REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 11

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 12 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 5), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 20 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 23).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 20 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 23), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
KRZYSZTOF HETMAN


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 5 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 12 marca 2024 r. (poz. 11)

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

2. Celem postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra, zwanego dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, jest sprawdzenie i ocena czy kandydat na dyrektora lub zastępcę dyrektora instytutu badawczego posiada odpowiednie kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska oraz wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko.

§ 2. 1. Czynności organizacyjne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym podejmuje komórka organizacyjna wykonująca zadania związane z nadzorem organizacyjno-personalnym nad instytutem badawczym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „Ministerstwem”.

2. W czynnościach organizacyjnych związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym uczestniczy komórka organizacyjna wykonująca zadania związane z nadzorem merytorycznym nad instytutem badawczym w Ministerstwie.

Rozdział 2

Komisja przeprowadzająca postępowanie kwalifikacyjne

§ 3. 1. Minister powołuje Komisję przeprowadzającą postępowanie kwalifikacyjne, zwaną dalej „Komisją”, i wyznacza jej Przewodniczącego oraz Sekretarza.

2. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli komórki organizacyjnej wykonującej zadania związane z nadzorem organizacyjno-personalnym nad instytutem badawczym w Ministerstwie;

2) dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej wykonującej zadania związane z nadzorem merytorycznym nad instytutem badawczym w Ministerstwie.

§ 4. Komisja może wykonywać swoje zadania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o bezstronności i zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Rozdział 3

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

§ 6. 1. Komisja opracowuje treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, zwane dalej „ogłoszeniem”, które zawiera:

1) nazwę i adres instytutu badawczego;

2) określenie stanowiska, będącego przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa oraz w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy dyrektora wymagania związane z zakresem wykonywanych zadań;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów i oświadczeń;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informacje o etapach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Ogłoszenie akceptuje Minister.

§ 7. Zaakceptowane przez Ministra ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej instytutu badawczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra.

§ 8. Termin, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra.

Rozdział 4

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 9. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

1) weryfikacji formalnej;

2) rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 10. 1. W pierwszym etapie Komisja dokonuje weryfikacji formalnej zgłoszeń złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

3. Komisja dopuszcza do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne i zostały złożone w terminie określonym do ich przyjmowania.

4. Komisja może zwrócić się do kandydata o udzielenie wyjaśnień odnośnie do informacji zawartych w zgłoszeniu.

5. Informację o wyniku oceny formalnej oraz o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego wraz z terminem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat otrzymuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 11. 1. W drugim etapie Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, w trakcie której ocenia się:

1) kwalifikacje i kompetencje zawodowe kandydata na dane stanowisko;

2) wiedzę kandydata na temat zasad funkcjonowania instytutów badawczych;

3) koncepcję kandydata co do rozwoju instytutu badawczego - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora instytutu badawczego.

2. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza protokół zawierający:

1) określenie stanowiska, na które było prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;

2) skład Komisji;

3) imiona, nazwiska i miejscowości zamieszkania kandydatów, którzy złożyli dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym;

4) informacje o etapach postępowania kwalifikacyjnego;

5) listę kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych, wraz z ich krótką prezentacją, uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich określonych na danym stanowisku wymagań.

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

4. Komisja przekazuje protokół Ministrowi celem wskazania kandydata na dyrektora lub zastępcę dyrektora instytutu badawczego.

5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania protokołu Ministrowi.

§ 12. 1. Minister może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne. Dokumenty złożone przez kandydatów w tym postępowaniu kwalifikacyjnym zostają zniszczone.

2.2) Informację o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej instytutu badawczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra.

3.2) Informację o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, kandydat otrzymuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rozdział 5

Powołanie dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu badawczego

§ 13. 1. Po wskazaniu przez Ministra kandydata na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu badawczego komórka organizacyjna wykonująca zadania związane z nadzorem organizacyjno-personalnym nad instytutem badawczym w Ministerstwie przygotowuje akt powołania wraz z wymaganymi dokumentami.

2.3) Przed powołaniem kandydata, dyrektor komórki organizacyjnej wykonującej zadania związane z nadzorem organizacyjno-personalnym nad instytutem badawczym w Ministerstwie występuje o zaopiniowanie kandydata do:

1) dyrektora instytutu badawczego, w przypadku kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora;

2) rady naukowej instytutu badawczego, w przypadku kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw naukowych.

3. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu badawczego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej instytutu badawczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra.

3a.4) Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwę i adres instytutu badawczego;

2) określenie stanowiska, na które prowadzone było postępowanie kwalifikacyjne;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1285, 1610, 1615, 1890 i 1933).

4. Informację o niewybraniu kandydata na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu badawczego, kandydat otrzymuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 14.5) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali powołani na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostają zniszczone.

§ 15. 1. W przypadku niewskazania przez Ministra kandydata na stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora instytutu badawczego, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się ponownie.

2.6) Informację o niewyłonieniu kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej instytutu badawczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra.

3.6) Informację o niewyłonieniu kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydat otrzymuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 16. W uzasadnionych przypadkach Minister może powołać dyrektora lub zastępcę dyrektora instytutu badawczego bez przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 17. Traci moc zarządzenie nr 42 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury wyłaniania kandydatów na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 43).

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia7).


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2721).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 20 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 października 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 23), które weszło w życie z dniem 23 października 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 lutego 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-13
  • Data wejścia w życie: 2024-03-13
  • Data obowiązywania: 2024-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA