| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/273/2011 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów – zwany dalej „regulaminem”.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy,

3) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy,

4) ośrodkach – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy,

5) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów szkół, słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków, zamieszkałych na terenie miasta Rzeszowa,

6) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 90n ust. 2 i 3 ustawy,

7) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),

8) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy,

9) zdarzeniu losowym – należy przez to rozumieć nagłe, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia (nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy) okoliczności losowe, które mają wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny,

10) rodzinie – należy przez to rozumieć odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, jak również członków rodziny przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

11) instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – należy przez to rozumieć dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Rozdział II.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI MATERIALNEJ UCZNIÓW I ICH RODZIN ORAZ INNYCH OKOLICZNOŚCI

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

Dochód na osobę w rodzinie (w %*)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego (w %**)

0%-40%

80%-200%

powyżej 40%-70%

80%-150%

powyżej 70%-100%

80%-100%

- * – stanowi % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)

- ** – stanowi % kwoty zasiłku rodzinnego

2. Kwotę przyznanego stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnego złotego.

3. Jeżeli w rodzinie występuje jedna lub kilka innych okoliczności, miesięczną wysokość stypendium podwyższa się o 5 zł.

Rozdział III.
FORMY W JAKICH MOŻE BYĆ UDZIELONE STYPENDIUM SZKOLNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY

§ 3. Stypendium szkolne może być przyznane w formie lub w formach pożądanych przez podmiot uprawniony do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki może dotyczyć w szczególności:

1) zakupu podręczników, słowników, atlasów, map oraz innych tego typu publikacji na różnych nośnikach, np. CD,

2) zakupu pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi,

3) zakupu stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, tj.:

a) bluz sportowych, spodni sportowych, dresów, spodenek sportowych, szortów sportowych, koszulek sportowych, podkoszulków sportowych, getrów, kąpielówek, kostiumu pływackiego, czepka na basen, okularów pływackich,

b) obuwia sportowego: tenisówek, halówek, trampek, klapek na basen,

4) zakupu innych artykułów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach i ośrodkach, w tym również artykułów potrzebnych do wykonania prac dyplomowych, np. farb, płócien, blejtramów, pędzli, instrumentów muzycznych itp.,

5) kosztów zakupu posiłków w stołówce szkolnej,

6) opłaty za abonament internetowy za okres od września do czerwca danego roku szkolnego,

7) zakupu biurka szkolnego.

§ 5. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

§ 6. Stypendium szkolne udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów przyznane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z obieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

Rozdział IV.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez podmiot uprawiony do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, według wzoru określonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznaje Prezydent Miasta Rzeszowa w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji administracyjnej określa się m. in. wysokość stypendium szkolnego (miesięcznie oraz okres, na który stypendium jest przyznane), jego formy, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 10. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 4 – 6 regulaminu udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów.

2. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków, biletów imiennych, kwitariuszy oraz innych dokumentów imiennych potwierdzających poniesiony wydatek.

3. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, o których mowa w ust. 2, zostanie dokonana, jeżeli spełniają one następujące warunki:

1) dotyczą ucznia, któremu przyznano stypendium w danym roku szkolnym,

2) dotyczą kosztów poniesionych w danym roku szkolnym, na jaki przyznano stypendium,

3) są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa w § 9 ust. 1 regulaminu,

4) ceny przyjęte w dokumentach, o których mowa w ust. 2, są racjonalne,

5) dotyczą kosztów poniesionych na cele edukacyjne, określone w § 4 – 6 niniejszego regulaminu.

4. Refundacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji, o której mowa m. in. w § 9 ust. 1 regulaminu.

§ 12. 1. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku przedkłada się w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa w terminach:

1) do 10 grudnia – za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień danego roku szkolnego,

2) do 30 czerwca – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia dokumentów potwierdzających dokonanie wydatku po upływie terminów, o których mowa w ust. 1.

3. Stypendium szkolne wypłacane będzie na wskazany przez rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia rachunek bankowy.

Rozdział V.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA LOSOWEGO

§ 13. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez podmiot uprawiony do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, według wzoru określonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

2. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny do wniosku należy załączyć:

1) dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego,

2) informację o pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

§ 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny przyznaje Prezydent Miasta Rzeszowa w formie decyzji administracyjnej.

3. W decyzji administracyjnej określa się m.in. wysokość zasiłku szkolnego i jego formy.

§ 15. 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Zasiłek szkolny wypłacany będzie na wskazany przez rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia rachunek bankowy.

Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXXVII/619/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec


Uzasadnienie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego jest udzielana uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058) oraz w wyniku podjęcia Uchwały nr LXXX/1398/2010 Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego uległa zwiększeniu miesięczna wysokość dochodu na członka rodziny stypendysty. Natomiast od kilku lat nie zmieniło się kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.

W sytuacji zwiększających się kosztów utrzymania i jednoczesnego wzrostu dochodu rodziny coraz większa grupa uczniów potrzebujących otrzymuje coraz niższe świadczenia z systemu pomocy materialnej, mimo że ich sytuacja materialna nie ulega rzeczywistej poprawie. Zachodzi więc konieczność dostosowania „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów” w zakresie ustalania wysokości stypendium szkolnego.

Kilkuletnia praktyka w realizacji pomocy materialnej dla uczniów oraz zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wyłoniły potrzebę usystematyzowania i doprecyzowania zapisów w regulaminie zwłaszcza w zakresie ustalania składu rodziny i określenia form, w jakich powinna być udzielana pomoc.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »