Kategorie

Terminarz

28 wrz 2021
27 gru 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za sierpień 2020 r. składane przez dysponenta części 77
2021-09-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za sierpień 2021 r. (oraz złożenie deklaracji za …
2021-09-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za sierpień 2021 r. składane przez dysponenta części 87
2021-09-28
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - wrzesień
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2020 r.
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Przesłanie do urzędu skarbowego zeznania PIT-CFC za 2020 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Przesłanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-P, której termin złożenia …
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
II rata odpisu na ZFŚS
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych posiadających osobowość …
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Przesłanie (drogą elektroniczną) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia …
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatników, u których termin wykonania tego obowiązku …
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do urzędu skarbowego zeznania CIT-CFC za 2020 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i …
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-09-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-10-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-10-05
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego przez podatników CIT (z wyłączeniem podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców …
2021-10-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w wrześniu 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-10-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-10-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za wrzesień 2021 r.
2021-10-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-10-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-10-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-10-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34S za III kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące UWAGA! Sprawozdanie …
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2021 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za wrzesień 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, jednostki …
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2021 r. …
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za III kwartały 2021 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2021-10-11
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia UWAGA! W …
2021-10-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za wrzesień 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-10-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez instytucja gospodarki budżetowej, państwowe …
2021-10-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-10-14
Dodaj do kalendarza
Zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu skarbowego na wyspecjalizowany w obsłudze „dużych” podatników. Zawiadomienie o zmianie …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami do KRS przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2021 r. …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za wrzesień 2021 r.
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za III kwartały 2021 r. składane przez kierowników placówek
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2021 r. przez pozostałych płatników
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2021 r.
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Wniesienia opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w III kwartale 2021 r.
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania finansowego wraz z dokumentami do Monitora Sądowego i Gospodarczego przez określone podmioty niewpisane do rejestru  …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2021-10-15
Dodaj do kalendarza