REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 46

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 17 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu komitetu audytu dla działu administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie regulaminu komitetu audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka (Dz. Urz. MEiN poz. 41 i 78) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Ministerstwie Edukacji i Nauki” zastępuje się wyrazami „Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komitet audytu działa na posiedzeniach zwoływanych z inicjatywy własnej przewodniczącego albo na umotywowany pisemny wniosek dwóch członków komitetu audytu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-17
  • Data wejścia w życie: 2024-05-18
  • Data obowiązywania: 2024-05-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA