| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Ozorków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianą w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (tj.: Dz.U. z 2009 r Nr 92, poz. 753, Nr 99, poz. 826, z 2011 r. Nr 291, 1707) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Pomniki przyrody wymienione w załączniku do niniejszej uchwały objęte są ochroną ze względu na szczególne wartości przyrodnicze.

§ 2. Pomnikom przyrody nadaje się imiona zgodnie z załącznikem do uchwały.

§ 3. W stosunku do pomników przyrody wymienionych w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, które mogłyby negatywnie oddziaływać na pomniki przyrody z wyjątkiem prac związanych z remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) dokonywania zmian stosunków wodnych w sąsiedztwie obiektu, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

4) umieszczania tablic reklamowych na obiekcie;

5) uszkadzania i zanieczyszczania gleby.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/302/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik do Uchwały Nr XXI/186/12
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 23 lutego 2012 r.

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY

Lp.

Opisy drzew uznanych za pomniki przyrody

Położenie obiektu

Nr działki

Obręb

Współrzędne geograficzne

Nadane imiona

1

Dąb szypułkowy o obw. pnia 502 cm

Cmentarz przy ul. Zgierskiej 37

147/2

9

N: 51s 57' 17'' E: 19s 18' 17''

-

2

Dąb szypułkowy o obw. pnia 400 cm

Cmentarz przy ul. Zgierskiej 37

147/2

9

N: 51s 57' 18'' E: 19s 18' 19''

-

3

Lipa drobnolistna o obw. pnia 358 cm

ul. Partyzan-tów

585

9

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 53''

-

4

Lipa drobnolistna o obw. pnia 318 cm

ul. Wigury 14

42/6

5

N: 51s 58' 00'' E: 19s 16' 57''

"URSZULA"- Urszula Ledóchowska, święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusowego przekształconego w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek

5

Olcha czarna o obw. pnia 450 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 45'' E: 19s 17' 17''

"MATYLDA" - Matylda Schlösser - sponsorowała budowę szkoły przy ul. Listopadowej 13 (dawna Metalówka) i Domu Starców, wspierała finansowo Parafię Ewangelicko-Augsburską

6

Jesion wyniosły o obw. pnia 440 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 16''

"SZYMON" - Szymon Szubski - przybysz z Wielkopolski, dziedzic wsi Ozorków

7

Jesion wyniosły o obw. pnia 480 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 13''

"HENRYK" - Henryk Schlösser jeden z braci, dzięki którym Ozorków wszedł do czołówki miast włókienniczych, założyciel nowoczesnej fabryki bawełny

8

Jesion wyniosly o obw. pnia 400 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"TKACZ" - zawód ozorkowian w XIX w.

9

Jesion wyniosły o obw. pnia 390 cm

Park przy ul. Traugutta

61/1

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"KAROL" - Karol Scheibler "WACŁAW" - Wacław Skarżyński - Burmistrz Ozorkowa w latach 1923-1939

10

Jesion wyniosły o obw. pnia 310 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 14''

"SUKIENNIK" - zawód ozorkowian w XIX w.

11

Jesion wyniosły o obw. pnia 344 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 14''

"PŁÓCIENNIK" - zawód ozorkowian w XIX w.

12

Jesion wyniosły o obw. pnia 255 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 14''

"JOHANN" Johann König - członek Rady Municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)

13

Jesion wyniosły o obw. pnia 288 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"IGNACY" - Ignacy Starzyński dziedzic Ozorkowa, przekształcił wieś Ozorków w osadę fabryczną, a następnie w miasto

14

Dąb szypułkowy o obw. pnia 230 cm

Park przy ul. Stypułko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 51''

"STYPUŁKOWSKI" - Leon Stypułkowski ksiądz, odznaczony Orderem Virtuti Militari

15

Dąb szypułkowy o obw. pnia 306 cm

Park przy ul. Stypułko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 02'' E: 19s 16' 52''

"WACŁAW" - Wacław Kropp - Burmistrz Ozorkowa od 1923 do 1939 r.

16

Dąb szypułkowy o obw. pnia 260 cm

Park przy ul. Stypuko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 52''

"STRZELEC" - Towarzystwo Strzeleckie w Ozorkowie

17

Dąb szypułkowy o obw. pnia 202 cm

Park przy ul. Stypułko-wskiego

188

4

N: 51s 58' 03'' E: 19s 16' 53''

"TUR" - Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych założone przez Adama Skupiewskiego - działacza robotniczego z okresu walk rewolucyjnych z caratem

18

Dąb szypułkowy o obw. pnia 403 cm

ul. Traugutta

97

5

N: 51s 47' 53'' E: 19s 17' 16''

"KACPER" - Kacper Nisiecki - jezuita, autor pierwszej wzmianki o Ozorkowie z 1344 r.

19

Dąb szypułkowy o obw. pnia 270 cm

ul. Traugutta

97

5

N: 51s 57' 42'' E: 19s 17' 17''

"BORUTA" - Diabeł Boruta - fikcyjna postać zamieszkująca podziemia zamku w Łęczycy

20

Klon srebrzysty o obw. pnia 347 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 12''

"JÓZEF" - Józef Zajączek - namiestnik królewski, podpisał postanowienie o wyniesienie osady rzemieślniczej Ozorków do rzędu miast prywatnych w Królestwie Polskim

21

Dąb szypułkowy o obw. pnia 410 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/5

5

N: 51s 57' 57'' E: 19s 16' 58''

"FERDYNAND" - Ferdynand Weiss - lekarz- leczył bezpłatnie mieszkańców Ozorkowa chorych na cholerę

22

Dąb szypułkowy o obw. pnia 342 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/6

5

N: 51s 57' 57'' E: 19s 16' 58''

"ADOLF"- Adolf Legis - lekarz - leczył bezpłatnie mieszkańców Ozorkowa chorych na cholerę

23

Dąb szypułkowy o obw. pnia 266 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/6

5

N: 51s 57' 58'' E: 19s 16' 56''

"WAWRZYNIEC" - Andrzej Wawrzyniec Jeziorski-Stefański

24

Dąb szypułkowy o obw. pnia 251 cm

Park przy ul. Żeromskie-go

45/6

5

N: 51s 57' 59'' E: 19s 16' 56''

"TADEUSZ" - Tadeusz Skarżyński - Burmistrz Ozorkowa do 1923 r.

25

Dąb szypułkowy o obw. pnia 371 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 45'' E: 19s 17' 15''

"FRYDERYK" - Fryderyk Schlösser jeden z braci, dzięki którym Ozorków wszedł do czołówki miast włókienniczych, założyciel nowoczesnej fabryki bawełny

26

Dąb szypułkowy o obw. pnia 335 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 14''

"BARTŁOMIEJ" - Bartłomiej Nickel - członek Rady municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)

27

Dąb szypułkowy o obw. pnia 353 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 47'' E: 19s 17' 13''

"SAMUEL" - Samuel Otto i Samuel Wegner - członek Rady Municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)

28

Jesion wyniosły o obw. pnia 313 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 46'' E: 19s 17' 13''

"PRAWDZIC" - herb rodu Szczawińskich- kolejnych właścicieli wioski Ozorków położonej wśród trudno dostępnych bagien i lasów

29

Jesion wyniosły o obw. pnia 397 cm

Park przy ul. Traugutta

93

5

N: 51s 57' 45'' E: 19s 17' 15''

"ŚLEPOWRON" - herb rodu Starzyńskich- kolejnych włascicieli wioski, osady rzemieślniczej i prywatnego miasta Ozorków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »