| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/456/2012 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie: zmiany do regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241: z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 1917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887) oraz § 13 ust. 3 Regulaminu wynagradzania nauczycieli przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLV/633/2009 r. z dnia 29 grudnia 2009r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 30, poz. 353), zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LIII/820/2010r., z dnia 26 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 147 poz. 1826) i uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XI/190/2011 r., z dnia 25 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 232 poz. 2124)

RADA MIEJSKA
uchwala co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/560/2009, z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dla nauczycieli i dyrektorów szkół wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie: "W skład Komisji wchodzą:

1) Trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią:

a) Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią (ZOOR),

b) Przewodniczący lub wytypowany przez niego członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego;

c) Główny Księgowy Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią,

2) Po jednym przedstawicielu lokalnych struktur nauczycielskich związków zawodowych działających w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią."

2. W § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza należy składać w 5-ciu egzemplarzach, na druku określonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią."

3. § 8 otrzymuje brzmienie: "1. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać nauczyciele, którzy:

1) osiągają szczególnie wyróżniające wyniki w pracy dydaktyczno wychowawczej lub opiekuńczej;

2) wykazują szczególną staranność w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz innych zadań statutowych szkoły;

3) wykazują szczególną dbałość o bazę materialną szkoły;

4) legitymują się co najmniej 5 - letnim stażem pracy pedagogicznej;

5) otrzymali co najmniej dwukrotnie nagrodę Dyrektora Szkoły (nie dotyczy dyrektorów);

6) uzyskali pozytywną opinię rady pedagogicznej;

7) uzyskali pozytywną opinię zakładowej organizacji związkowej, której są członkiem - dotyczy to członków związków zawodowych;

8) nie otrzymali w danym roku innej nagrody pieniężnej.

2. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymywać Dyrektorzy szkół, którzy spełniają warunki określone w ust. 1 oraz:

1) uzyskują wymierne efekty w zakresie organizacji pracy szkoły (placówki),

2) racjonalnie zarządzają szkołą,

3) osiągają znaczące efekty w zakresie sprawowanego nadzoru pedagogicznego

4) prawidłowo realizują budżet szkoły (placówki)".

4. W § 9 pkt. 3 i 4 otrzymują odpowiednie brzmienie:

1) "3. Przewodniczącym Komisji jest dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią.,"

2) "4. Pod nieobecność Przewodniczącego Komisji jej pracą kieruje Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego lub inny, wytypowany do udziału w pracach Komisji członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego."

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejsze zmiany do regulaminu zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nakle nad Notecią oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Nakle nad Notecią.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Jedynak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/456/2012
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 31 maja 2012 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły, bedący jednostką samorządu terytorialnego, ustala tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Regulamin przyznawania nagród Burmistrza przyjęty uchwałą Nr XXXIX/560/2009 r., z dnia 25 czerwca 2009 r. nie określał kryteriów przyznawania nagrody Burmistrza dyrektorom szkół i przedszkoli (uwzględniane były ogólne kryteria stosowane wobec nauczycieli). Zachodzi więc konieczność doprecyzowania regulaminu w tym zakresie.

Wprowadzono również zmiany w składzie komisji polegające na wykreśleniu Z-cy Burmistrza z jednoczesnym ustaleniem nowego przewodniczącego.

W związku z powyższym, przedkładam pod obrady sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią uzgodnione z lokalnymi związkami zawodowymi, działającymi w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią, zmiany regulaminu przyznawania nagród Burmistrza.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »