| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Gminy Sanok

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Międzybrodzie 6" w gminie Sanok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z   2012 r., poz.647 z   późniejszymi zmianami) i   po stwierdzeniu zgodności ze „Studium Uwarunkowańi Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok" uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w   Sanoku Nr XXXV/227/98 z   dnia 16 czerwca 1998 r. z   późniejszymi zmianami  

Rada Gminy Sanok uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Międzybrodzie 6” –  
w gminie Sanok, w   miejscowości Międzybrodzie, zwany dalej planem.  

2.   Przedmiotem planu jest obszar o   powierzchni 12,88 ha, położony w   miejscowości Międzybrodzie, położony w   zakolu Sanu, na wschód od drogi gminnej.  

3.   Plan składa się z   tekstu planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały oraz Załącznika Nr 1   – stanowiącego jego integralną część - rysunku planu w   skali 1:2000 i   załącznika nr 2   – stanowiącego rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

4.   Tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone są na rysunku planu symbolami literowymi odpowiadającymi ich funkcji ustanowionej przepisami uchwały.  

5.   Oznaczenia graficzne na rysunku planu w   postaci granicy obszaru objętego planem, linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu i   różnych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami planu.  

6.   Przedmiotem ustaleń planu są następujące przeznaczenia terenów:  

1)   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolami:   1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i   7MN;  

2)   tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej – oznaczone na rysunku planu symbolami:   1MNT, 2MNT, 3MNT i   4MNT;  

3)   tereny usług turystycznych i   handlu – oznaczone na rysunku planu symbolem:   1UTH   ;  

4)   tereny dróg wewnętrznych – oznaczone na rysunku planu symbolami:   1KDW, 2KDW, 3KDW i   4KDW;  

5)   tereny zieleni izolacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami:   1ZI i   2ZI;  

6)   tereny zieleni rekreacyjnej – oznaczone na rysunku planu symbolami:   1ZR 2ZR, 3ZR, 4ZR, 5ZR, 6ZR i   7ZR;  

7)   tereny lasów– oznaczone na rysunku planu symbolem:   1ZL.  

Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem  

§   2.   1.   Przy realizacji inwestycji na obszarze planu należy uwzględnić warunki wynikające  
z przebiegu ciągów sieci infrastruktury technicznej, między innymi z   przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia (15KV). Dopuszcza się możliwość skablowania linii elektroenergetycznych napowietrznych. W   strefie linii elektroenergetycznych średniego napięcia zakazuje się lokalizacji zieleni wysokiej.  

2.   Główne sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej, niezbędne do obsługi obszaru objętego planem prowadzić w   liniach rozgraniczających dróg i   parkingów, w   przypadku braku możliwości takiej realizacji inwestycji, dopuszcza się przebieg sieci i   lokalizację urządzeń w   terenach wyznaczonych w   planie pod inne zainwestowanie.  

3.   W granicach całego obszaru objętego planem dopuszcza się:  

1)   lokalizację urządzeń i   sieci infrastruktury technicznej o   znaczeniu lokalnym, jeżeli nie kolidują z   innymi ustaleniami planu;  

2)   wydzielanie dróg wewnętrznych i   ciągów pieszo jezdnych dla obsługi zabudowy mieszkaniowej bez wyznaczania na rysunku planu;  

3)   lokalizację budynków gospodarczych, garażowych (oprócz garaży blaszanych), wiat, zadaszeń, obiektów małej architektury i   miejsc postojowych jako towarzyszących obiektom mieszkaniowym i   usługowym;  

4)   zmianę kształtu i   wielkości działek (scalenia i   podziały) w   dostosowaniu do ich przeznaczenia i   zasad ich kształtowania ustalonych planem.  

4.   W granicach całego obszaru objętego planem zabrania się:  

1)   lokalizowania obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2   ;  

2)   lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem przeznaczonych do czasowego użytkowania w   trakcie realizacji robót budowlanych na terenie budowy.  

§   3.   1.   Zasady zagospodarowania wynikające z   potrzeby ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i   dóbr kultury współczesnej:  

1)   zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć emitujących hałas przekraczający wartości dopuszczalne oraz mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości dla funkcji terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNT, 2MNT, 3MNT i   4MNT oraz: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i   7MN – jako terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)   zakazuje się prowadzenia działalności, której uciążliwość wykraczałaby poza granicę terenu (działki, nieruchomości, terenu wyznaczonego planem) na którym przedsięwzięcie będzie realizowane, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej;  

3)   zakazuje się realizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej;  

4)   zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związanych bezpośrednio z   ochroną tego obszaru lub nie wynikającej z   tej ochrony.  

§   4.   1.   W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem ustala się:  

1)   obsługę obszaru objętego planem z   istniejącego układu drogowego obejmującego drogę gminną przebiegającą po zachodniej stronie granicy planu (poza obszarem objętym planem);  

2)   nakazuje się budowę nowego układu komunikacyjnego połączonego z   układem istniejącym, w   postaci dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW i   4KDW.  

2.   Nakazuje się realizację miejsc parkingowych i   postojowych dla przedsięwzięć w   ramach działki lub zespołu działek, na której istnieje lub będzie realizowane przedsięwzięcie,  
w ilości określonej niniejszą uchwałą.  

3.   Ustala się normatywy miejsc parkingowych:  

1)   minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN-7MN) – 2   (w tym liczą się miejsca  
w garażu);  

2)   minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działkach zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej (1MNT-4MNT) – 1   (w tym liczy się miejsce w   garażu);  

3)   minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych dla terenów usług turystycznych i   handlu (1UTH):  

a)   1 miejsce na 5   zatrudnionych w   usługach;  

b)   1 miejsce na 10 miejsc konsumpcyjnych w   obiektach gastronomii;  

c)   1 miejsce na 30 m 2   powierzchni użytkowej obiektów handlowych;  

d)   1 miejsce na 40 m 2   powierzchni użytkowej obiektów turystycznych.  

§   5.   1.   Nakazuje się utrzymanie na obszarze planu sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej  
z możliwością remontów, przebudowy i   rozbudowy.  

2.   Zasady obsługi w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   w zakresie zaopatrzenia w   wodę: ustala się zaopatrzenie w   wodę do celów bytowo-gospodarczych z   indywidualnych studni kopanych i   głębinowych lub z   wodociągów lokalnych; dopuszcza się rozbudowę istniejących wodociągów oraz realizację nowych o   przekroju nie mniejszym niż Ø 125;  

2)   w zakresie odprowadzania ścieków: ustala się odprowadzenie ścieków bytowych  
tymczasowo do bezodpływowych osadników ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a   docelowo do kanalizacji sanitarnej o   przekroju nie mniejszym niż Ø 160 - do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w   Trepczy;  

3)   w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:  

a)   odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową,  
w granicach własnej działki;  

b)   obowiązek ujmowania wód opadowych z   powierzchni terenów, z   których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (parkingi, drogi utwardzone, place utwardzone) w   lokalne systemy kanalizacji deszczowej i   ich wstępne oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika;  

4)   w zakresie elektroenergetyki: ustala się zaopatrzenie w   energię elektryczną w   oparciu o   istniejącą sieć elektroenergetyczną – linie średnich (15kV) i   niskich napięć oraz rozbudowywaną sieć wraz z   urządzeniami elektroenergetycznymi, wprowadza się obowiązek doprowadzenia energii elektrycznej liniami i   przyłączami kablowymi;  

5)   w zakresie zaopatrzenia w   ciepło: plan ustala zasadę zaopatrzenia z   indywidualnych  
i lokalnych źródeł na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza (np. poprzez preferowanie wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł ciepła, w   kotłowniach lokalnych oraz indywidualnych systemach grzewczych);  

6)   w zakresie zaopatrzenia w   sieci teletechniczne ustala się obsługę abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy;  

7)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z   zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok.  

§   6.   1.   Ustala się następujące zasady kształtowania nowowydzielanych działek budowlanych:  

1)   dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (tereny 1MN – 7MN) minimalna powierzchnia działki, która może obejmować wyłącznie tereny MN lub łącznie z   terenami ZR (tereny 1ZR – 7ZR) – 0,12ha;  

2)   dla działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową rekreacji indywidualnej (tereny 1MNT – 4MNT) minimalna powierzchnia działki, która może obejmować wyłącznie tereny MNT lub łącznie z   terenami ZR (tereny 1ZR – 7ZR) – 0,10ha;  

2.   Ustala się minimalne szerokości frontu nowowydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej:  

1)   jednorodzinnej – 20,00m;  

2)   rekreacji indywidualnej – 25,00m;  

2.   Forma geometryczna działek zbliżona do prostokąta, usytuowana w   miarę możliwości prostopadle do pasa drogowego z   tolerancją 20º.  

3.   Działki budowlane powstałe w   wyniku wtórnego podziału lub scalania muszą mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną, ciąg pieszo-jezdny lub służebność drogową.  

4.   Przepisów § 4   ust.1-3 nie stosuje się do działek istniejących, które spełniają pozostałe warunki zagospodarowania terenów pod poszczególne rodzaje zabudowy ustalone  
w planie.  

§   7.   1.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   W liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych gminnych dopuszcza się lokalizację kiosków kolportażowych prasy o   powierzchni zabudowy nie przekraczającej 5m 2   .  

2)   Na terenach, o   których mowa w   pkt 1, dopuszcza się umieszczanie reklam oraz tablic informacyjnych o   maksymalnej powierzchni 1,50 m x 1,50 m.  

3)   Zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń w   rejonie skrzyżowań dróg.  

Rozdział 3.
Przeznaczenie i   warunki zagospodarowania poszczególnych terenów planu  

§   8.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami:   1MN – o   powierzchni: 0,90ha, 2MN – o   powierzchni: 0,09ha, 3MN –  
o powierzchni: 0,11ha, 4MN – o   powierzchni: 0,68ha, 5MN – o   powierzchni: 0,30ha, 6MN – o   powierzchni: 0,34ha i   7MN – o   powierzchni: 0,38ha.  

2.   Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i   standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:  

1)   obsługa komunikacyjna z   drogi gminnej przylegającej do obszaru planu od strony zachodniej, poprzez drogi wewnętrzne (od 1KDW do 4KDW);  

2)   dla terenów 1MN, 2MN i   4MN nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od drogi gminnej - granicy obszaru objętego planem – 8,0m;  

3)   dla terenów 3MN, 4MN, 5MN, 6MN i   7MN nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczającej dróg 1KDW, 2KDW i   3KDW – 6,0m;  

4)   na terenach oznaczonych symbolami 2MN i   3MN nakazuje się usytuowanie budynków mieszkalnych, w   możliwie największej odległości od linii rozgraniczających powyższe tereny od terenu oznaczonego symbolem 1ZI;  

5)   na terenach oznaczonych symbolami 2MN i   3MN nakazuje się stosowanie żywopłotów od strony terenu oznaczonego symbolem 1ZI;  

6)   w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a   linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych;  

7)   maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 0,8;  

8)   minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,2;  

9)   wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;  

10)   udział terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 50% powierzchni działki;  

11)   maksymalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

12)   ustala się maksymalne gabaryty budynków mieszkalnych: 18,0m x 20,m;  

13)   ustala się maksymalną wysokość (najwyższej kalenicy) budynków mieszkalnych  
– nie więcej niż 10,0m, budynków gospodarczych i   garaży – nie więcej niż 7,0m;  

14)   ustala się dachy – dwuspadowe i   wielopołaciowe, o   kącie nachylenia połaci 25 o   -45 o   ;  

15)   dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i   lukarn;  

16)   dopuszcza się stosowanie fragmentów i   elementów dachów jako jednospadowe  
i łukowe;  

17)   warunki obsługi w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej zgodnie z   §4  
i §5;  

18)   zasady kształtowania działek budowlanych zgodnie z   §6.  

§   9.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami:   1MNT – o   powierzchni: 0,26ha i   2MNT – o   powierzchni: 0,35ha.  

2.   Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i   standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:  

1)   obsługa komunikacyjna z   drogi gminnej przylegającej do obszaru planu od strony zachodniej i   poprzez drogę wewnętrzną 1KDW;  

2)   dla terenów 1MNT i   2MNT nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od drogi gminnej - granicy obszaru objętego planem – 8,0m i   nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczającej drogi 1KDW – 6,0m;  

3)   w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a   linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych;  

4)   maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 0,7;  

5)   minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,2;  

6)   wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 25%;  

7)   udział terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki;  

8)   maksymalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

9)   ustala się maksymalne gabaryty budynków rekreacji indywidualnej: 15,6m x 16,0m;  

10)   ustala się maksymalną wysokość (najwyższej kalenicy) budynków rekreacji indywidualnej – nie więcej niż 8,0m, budynków gospodarczych i   garaży – nie więcej niż 6,0m;  

11)   ustala się dachy – dwuspadowe i   wielopołaciowe, o   kącie nachylenia połaci 25 o   -45 o   ;  

12)   dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i   lukarn;  

13)   dopuszcza się stosowanie fragmentów i   elementów dachów jako jednospadowe  
i łukowe;  

14)   warunki obsługi w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej zgodnie z   §4  
i §5;  

15)   zasady kształtowania działek budowlanych zgodnie z   §6.  

§   10.   1.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu symbolami:   3MNT – o   powierzchni: 0,39ha i   4MNT – o   powierzchni: 0,49ha.  

2.   Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i   standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:  

1)   obsługa komunikacyjna z   drogi gminnej przylegającej do obszaru planu od strony zachodniej i   poprzez drogi wewnętrzne 2KDW i   4KDW;  

2)   dla terenów 3MNT i   4MNT nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczającej drogi 4KDW – 6,0m;  

3)   w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a   linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych;  

4)   maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać 0,7;  

5)   minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,1;  

6)   wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć 25%;  

7)   udział terenów biologicznie czynnych nie może być mniejszy niż 60% powierzchni działki;  

8)   maksymalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

9)   ustala się maksymalne gabaryty budynków: 12,5m x 16,0m;  

10)   ustala się maksymalną wysokość (najwyższej kalenicy) budynków rekreacji indywidualnej – nie więcej niż 8,0m, budynków gospodarczych i   garaży – nie więcej niż 6,0m;  

10)   ustala się dachy – dwuspadowe i   wielopołaciowe, o   kącie nachylenia połaci 25 o   -45 o   ;  

11)   dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i   lukarn;  

12)   dopuszcza się stosowanie fragmentów i   elementów dachów jako jednospadowe  
i łukowe;  

13)   warunki obsługi w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej zgodnie z   §4  
i §5;  

14)   zasady kształtowania działek budowlanych zgodnie z   §6.  

§   11.   1.   Wyznacza się terenyusług turystycznych i   handlu   -   oznaczone na rysunku planu symbolem:   1UTH – o   powierzchni: 0,12ha,   z przeznaczeniem pod usługi turystyczne (pensjonat, dom noclegowy, usługi gastronomii itp.) oraz handel.  

2.   Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej, urządzania terenu i   standardów kształtowania zabudowy na ww. terenach:  

1)   obsługa komunikacyjna z   drogi gminnej przylegającej do obszaru planu od strony zachodniej i   poprzez drogi wewnętrzne 1KDW i   2KDW;  

2)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych (1KDW i   2KDW) – 6,0m;  

3)   w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a   linią zabudowy dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych i   małej architektury;  

4)   dla zabudowy usług turystycznych i   handlu należy zabezpieczyć miejsca parkingowe zgodnie z   zapisami §4;  

5)   wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni całego terenu nie może przekroczyć 40%;  

6)   minimalna intensywność zabudowy nie może być mniejsza niż 0,2, maksymalna nie może przekroczyć 0,9;  

7)   należy pozostawić minimum 20% powierzchni terenu w   postaci biologicznie czynnej;  

8)   ustala się maksymalne gabaryty budynków (bez pasaży i   przewiązek): 20,0m x 24,0m;  

9)   budynki usługowe należy realizować jako budynki wolnostojące lub zgrupowane połączone pasażami, przewiązkami itp. o   wysokości kalenicy lub attyki nie przekraczającej 10,0m nad poziom terenu, z   dachami o   ciemnej kolorystyce dwuspadowymi lub wielospadowymi, o   kącie nachylenia od 15º do 35º;  

10)   dopuszcza się stosowanie okien połaciowych i   lukarn;  

11)   dopuszcza się stosowanie dachów płaskich i   elementów dachów łukowych;  

12)   warunki obsługi w   zakresie komunikacji i   infrastruktury technicznej zgodnie z   §4  
i §5;  

13)   teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.  

§   12.   1.   Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami:   1KDW – o   powierzchni: 0,30ha, 2KDW – o   powierzchni: 0,23ha, 3KDW –   o powierzchni: 0,17ha i   4KDW – o   powierzchni: 0,17ha   – o   szerokości  
w liniach rozgraniczających     6,0m, szerokości jezdni minimum 4,5m;  

2.   W liniach rozgraniczających ww. dróg:  

1)   dopuszcza się:  

a)   remonty, przebudowy oraz przebieg nowej sieci infrastruktury technicznej podziemnej poza pasem jezdni, bez naruszania elementów technicznych drógi bez zmniejszania wartości użytecznej drogi;  

b)   realizację zjazdów indywidualnych do terenów zainwestowania;  

c)   wytyczanie ścieżek rowerowych w   przypadku, gdy parametry drogi na to pozwalają;  

2)   zakazuje się:  

a)   lokalizowania obiektów budowlanych i   urządzeń niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem obiektówi urządzeń łączności publicznej;  

b)   odprowadzania wód opadowych z   dróg do kanalizacji deszczowej lub odbiornika bez wstępnego ich podczyszczenia.  

§   13.   1.   Wyznacza sięterenyzieleni izolacyjnej     oznaczone na rysunku planu symbolami:   1ZI - o   powierzchni: 0,42ha i   2ZI – o   powierzchni: 0,92ha.  

2.   Na obszarach podmokłych i   wilgociolubnych należy utrzymywać teren w   formie porostu łęgowego lub łąk i   pastwisk.  

§   14.   1.   Wyznacza siętereny zieleni rekreacyjnej     oznaczone na rysunku planu symbolami:   1ZR – o   powierzchni: 1,00ha, 2ZR – o   powierzchni: 1,33ha   ,   3ZR – o   powierzchni: 0,07ha, 4ZR – o   powierzchni: 0,09ha, 5ZR –o   powierzchni: 0,04ha, 6ZR –   o powierzchni: 0,11ha i   7ZR – o   powierzchni: 3,34ha.  

2.   Na terenach, o   których mowa w   ust.1 dopuszcza się:  

1)   lokalizację parków o   charakterze wypoczynkowym;  

2)   lokalizację placów zabaw dla dzieci i   boisk rekreacyjnych;  

3)   na działkach stanowiących uzupełnienie działek budowlanych - lokalizację obiektów  
i urządzeń małej architektury służących rekreacji i   wypoczynkowi;  

4)   uzupełnianie zieleni w   dostosowaniu do warunków siedliskowych i   rzeźby terenu.  

§   15.   1.   Wyznacza sięterenylasów     oznaczone na rysunku planu symbolem:   1ZL -  
o powierzchni: 0,28ha.  

2.   Należy uzupełniać zieleń w   dostosowaniu do warunków siedliskowych i   rzeźby terenu.  

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe  

§   16.   Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych planem , tereny poszczególne pozostają  
w dotychczasowym użytkowaniu.  

§   17.   Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w   wysokości 30 %  

§   18.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok  

§   19.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  
i wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok  


Tomasz   Lewicki

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/13
Rady Gminy Sanok
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/226/13
Rady Gminy Sanok
z dnia 25 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »