| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113) Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr 1) w kwocie - 48 195 995 zł,

1) dochody bieżące - 45 629 655 zł,

2) dochody majątkowe - 2 566 340 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 46 331 138 zł.

1) wydatki bieżące - 40 371 488 zł,

2) wydatki majątkowe - 5 959 650 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1 864 857 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie - 1 864 857 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 741 780 zł,

2) rozchody - 2 606 637 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 48 200 zł,

2) celowe w wysokości - 160 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 80 000 zł,

b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500 000 zł,

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 296 800 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 14) - 133 246 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 200 000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

7) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki, przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Białas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik nr 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/80/2011
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik nr 14

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »