| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, np. wycieczkach szkolnych, "zielonych szkołach", wyjazdach do kina, teatru, muzeum, nauce języków obcych, zajęciach sportowych, gimnastyki korekcyjnej tanecznych, recytatorskich, muzycznych, komputerowych i innych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup: podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, okularów korygujących wzrok, stroju galowego i gimnastycznego, przy czym w skład stroju gimnastycznego, zakupionego w ramach stypendium szkolnego, wchodzą: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, obuwie typu sportowego, i innego wyposażenia uczniów , wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki - przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 - poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:

a) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);

b) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe uzna, że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa w pkt. 1-3 nie jest możliwe lub celowe.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w ust. 1 pkt.1, realizowane jest przez:

1) zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia;

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na podstawie przedstawionych rachunków.

3. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w ust.1 pkt. 2, udzielane jest przez:

1) dostarczenie uczniowi, podręczników lub innych pomocy o charakterze edukacyjnym zaakceptowanych przez szkołę;

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i innych pomocy o charakterze edukacyjnym na podstawie przedstawionych rachunków, przy czym łączna kwota wydatków na zakup stroju gimnastycznego i galowego nie może przekroczyć 20 % łącznej kwoty przyznanego stypendium szkolnego.

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w ust.1 pkt. 3 lit. a, realizowane jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakwaterowanie ucznia na podstawie przedstawionych rachunków.

5. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w ust.1 pkt. 3 lit. b, realizowane jest przez zwrot kosztów biletów miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów (rachunków za ich zakup, znaczków, biletów).

6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt. 2, ust. 4 oraz ust. 5 należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe w terminie określonym w decyzji.

7. Zwrot poniesionych kosztów, o których wyżej mowa, nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów, w terminie określonym w § 4 ust.4. regulaminu.

8. Zwrotowi podlegają wyłącznie wydatki związane z rokiem szkolnym, w którym uczniowi przyznano stypendium szkolne.

9. Na pisemną, uzasadnioną prośbę wnioskodawcy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe może wypłacić stypendium szkolne w formie pieniężnej na pokrycie wydatków, o których mowa w ust.1 pkt.1-3, pod warunkiem przedłożenia w terminie 14 dni dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku.

2) w § 4 ust.4 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

do dnia 31 lipca - za okres od stycznia do czerwca danego roku.

3) po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu:

§ 17. W sprawach nieobjętych regulaminem, stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rajmund Suhs

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »