REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 11

ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie załatwiania spraw z zakresu działalności lobbingowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa sposób załatwiania spraw z zakresu działalności lobbingowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej „Ministerstwem”, w tym sposób postępowania z podmiotami wykonującymi:

1) zawodową działalność lobbingową;

2) czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

1. Sprawę z zakresu działalności lobbingowej wszczyna się w związku z wystąpieniem skierowanym do Ministra Nauki, zwanego dalej „Ministrem”, przez podmiot, o którym mowa w § 1.

2. Za wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1) wniosek o podjęcie inicjatywy legislacyjnej;

2) opinię o proponowanych rozwiązaniach prawnych;

3) propozycję odbycia spotkania w celu omówienia kwestii uregulowanej prawnie albo wymagającej uregulowania prawnego;

4) zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy lub projektem rozporządzenia, zwanymi dalej „projektami”.

§ 3.

1. Sprawę z zakresu działalności lobbingowej załatwia komórka organizacyjna Ministerstwa właściwa w sprawach objętych przedmiotem wystąpienia, zwana dalej „komórką merytoryczną”, z wyjątkiem sprawy dotyczącej wystąpienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, którą załatwia, po uzyskaniu stanowiska komórki merytorycznej, komórka właściwa w sprawach obsługi Ministra i Ministerstwa pod względem legislacyjnym i prawnym, zwana dalej „komórką prawną”.

2. Po otrzymaniu wystąpienia komórka merytoryczna albo komórka prawna:

1) weryfikuje, czy sprawa objęta przedmiotem wystąpienia pozostaje w zakresie właściwości Ministra;

2) sprawdza, czy podmiot, który skierował wystąpienie, jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy;

3) sprawdza poprawność i kompletność wystąpienia, w tym w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 7 ust. 2 i 4-5a ustawy - w przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4.

3. Komórka merytoryczna albo komórka prawna, w przypadku stwierdzenia:

1) braku właściwości Ministra do załatwienia sprawy objętej przedmiotem wystąpienia - niezwłocznie przedkłada Ministrowi do podpisu pismo przekazujące wystąpienie do właściwego organu, przy czym o przekazaniu wystąpienia do właściwego organu zawiadamia się podmiot, który skierował wystąpienie;

2) braków formalnych wystąpienia - występuje do podmiotu, który skierował wystąpienie, o ich usunięcie;

3) wykonywania czynności wchodzących w zakres zawodowej działalności lobbingowej przez podmiot niewpisany do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - niezwłocznie przedkłada Ministrowi do podpisu pismo informujące o tym ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Wystąpienie skierowane przez podmiot niewpisany do rejestru, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wystąpienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, traktuje się jak petycję w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) albo wniosek w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

§ 4.

1. W przypadku wystąpień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, komórka merytoryczna udziela na nie odpowiedzi w formie pisemnej.

2. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, komórka merytoryczna wyznacza termin spotkania z podmiotem, który skierował wystąpienie albo, w przypadku stwierdzenia braku zasadności odbycia spotkania, udziela na nie odpowiedzi w formie pisemnej.

3. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 2, dokumentuje się w formie notatki służbowej, zawierającej w szczególności datę i przedmiot spotkania, dane podmiotu, który skierował wystąpienie, imiona i nazwiska osób biorących udział w spotkaniu ze strony tego podmiotu, imiona i nazwiska oraz stanowiska pracowników Ministerstwa biorących udział w spotkaniu, informacje o przebiegu spotkania, imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika sporządzającego notatkę. Notatkę podpisuje dyrektor komórki merytorycznej.

4. W przypadku wystąpienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, komórka prawna:

1) udostępnia Biuru Ministra wystąpienie, w celu udostępnienia go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra;

2) występuje do komórki merytorycznej o przedstawienie stanowiska do wystąpienia, a po uzyskaniu stanowiska zaakceptowanego przez członka Kierownictwa Ministerstwa nadzorującego tę komórkę:

a) uwzględnia w projekcie, którego dotyczy wystąpienie, propozycje zawarte w tym wystąpieniu i informuje o tym podmiot, który skierował wystąpienie albo

b) nie uwzględnia w projekcie, którego dotyczy wystąpienie, propozycji zawartych w tym wystąpieniu i wyjaśnia przyczyny takiego stanowiska w uzasadnieniu projektu oraz informuje o tym podmiot, który skierował wystąpienie, albo

c) wyznacza termin wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia.

§ 5.

1. Komórka prawna, we współpracy z komórką merytoryczną, prowadzi wysłuchanie publiczne dotyczące projektu rozporządzenia w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy.

2. Biuro Ministra, na wniosek komórki prawnej, udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra informację o terminie wysłuchania publicznego dotyczącego projektu rozporządzenia, co najmniej na 7 dni przed terminem wysłuchania.

§ 6.

1. Komórki merytoryczne i komórka prawna prowadzą rejestry spraw z zakresu działalności lobbingowej dotyczących wystąpień.

2. Rejestr zawiera:

1) dane podmiotu, który skierował wystąpienie;

2) numer wpisu podmiotu, który skierował wystąpienie, w rejestrze, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy - w przypadku podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową;

3) datę wpływu wystąpienia do Ministerstwa;

4) formę wystąpienia;

5) wskazanie podmiotu albo podmiotów, na rzecz których działalność lobbingowa jest wykonywana;

6) wskazanie projektu, którego dotyczy wystąpienie, i propozycji zawartych w wystąpieniu;

7) opis sposobu załatwienia sprawy z zakresu działalności lobbingowej dotyczącej wystąpienia;

8) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot, który skierował wystąpienie, w procesie stanowienia prawa - w przypadku podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową.

§ 7.

1. Komórki merytoryczne i komórka prawna przekazują Biuru Ministra, w terminie do dnia 31 stycznia, zbiorczą informację o załatwionych przez nie sprawach z zakresu działalności lobbingowej dotyczących wystąpień skierowanych do Ministra w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

2. Zakres informacji, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana;

2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową;

3) określenie form podjętej zawodowej działalności lobbingowej i wskazanie czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy na występowaniu przeciwko tym projektom;

4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa.

§ 8.

1. Biuro Ministra opracowuje, w terminie do dnia 20 lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec Ministra w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Zakres informacji określa art. 18 ust. 2 ustawy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu przez Ministra, jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra.

§ 9.

W roku 2024 Biuro Ministra opracuje informację o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 12 grudnia 2023 r. wobec Ministra Edukacji i Nauki w sprawach z zakresu działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka oraz w okresie od dnia 13 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - wobec Ministra Nauki, w oparciu o zbiorcze informacje o wystąpieniach skierowanych do tych ministrów w roku 2023, przekazane przez komórki merytoryczne i komórkę prawną w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-16
  • Data wejścia w życie: 2024-02-17
  • Data obowiązywania: 2024-02-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA