| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/516/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 27 sierpnia 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014r. poz. 379) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811). Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIV/409/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005r. Nr 296, poz. 2791), zmienionej uchwałą Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego o zmianie uchwały Nr XLIV/409/05 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2007r. Nr 11 poz. 99), wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, w szczególności:

- wyjazdy do teatru, do kina, do muzeum,

- wycieczki szkolne, "zielone szkoły",

- czesne za naukę w niepublicznej szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej,

- koszty zajęć wyrównawczych organizowanych przez szkoły w związku z egzaminami kończącymi szkołę,

b) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym udział w zajęciach organizowanych w celu poszerzenia wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, nauki języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, w tym zajęć na basenie;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:

a) zakup podręczników, słowników, encyklopedii, literatury edukacyjnej, innych książek pomocniczych oraz pomocy naukowej niezbędnych i wskazanych do realizacji procesu dydaktycznego;

b) zakup przyborów szkolnych, takich jak np.: zeszyty, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, piórnik, plecak szkolny lub tornister;

c) zakup niezbędnego stroju sportowego i obuwia sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, stroju galowego wymaganego przez szkołę, stroju na zajęcia praktyczne, którego wartość nie może przekroczyć równowartości 40 % kwoty przyznanego stypendium świadczenia (tzn. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego);

d) zakup sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera, programów komputerowych związanych z edukacją ucznia, nośników do archiwizowania danych: pamięć przenośna USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośny dysk USB), drukarki, tusze do drukarek;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym: kosztów zakwaterowania, kosztów posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami transportu komunikacji zbiorowej;

a) świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt.1, 2 i 3 nie jest celowe.";

2) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne przyznawane w formach, o których mowa w § 4, przekazywane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »