| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/605/2014 Rady Miejskiej w Kruszwicy

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646 z 2014 r. poz. 379),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/537/2013 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2014 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 8/14 z dnia 20 stycznia 2014 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 15/14 z dnia 7 lutego 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXVIII/566/2014 z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XXXIX/580/2014 z dnia 27 marca 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XL/592//2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 39/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy Nr 50/14 z dnia 26 maja 2014 r.,

wprowadza się następujące zmiany :

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 58.299.537,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.948.037,82 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.351.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66.708.399,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.033.461,82 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.674.938,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3";

3) §4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 9.758.880 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.350.018 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4";

4) §7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.474.583 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.576.746 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7";

będącym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) w §12 dodaje się pkt 4;

udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kruszwicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy


Grzegorz Stanny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/605/2014
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/605/2014
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/605/2014
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/605/2014
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/605/2014
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 29 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2014 rok:

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 16.516 zł w tym:

1) w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów o kwotę5.616 złz tytułu opłaty eksploatacyjnej;

2) w rozdziale 92195 zwiększa się plan dochodów o kwotę900 zł z tytułu darowizny BS w Kruszwicy na organizacje imprez kulturalno - oświatowych przez sołectwa Piecki , Chrosno i Chełmce;

3)w rozdziale 85212 zwiększa się plan dochodów o kwotę10.000 złtytułem zwrotu dotacji przez świadczeniobiorców.

2. Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 152.825 zł w tym ;

W rozdziale 60016 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę152.825 zł, w tym;

na zadanie inwestycyjne "Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy" o 7.464 zł;

na zadanie inwestycyjne " Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II" o kwotę 124.000 zł;

na zadanie inwestycyjne " Przebudowa parkingu zlokalizowanego na działce Nr 70/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy" o kwotę 21.361 zł.

3. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 169.341 zł w tym :

1) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę50.000 złna realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 151710C ul. Kujawskiej w zakresie zatok parkingowych";

2) w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę61.325 złna realizację zadania "Przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy";

3)w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę33.500 złna zadanie "Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki" dla budynku gminnego zamieszkałego przez 9 rodzin;

4) w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę8.000 złna realizację zadania "Budowa wiat stadionowych dla zawodników na boisku piłkarskim przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy";

5) w rozdziale 92116 wprowadza się plan dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy w kwocie5.616 złna zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 zadania tj. "Wydanie publikacji książkowej ukazującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne pt. Zamek Kruszwicki", całkowita wartość zadania 26.826,92 zł;

6) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 900 złna organizacje imprez kulturalno - oświatowych przez sołectwa Piecki , Chrosno i Chełmce;

7) w dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę10.000 zł tytułem zwrotu dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców na konto Urzędu Wojewódzkiego.

4.Wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100.000 zł, w tym:

1) dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w kwocie30.000 złna okres od czerwca 2014r. do 30 grudnia 2014r. na bieżącą działalność;

2) dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy na kwotę21.211 złna realizację zadania . "Wydanie publikacji książkowej ukazującej lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne pt. Zamek Kruszwicki" do czasu otrzymania refundacji z PROW-przyjęto spłatę w 2015r.

5.Zwiększa się plan rozchodów o kwotę21.211 złtytułem nieoprocentowanej pożyczki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy, którą gmina udzieli na okres od czerwca 2014 r do czasu otrzymania refundacji z PROW-przyjęto spłatę w 2015r.

6.Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy działami i paragrafami w działach: 600- transport i łączność, 630- turystyka, 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801- oświata i wychowanie, 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926- kultura fizyczna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »