| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy w Skórczu

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ) Rada Gminy w Skórczu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.800,00 zł.

2. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1

3. Plan dochodów budżetowych ustalony w kwocie 12.310.400,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 12.353.200 , 00 zł. w tym: dochody majątkowe w kwocie - 168.800,00 zł dochody bieżące w kwocie - 12.184.400,00 zł

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.800,00 zł.

3. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2

4. Plan wydatków budżetowych ustalony w kwocie 13.460.400,00 zł po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zastępuje się kwotą 13.503.200 , 00 zł. w tym: wydatki majątkowe w kwocie - 2.161.100,00 zł wydatki bieżące w kwocie - 11.342.100,00 zł

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Klin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 23 lutego 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

926

Kultura fizyczna

86 000,00

42 800,00

128 800,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

86 000,00

42 800,00

128 800,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

86 000,00

42 800,00

128 800,00

Razem:

12 310 400,00

42 800,00

12 353 200,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 23 lutego 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

370 000,00

- 2 000,00

368 000,00

40002

Dostarczanie wody

370 000,00

- 2 000,00

368 000,00

4480

Podatek od nieruchomości

69 984,00

- 2 000,00

67 984,00

600

Transport i łączność

901 679,00

4 000,00

905 679,00

60016

Drogi publiczne gminne

901 679,00

4 000,00

905 679,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

662 711,00

4 000,00

666 711,00

750

Administracja publiczna

1 381 031,00

15 950,00

1 396 981,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 211 407,00

15 950,00

1 227 357,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

742 745,00

1 250,00

743 995,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

121 883,00

14 515,00

136 398,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

14 206,00

185,00

14 391,00

801

Oświata i wychowanie

5 198 800,00

27 850,00

5 226 650,00

80101

Szkoły podstawowe

2 681 163,00

17 050,00

2 698 213,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

284 905,00

17 050,00

301 955,00

80110

Gimnazja

1 238 360,00

5 400,00

1 243 760,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

130 850,00

5 400,00

136 250,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

493 410,00

2 700,00

496 110,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 290,00

2 700,00

24 990,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

198 190,00

2 400,00

200 590,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 050,00

2 400,00

22 450,00

80195

Pozostała działalność

178 680,00

300,00

178 980,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 490,00

300,00

5 790,00

852

Pomoc społeczna

3 046 065,00

- 3 000,00

3 043 065,00

85216

Zasiłki stałe

96 000,00

- 3 000,00

93 000,00

3110

Świadczenia społeczne

96 000,00

- 3 000,00

93 000,00

Razem:

13 460 400,00

42 800,00

13 503 200,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/77/2012
Rady Gminy w Skórczu
z dnia 23 lutego 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ W ZAKRESIE INWESTYCJI NA ROK 2012

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 167 009,00

0,00

1 167 009,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

37 351,00

0,00

37 351,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

37 351,00

0,00

37 351,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Czarnylas

19 711,00

0,00

19 711,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" - Wielki Bukowiec

17 640,00

0,00

17 640,00

01036

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

15 000,00

0,00

15 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

0,00

15 000,00

Plac zabaw: MIELICZKI

15 000,00

0,00

15 000,00

01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

1 114 658,00

0,00

1 114 658,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72 412,00

0,00

72 412,00

"Odnowa i rozwój wsi" centrum wsi Pączewo

72 412,00

0,00

72 412,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

635 694,00

0,00

635 694,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" -Pączewo

635 694,00

0,00

635 694,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

406 552,00

0,00

406 552,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Skórcz-budowa kolektora sanitarnego "PÓŁNOC" -Pączewo

406 552,00

0,00

406 552,00

600

Transport i łączność

662 711,00

4 000,00

666 711,00

60016

Drogi publiczne gminne

662 711,00

4 000,00

666 711,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

662 711,00

4 000,00

666 711,00

Rozbudowa dróg WOLENTAL

662 711,00

0,00

662 711,00

Wiata przystankowa-Wolental

0,00

4 000,00

4 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

7 380,00

7 380,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

7 380,00

7 380,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

7 380,00

7 380,00

Internetowy Manger Punktów Adresowych

0,00

7 380,00

7 380,00

926

Kultura fizyczna

320 000,00

0,00

320 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

320 000,00

0,00

320 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

320 000,00

0,00

320 000,00

Budowa boiska w Pączewie "ORLIK"

200 000,00

0,00

200 000,00

Hala sportowo-widowiskowa w Pączewie

120 000,00

0,00

120 000,00

Razem

2 149 720,00

11 380,00

2 161 100,00


Uzasadnienie

I. Dochody budżetowe

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 42.800,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków budżetowych.

II. Wydatki budżetowe

1. Zmniejszenia planu:

a) podatek od nieruchomości - dostosowanie do deklaracji - 2.000,00 zł

b) środki własne do dotacji zasiłków stałych ( od 01.01.2012 r .

gmina nie ma obowiązku przeznaczania 20% środków własnych

do otrzymanej dotacji celowej dotyczy zasiłków stałych)- 3.000,00 zł

OGÓŁEM: - 5.000,00 zł

2. Zwiększenia planu:

a) w § 4110 - składki społeczne w działach 750 "Administracja Publiczna"

i 801 "Oświata i wychowanie" w związku ze zwiekszeniem o 2 % składki

emerytalnej (po stronie pracodawcy) od lutego br. w łącznej kwocie 42.150,00 zł

b) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w dziale 750

Administracja Publiczna z przeznaczeniem na dopłatę do zatrudnionego

w ramach robót publicznych pracownika "Doradca rolniczy" przez okres

5 m-cy (250,00 + 43,00 + 37,00 =330,00 x 5m-cy) = 1.650,00 zł

c) wiata przystankowa do m.Wolental (ujęta w planie i zamówiona w

roku ubiegłym, dostarczona w roku bieżącym)4.000,00 zł

OGÓŁEM: 47.800,00 zł

III. 1. Dokonuje się zmian w wykazie rzeczowym w zakresie inwestycji w związku

ze zwiększeniem planu na wiatę przystankową 4.000,00 zł

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2012 z dnia 31.01.2012r. dokonano

zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.380,00 zł

z przeznaczeniem na zakup oprogramowania mającego służyć do

prowadzenia numeracji porządkowych nieruchomości.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »