| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/142/14 Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2013 r., poz. 594, z   późn. zm.), art. 96 ust. 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2013 r., poz. 182, z   późn. zm.), w   związku z   uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) Rada Gminy w   Wiśniewie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w   zakresie dożywiania w   formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych dla osób i   rodzin wymienionych w   uchwale Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w   rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniewo  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2014 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Rejniak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/142/14
Rady Gminy w Wiśniewie
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Prawo do świadczeń z   pomocy społecznej przysługuje osobom i   rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w   rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o   którym mowa odpowiednio w   art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1   października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w   rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z   dnia 17 lipca 2012 r. w   sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z   pomocy społecznej – Dz. U. z   2012 r., poz. 823).  
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w   zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w   wysokości 150 % kryterium, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   ustawy o   pomocy społecznej.  
Należy podkreślić, że w   przypadku funkcjonowania programu dożywiania w   latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w   wys. 150 % kryterium, określonego w   ustawie o   pomocy społecznej, na mocy ustawy z   dnia 29 grudnia 2005 r. o   ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” (Dz. U. z   2005 r. Nr 267, poz. 2259, z   późn. zm.), który to program był realizowany w   latach 2006 – 2013, obecnie bez kontynuacji.  
Jednakże zgodnie z   art. 96 ust. 2   ustawy o   pomocy społecznej wydatki na zasiłki i   pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.  
Zgodnie z   ust. 4   przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z   pomocy społecznej.  
Zgodnie z   wskazówkami MPiPS w   zakresie realizacji uchwały Nr 221 Rady Ministrów z   dnia 10 grudnia 2013 r. w   sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w   zakresie dożywiania „Pomoc państwa w   zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z   2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z   programu na dofinansowanie pomocy w   formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w   postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o   którym mowa w   art. 8   ust. 1   cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4   ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w   postaci produktów żywnościowych.  
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Rejniak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »