REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 48

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw przygotowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r., zwany dalej „zespołem”.

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Rafał Tomasik;

2) zastępca przewodniczącego - Magdalena Maciejewska;

3) członkowie:

a) Marcin Czaja,

b) Michał Doligalski,

c) Olga Jarmołowicz,

d) Jarosław Oliwa,

e) Alicja Steć,

f) Izabela Stępień,

g) Barbara Szelewa-Kropiwnicka.

2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu zespołu członka zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w pracach zespołu może uczestniczyć zastępca dyrektora danej komórki organizacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministerstwem”, wyznaczony przez dyrektora tej komórki.

3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby realizujące w Ministerstwie zadania związane ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r., zwanego dalej „prezydencją”, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w realizacji zadań zespołu.

§ 3.

1. Do zadań zespołu należy przygotowanie Ministerstwa do realizacji zadań związanych ze sprawowaniem prezydencji w obszarze pozostającym w zakresie właściwości Ministra Nauki, w szczególności:

1) identyfikacja i analiza zadań Ministra Nauki wynikających z programu i kalendarza przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania prezydencji;

2) opracowanie harmonogramu realizacji zadań związanych z prezydencją przez Ministerstwo;

3) monitorowanie realizacji zadań określonych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2;

4) opracowanie zaleceń dla komórek organizacyjnych Ministerstwa dotyczących realizacji zadań związanych z prezydencją;

5) opracowanie rekomendacji w zakresie przygotowania kadry Ministerstwa do realizacji zadań związanych z prezydencją, w szczególności kwalifikacji pracowników, którzy będą je realizować;

6) inicjowanie działań mających na celu udzielanie zamówień publicznych, w szczególności dotyczących logistyki oraz organizacji wydarzeń związanych z prezydencją;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Nauki dotyczących przygotowania Ministerstwa do realizacji zadań związanych z prezydencją.

2. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, zespół współpracuje z Pełnomocnikiem Ministra Nauki do spraw europejskich i prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, ustanowionym zarządzeniem Ministra Nauki z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Nauki do spraw europejskich i prezydencji Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 19).

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu oraz ustala projekt porządku obrad;

2) przydziela zadania członkom zespołu i określa termin ich realizacji;

3) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 3;

4) przedstawia Ministrowi Nauki i Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa informacje na temat działalności zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje zastępca przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

3. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

4. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym jest ona rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - zastępcy przewodniczącego. Inne kwestie sporne powstałe w toku prac zespołu rozstrzyga przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - zastępca przewodniczącego.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść ustaleń zespołu.

2. Protokół podpisuje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu, którego dotyczy protokół - zastępca przewodniczącego.

§ 8.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-22
  • Data wejścia w życie: 2024-05-23
  • Data obowiązywania: 2024-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA