyskiwanie, utrwalanie, gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji, w tym zarejestrowanego obrazu i dźwięku, uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1 pkt 3;

27) opracowanie koncepcji i realizacja czynności oraz przedsięwzięć maskujących w ramach wykonywania zadań, o których mowa w § 1 pkt 3 oraz zabezpieczenie realizacji tych zadań;

28) typowanie, przeprowadzanie badań psychologicznych, szkolenie, opiniowanie i weryfikowanie funkcjonariuszy, o których mowa w § 1 pkt 3, oraz stałe monitorowanie ich wykorzystania do prowadzonych czynności;

29) sprawowanie opieki psychologicznej nad funkcjonariuszami, o których mowa § 1pkt 3;

30) współpraca z właściwymi jednostkami podmiotów krajowych oraz służbami innych państw w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 3;

31) realizowanie zadań komórki wydającej dokumenty, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz nadzorowanie posługiwania się tymi dokumentami i ich przechowywania, a także realizowanie w tym zakresie obowiązków wynikających z umów i porozumień międzynarodowych, z wyłączeniem realizacji tego zadania w stosunku do dokumentów wydawanych funkcjonariuszom Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

32) współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami krajowymi, a także służbami i instytucjami innych państw w ramach realizacji zadań komórki wydającej dokumenty, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9c ust. 3 ustawy o Straży Granicznej oraz umów międzynarodowych;

33) gromadzenie, standaryzowanie zakresu gromadzonych informacji i danych statystycznych, dotyczących realizacji ustawowych zadań przez Zarząd i komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

34) wykonywanie kryminalnych analiz operacyjnych spraw ewidencji operacyjnej i postępowań przygotowawczych wielowątkowych, skomplikowanych i priorytetowych;

35) wykonywanie na potrzeby Straży Granicznej, a w uzasadnionych przypadkach także na potrzeby podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 15, analiz zidentyfikowanych zjawisk pod względem określenia ich uwarunkowań, obszarów występowania oraz skali, w celu ich wykorzystania w wykrywaniu przestępstw pozostających we właściwości Zarządu;

36) nadzorowanie wykonywania kryminalnych analiz operacyjnych i realizacji projektów analitycznych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1;

37) administrowanie Systemem Informacji Operacyjnej Straży Granicznej EWIDA, zwanym dalej "SIO EWIDA" oraz innymi systemami w zakresie właściwości Zarządu, w których przetwarza się informacje niejawne lub dane osobowe;

38) nadzorowanie przetwarzania informacji gromadzonych w SIO EWIDA w zakresie właściwości Zarządu;

39) nadzorowanie szkoleń w zakresie kryminalnej analizy operacyjnej oraz nadzorowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu funkcjonowania SIO EWIDA;

40) nadzorowanie gromadzenia i przetwarzania informacji operacyjno-śledczych uzyskiwanych przez Zarząd oraz komórki, o których mowa w § 1 pkt 1, w wyniku realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności dochodzeniowo-śledczych;

41) przetwarzanie informacji kryminalnych w celu przekazania ich do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

42) realizowanie zadań Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach, określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera w zakresie:

a) gromadzenia i przechowywania danych PNR przekazanych przez przewoźników lotniczych,

b) przekazywania danych PNR lub wyników ich przetwarzania właściwym organom, Europolowi oraz państwom trzecim,

c) wymiany danych PNR lub wyników ich przetwarzania z innymi państwami członkowskimi,

d) dokonywania sprawdzeń danych PNR poprzez porównanie z kryteriami przetwarzania danych PNR oraz z danymi zgromadzonymi w bazach danych,

e) dokonywania analizy danych PNR w celu aktualizacji, usunięcia lub ustalenia kryteriów przetwarzania danych PNR,

f) prowadzenia dokumentacji i ewidencji dotyczących przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach,

g) opracowywania informacji statystycznych dotyczących przetwarzania danych PNR przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach,

h) opracowywania projektu sprawozdania Komendanta Głównego Straży Granicznej z działalności Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach,

i) wykonywania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, obowiązków udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 oraz w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, a także ogłaszania listy przewoźników, o której mowa w art. 76 ust. 3 tej ustawy,

j) zbierania przekazywanych przez właściwe organy informacji, o których mowa w art. 37 ust. 4 oraz w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera;

43) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie niedopełnienia przez przewoźnika lotniczego obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera;

44) wydawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzji w sprawach nałożenia administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych za naruszenie obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz postanowień kończących w inny sposób tego rodzaju postępowania, w tym w sprawach wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

45) udzielanie odpowiedzi na skargi skierowane do właściwego sądu administracyjnego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2023 r. poz.1634, 1705 i 1860), jako sądu właściwego do rozpoznawania spraw, o których mowa w pkt 45, i występowanie przed tym sądem w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej;

46) sporządzanie skarg i odpowiedzi na skargi skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako sądu właściwego do rozpoznawania spraw, o których mowa w pkt 44;

47) koordynowanie przetwarzania danych PNR w Straży Granicznej;

48) udostępnianie uprawnionym organom na podstawie odrębnych przepisów informacji, w tym danych osobowych zgromadzonych w bazach danych zarządzanych przez Straż Graniczną, ze szczególnym uwzględnieniem SIO EWIDA oraz przetwarzanie tych informacji w celu realizacji zadań Zarządu;

49) przetwarzanie, na podstawie odrębnych przepisów, danych zawartych w systemach udostępnionych Straży Granicznej przez inne instytucje lub podmioty, urzędy oraz organy władzy publicznej w celu realizacji zadań Zarządu i komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;

50) gromadzenie, przetwarzanie i analiza informacji operacyjno-śledczych uzyskiwanych w związku z działalnością Zarządu oraz komórek, o których mowa w § 1 pkt 1, w celu wykonywania stałych i doraźnych opracowań, zestawień, informacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego procesu decyzyjnego w Zarządzie, w tym bieżących i okresowych analiz dotyczących przestępczości noszącej znamiona przestępczości zorganizowanej oraz zagrożeń granicy państwowej;

51) wymiana informacji z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji wyznaczoną do pełnienia funkcji punktu kontaktowego do wymiany informacji między podmiotami uprawnionymi a organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 poz.783);

52) pełnienie w Straży Granicznej funkcji centralnego punku dostępu w zakresie pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS;

53) nadzorowanie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem funduszu operacyjnego przez komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

54) opiniowanie planów finansowych dysponentów funduszu operacyjnego oraz korekt tych planów z wyłączeniem planów finansowych Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

55) opiniowanie wniosków komendantów oddziałów Straży Granicznej o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków funduszu operacyjnego dotyczących wydatków operacyjnych wymagających zatwierdzenia przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

56) obsługa rozliczeń finansowych dysponenta funduszu operacyjnego w Zarządzie oraz sporządzenie dokumentacji na podstawie odrębnych przepisów dotyczących tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Straży Granicznej;

57) wydawanie opinii kryminalistycznych dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, organów prowadzących postępowania przygotowawcze, instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także innych organów administracji rządowej w zakresie właściwości Straży Granicznej;

58) zabezpieczanie śladów cyfrowych w ramach reagowania na incydenty teleinformatyczne w sieciach i systemach Straży Granicznej;

59) udział w pracach Zespołu Security Operations Center Straży Granicznej w zakresie właściwości Zarządu;

60) prowadzenie:

a) kartotek wzorów dokumentów, które podlegają kontroli w toku ustawowych działań Straży Granicznej,

b) albumu dokumentów kontrolowanych przez Straż Graniczną,

c) albumu skrytek konstrukcyjnych wykorzystywanych do popełnienia przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości Straży Granicznej;

61) prowadzenie zbioru przedmiotów przekazanych Komendzie Głównej Straży Granicznej na mocy prawomocnych orzeczeń sądów o ich przepadku;

62) organizowanie i prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz kształcenia funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wykonywania w Straży Granicznej opinii kryminalistycznych;

63) prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz innych osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie właściwości Zarządu;

64) współpraca z właściwymi jednostkami Policji i innych służb ochrony państwa, a także ze służbami granicznymi innych państw oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi i instytucjami zajmującymi się techniką kryminalistyczną;

65) obsługiwanie systemu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach w ramach współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii;

66) weryfikowanie autentyczności polskich dokumentów w ramach punktu kontaktowego na wniosek uprawnionych podmiotów Państw Członkowskich Unii Europejskiej;

67) współpraca z europejską bazą danych o dokumentach autentycznych i sfałszowanych FADO, Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX), podmiotami krajowymi i jednostkami służb granicznych, policyjnych i migracyjnych w zakresie kryminalistyki, a w szczególności w obszarze prac analitycznych i działań szkoleniowych, dotyczących ujawniania fałszerstw dokumentów;

68) wymiana informacji o sfałszowanych dokumentach z uprawnionymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi;

69) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu techniki kryminalistycznej w Straży Granicznej;

70) opracowywanie analiz i opinii dotyczących realizacji przez Straż Graniczną zadań w zakresie właściwości Zarządu;

71) udział w opracowywaniu propozycji norm należności w zakresie sprzętu, środków i materiałów techniki kryminalistycznej wykorzystywanych w Zarządzie i komórkach, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz nadzorowanie właściwego ich wykorzystywania;

72) opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych komend oddziałów Straży Granicznej oraz zastępców komendantów placówek Straży Granicznej właściwych w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;

73) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opiniowanie dokumentów Unii Europejskiej w zakresie właściwości Zarządu;

74) współpraca w tworzeniu i opiniowaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także szkolenie funkcjonariuszy Zarządu oraz komórek, o których mowa w § 1 pkt 1, w zakresie właściwości Zarządu;

75) określanie i planowanie potrzeb szkoleniowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Zarządzie oraz określanie potrzeb w zakresie priorytetowych szkoleń przeznaczonych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach, o których mowa w § 1 pkt 1;

76) sporządzanie, w zakresie właściwości Zarządu, planów potrzeb dotyczących rzeczowych aktywów majątku;

77) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do gromadzenia i przetwarzania informacji niejawnych administrowanych przez Zarząd i komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

78) zarządzanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi pozostającymi we właściwości Zarządu i komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;

79) udział w planowaniu budżetu Straży Granicznej w układzie zadaniowym oraz monitorowaniu, prowadzeniu sprawozdawczości i dokonywaniu oceny realizacji tego budżetu w zakresie właściwości Zarządu;

80) przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Zarząd oraz zapewnienie im ochrony;

81) koordynowanie i opiniowanie działań związanych z kształtowaniem struktur organizacyjno-etatowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz 7-12;

82) organizowanie współpracy Straży Granicznej z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie dostępu i uzyskiwania danych telekomunikacyjnych, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy, w szczególności poprzez:

a) organizowanie współpracy w zakresie udostępniania Straży Granicznej danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,

b) występowanie do podmiotów prowadzących działalność telekomunikacyjną z wnioskami o nadanie lub wycofanie funkcjonariuszom Straży Granicznej dostępu do danych telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,

c) prowadzenie ewidencji wydanych funkcjonariuszom Straży Granicznej upoważnień do uzyskiwania danych telekomunikacyjnych;

83) organizowanie współpracy Straży Granicznej z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie dostępu i uzyskiwania przekazów telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie udostępniania Straży Granicznej przekazów telekomunikacyjnych za pomocą interfejsu, z wyłączeniem technicznego zakresu tej współpracy;

84) współpraca i wymiana informacji z Policją i innymi służbami współdziałającymi w zakresie wykorzystania sprzętu techniki operacyjnej;

85) monitorowanie i koordynowanie wykorzystywania sprzętu i środków techniki operacyjnej w Zarządzie i komórkach, o których mowa w § 1 pkt 1;

86) realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej będących we właściwości Zarządu;

87) nadzorowanie i koordynowanie realizacji działań komendantów oddziałów Straży Granicznej związanych z dokonywaniem ustaleń w zakresie istnienia negatywnych przesłanek dla ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

88) sprawowanie nadzoru nad podmiotami sprawdzającymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, w zakresie realizacji obowiązków związanych z występowaniem z wnioskiem o sprawdzenie oraz uzyskiwaniem informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku, w zakresie przewidzianym przedmiotową ustawą;

89) przeprowadzanie, na podstawie upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, kontroli wobec zarządzającego lotniskiem, przewoźnika lotniczego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, w zakresie realizacji obowiązków związanych z występowaniem z wnioskiem o sprawdzenie oraz uzyskiwaniem informacji o istnieniu negatywnych przesłanek albo o ich braku w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

90) zarządzanie uprawnieniami do dostępu do aplikacji WNP-SG (aplikacja dostępowa "Weryfikacja negatywnych przesłanek - Straż Graniczna"), w tym nadawanie i cofanie oraz blokowanie i ponowne aktywowanie takich uprawnień z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

91) informowanie Komendanta Głównego Straży Granicznej o stwierdzonym w toku kontroli niewykonaniu przez podmiot sprawdzający obowiązku występowania z wnioskiem o sprawdzenie w ramach rozszerzonego sprawdzenia przeszłości w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, celem przekazania takiej informacji Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

92) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzji w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych na zarządzającego lotniskiem, przewoźnika lotniczego i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, za nierealizowanie obowiązków nałożonych na te podmioty na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, związanych z procedurą dokonywania ustaleń w zakresie istnienia negatywnych przesłanek dla ochrony lotnictwa cywilnego.

§ 3. W skład Zarządu wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydział I;

4) Wydział II;

5) Wydział III;

6) Wydział IV;

7) Wydział V;

8) Wydział VI Laboratorium Kryminalistyczne Straży Granicznej;

9) Wydział VII;

10) Wydział VIII;

11) Wydział IX;

12) Zespół Zadaniowy.

§ 4. 1. Zarządem kieruje dyrektor przy pomocy swoich zastępców oraz naczelników wydziałów.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Zarządzie.

3. Wydział III, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 pkt 43 i 48 nadzoruje dyrektor albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora.

4. Wyznaczony zastępca dyrektora nadzorujący Wydział III, w zakresie realizacji zadań określonych w § 2 pkt 42 i 47, uprawniony jest do:

1) załatwiania w imieniu Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach spraw określonych w art. 8 ust. 5, art. 12 ust. 4, art. 18 ust. 4, art. 25 ust. 4, art. 42 ust. 3, art. 55, art. 57, art. 61 ust. 2, art. 62 ust. 4 i art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera w związku z realizacją jej zadań;

2) upoważniania funkcjonariuszy i pracowników Wydziału III, do załatwiania spraw w zakresie określonym pkt 1;

3) przedstawiania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej projektu sprawozdania z działalności Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach;

4) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Komendy Głównej Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 8 ust. 6 oraz w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera, a także ogłaszania listy przewoźników, o której mowa w art. 76 ust. 3 tej ustawy.

§ 5. Do zakresu obowiązków dyrektora należy:

1) kierowanie, organizowanie oraz zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego realizowania zadań przez Zarząd;

2) przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom sprawozdań i informacji o realizacji zadań przez Zarząd i komórki, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) realizowanie czynności dysponenta funduszu operacyjnego;

4) współdziałanie, w zakresie właściwości Zarządu, z Policją, Agencją Wywiadu, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego oraz innymi podmiotami, o których mowa w § 1 pkt 15;

5) wystawiania i podpisywania, na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, faktur za opracowane w Zarządzie ekspertyzy i opinie kryminalistyczne;

6) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;

7) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców, w zakresie właściwości Zarządu;

8) nadzór nad realizacją przez funkcjonariuszy i pracowników Zarządu zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym;

9) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Zarządu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza);

10) wdrożenie do służby funkcjonariuszy rozpoczynających służbę na bezpośrednio podległym stanowisku służbowym, w tym:

a) przygotowanie stanowiska służbowego dla funkcjonariusza,

b) zapoznanie funkcjonariusza z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym,

c) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień,

d) przeprowadzenie innych czynności, o ile są one niezbędne do realizacji przez funkcjonariusza powierzonych mu zadań o charakterze typowym dla danego stanowiska.

§ 6. Dyrektor uprawniony jest w szczególności do:

1) wydawania decyzji, wytycznych i poleceń w sprawach związanych z zakresem zadań Zarządu podległym mu funkcjonariuszom i pracownikom;

2) wydawania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie udzielonego upoważnienia;

3) powoływania, spośród podległych funkcjonariuszy i pracowników, zespołów i komisji o charakterze stałym lub doraźnym do wykonywania określonych zadań, ustalając zakres tych zadań i czas działania zespołu lub komisji;

4) upoważniania podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych sprawach oraz załatwiania spraw, a także podejmowania czynności nadzoru w formie wizytacji w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej w celu ustalenia stanu faktycznego monitorowanej działalności komórek, o których mowa w § 1 pkt 1;

5) zlecania podległym funkcjonariuszom i pracownikom, na czas określony, wykonywania innych zadań niż określone w zakresie obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym, w zakresie właściwości Zarządu;

6) potwierdzania pod względem merytorycznym:

a) wydatków reprezentacyjnych dyrektora oraz jego zastępców według limitów finansowych określonych w odrębnych przepisach,

b) rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych podległych funkcjonariuszy i pracowników;

7) zatwierdzania dokumentacji przewidzianej w odrębnych przepisach z zakresu tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym w Straży Granicznej;

8) przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji zadań, w tym w zbiorach właściwych dla Zarządu oraz zapewnienie im ochrony;

9) nadawania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Zarządzie;

10) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów, w których przetwarza te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania;

11) nadawania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej upoważnień funkcjonariuszom Zarządu do dostępu do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

12) prowadzenia korespondencji z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także z innymi krajowymi organami, instytucjami i organizacjami oraz oficerami łącznikowymi, a także organami i instytucjami innych państw oraz instytucjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Zarządu;

13) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilaktyczne.

§ 7. 1. Dyrektor, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stanowisko służbowe, składa potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora określonych w regulaminie organizacyjnym Zarządu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej w celu włączenia do akt osobowych dyrektora.

§ 8. Zastępcy dyrektora, w zakresie swoich uprawnień, upoważnieni są do potwierdzania pod względem merytorycznym rozliczeń kosztów określonych w § 6 pkt 6 lit. b.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA