Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 28 Ministra Rozwoju z dnia 2 października 2020 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Zespół ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu (Dz. Urz. Min. Roz. poz. 34) w załączniku w § 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz.1076 i 1283),".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
ROZWOJU I TECHNOLOGII

WALDEMAR BUDA


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

Dzienniki Urzędowe