| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/148/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 2 listopada 2011r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 8. Józefa Lucyna Michejda
2. Beata Kaczmarek 9. Agnieszka Kamyczek-Maszewska
3. Ewa Śpionek 10. Bogusław Wenus
4. Iwona Kopczyńska 11. Grażyna Kos
5. Anna Kaźmierczak 12. Małgorzata Michałek
6. Wojciech Newereńczuk 13.Roman Drozdowski
7. Bogdan Łągwa

Po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2011 roku Uchwały nr XVIII/95/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuszyn dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, doręczonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w dniu 7 października 2011 roku, działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność Uchwały nr XVIII/95/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuszyn dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z powodu naruszenia prawa, tj. art. 90 ust.4 w zw. z art. 90 ust.2d i 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
UZASADNIENIE

Uchwała nr XVIII/95/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 28 września 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuszyn dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 7 października 2011 roku. Jako podstawę prawną podjęcia Uchwały wskazano: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że stosownie do jej postanowień zawartych w § 2 pkt 2 - dotacje z budżetu Gminy przysługują niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę. Natomiast Uchwała nie zawiera w tym zakresie regulacji dotyczących wysokości dotacji na ucznia niepełnosprawnego, co stanowi naruszenie dyspozycji art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty, na mocy którego ustawodawca upoważnił organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji, m.in., dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust.7 ustawy, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, z uwzględnieniem w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji. W tym przypadku organ stanowiący nie ustalił podstawy obliczenia dotacji w odniesieniu do kategorii uczniów, dla których ustawodawca określił jej minimalną wysokość w art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty.
Kolegium Izby zwróciło uwagę na postanowienia § 8 ust.1 Uchwały, zgodnie z którym dotacje przeznaczone są na dofinansowanie zadań placówki w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wychowania i opieki, w tym wczesnego wspomagania rozwoju ucznia. Powyższe oznacza, że organ stanowiący przywołał treść art. 90 ust.3d ustawy o systemie oświaty, w sposób modyfikujący treść przywołanej normy prawnej, co dokonane zostało z naruszeniem upoważnienia wynikającego z art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty.
Ponadto Kolegium Izby wskazuje, że Uchwała w § 2 pkt 1 i 2, określając podstawę obliczenia dotacji, odnosi się do wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko, podczas gdy ustawodawca, w art. 90 ust.2b i 2d ustawy o systemie oświaty, posługuje się w tym kontekście pojęciem ucznia.
Mając na względzie wskazane w sentencji naruszenie prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi postanowiło stwierdzić nieważność Uchwały w całości.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Przewodniczący Kolegium

Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »