| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/164/2012 Rady Gminy Jonkowo

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.: Dz. U. z 2012 r., poz. 567), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; ze zmianami: z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, z 2012 r.: Dz. U. z 2012 r., poz.: 579),

Rada Gminy Jonkowo, uchwala co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy Jonkowo z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 52, poz. 836) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 dodaje się ust. 3., o treści:

"Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści: GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11. Tel. (89) 512 92 10, (89) 523 77 64, NIP 739-31-85-418.".

2. W § 5 po pkt 10) dodaje się pkt 11), pkt 12) i pkt 13), o treści:

a) pkt 11) zadania gminy z zakresu wspierania rodziny, oraz zadania i sprawy z zakresu pieczy zastępczej, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),

b) pkt 12) zadania z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

c) pkt 13) inne zadania określone w odrębnych ustawach.

3. W § 9:

1) ust. 5. otrzymuje brzmienie:

"Z zakresu zadań Zleconych Gminie Jonkowo wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) Ośrodek prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzi posterowania i wydaje w tych sprawach decyzje, zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Jonkowo.";

2) dodaje się ust. 7, ust. 8 i ust. 9, o treści:

a) 7. Z zakresu zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek wykonuje zadania Gminy niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Wójta Gminy Jonkowo.

b) 8. Z zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.), Ośrodek prowadzi sprawy i wydaje decyzje dotyczące potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Jonkowo.

c) 9. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego, powołanego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jonkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Porębski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »