| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.2.4.2013.15 Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 1 lutego 2013r.

wskazujące iż uchwała Nr 235/XXIV/12 Rady Miejskie Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piotrkowice

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

wskazuję

iż uchwała Nr 235/XXIV/12 Rady Miejskie Gminy Ślesin z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Piotrkowice – została wydana z naruszeniem prawa.

Uzasadnienie do Rozstrzygnięcia nadzorczego Nr KN-I.4131.2.4.2013.15
Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 1 lutego 2013 r.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647).

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 235/XXIV/12 została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 8 listopada 2012 r. Pełna dokumentacja planistyczna wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 8 stycznia 2013 r. r.

                           

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził, co następuje :

             

W dniu 21 października 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 871). Na mocy art. 4 ust. 2 tej ustawy do planów miejscowych oraz studiów, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W przypadku przedmiotowego planu uchwałę o przystąpieniu do jego sporządzenia podjęto w dniu 15 czerwca 2007 r., a zatem zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe.

                           

Zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy, wójt zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Natomiast w myśl przepisu art. 17 pkt 7 lit. e ustawy, projekt planu podlega uzgodnieniu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa. W przedstawionej organowi nadzoru dokumentacji prac planistycznych brak jest dowodów potwierdzających zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu właściwemu organowi ochrony granic, którym w myśl ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, ze zm.), jest właściwy miejscowo komendant Straży Granicznej.

             

Przy uwzględnieniu okoliczności, że projekt planu został uzgodniony przez Nadodrzański Odział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim uznać należy, że powyższe uchybienie nie miało wpływu na treść uchwały, a co za tym idzie stanowi nieistotne naruszenie trybu sporządzania planu.

             

Dodatkowo organ nadzoru wskazuje, że na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, pominięto wyznaczenie linii rozgraniczającej pomiędzy terenami oznaczonymi symbolami „KD-L” i „KD-D”. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że oba tereny posiadają identyczne przeznaczenie oraz są drogami publicznymi (droga gminna i powiatowa), należy przyjąć, iż powyższy brak nie utrudni uzyskania pozwolenia na budowę czy realizację inwestycji drogowej na przedmiotowych terenach.              

             

Ponadto organ nadzoru zauważa, że w § 10 ust. 1 badanej uchwały, omyłkowo przyporządkowano drogę oznaczoną symbolem „KD-L” do kategorii dróg gminnych. Droga KD-L, faktycznie oraz zgodnie z § 10 ust. 2 uchwały, stanowi drogę powiatową. Powyższe uchybienie nie wpływa jednak na sposób interpretacji treści planu miejscowego.

             

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru nie stwierdził nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.

Pouczenie:

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone z powodu niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Piotr Florek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »