REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się, na okres od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r., Zespół doradczy do spraw działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą, zwany dalej „zespołem”.

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Łukasz Zamęcki;

2) członkowie:

a) Cezary Błaszczyk,

b) Anna Chrobok,

c) Bartłomiej Guzik,

d) Jan Kazak,

e) Anna Kiryjow-Radzka,

f) Ewa Kiszka,

g) Marcin Kraska,

h) Marek Kwiek,

i) Marcin Liana,

j) Marta Łazarowicz-Kowalik,

k) Mirosław Marczewski,

l) Zofia Sawicka,

m) Joanna Stachyra,

n) Agnieszka Stefaniak-Hrycko,

o) Jakub Zajączkowski,

p) Waldemar Zbytek,

q) Marta Zielińska.

2. W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.

§ 3.

Do zadań zespołu należy wypracowanie propozycji rozwiązań, w tym rozwiązań prawnych, dotyczących działań na rzecz promocji polskiej nauki za granicą oraz wzmocnienia pozycji polskich naukowców na arenie międzynarodowej.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia;

2) przydziela zadania członkom zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku.

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3.

5. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

6. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym jest ona rozpatrywana na posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, sprawę poddaje się pod głosowanie. Ustalenia podejmowane w drodze głosowania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu zespołu.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzącego posiedzenie zespołu.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń zespołu.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzący posiedzenie zespołu.

§ 8.

Obsługę zespołu zapewnia Biuro Ministra.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-03
  • Data wejścia w życie: 2024-04-04
  • Data obowiązywania: 2024-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA