| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Lisków

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, 214, 215, 220, 222, 235, 236, 237 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/

Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 18.107.976,28 zł. z tego · Dochody bieżące w kwocie 14.818.660,28 zł. · Dochody majątkowe w kwocie 3.289.316,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.956.468,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 378.895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3) Środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.979.285,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 15.070.076,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: · Wydatki bieżące w wysokości 12.701.613,28 , · Wydatki majątkowe w wysokości 2.368.463,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.956.468,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 378.895,00 , zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 525.276,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 3.037.900,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 552.280,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.590.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.052.280,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł

2) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 552.280,00 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) Przychody - 1.023.122,00 zł

2) Koszty - 1.023.122,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 380.000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 287.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody 20.000,00 zł;

2) wydatki 20.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 505.016,00 zł, przeznacza się na sfinansowanie wydatków w kwocie 505.016,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Dochody z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 52.000,00 zł,; na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 119.000,00 zł

2. celową w wysokości 31.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę 600.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/222/2013
Rady Gminy Lisków
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie

do budżetu Gminy Lisków

na 2014 rok

DOCHODY

W budżecie gminy zaplanowano dochody na 2014 rok w kwocie 18.107.976,28 zł, w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową Nr 00296-6922-UM1500257/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 232.973,00 zł na realizację II etapu zadania pod nazwą: "Poprawa warunków realizacji zadań z zakresu kultury na terenie gminy Lisków".

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zaplanowano na podstawie wydatków kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową Nr 00023-6921-UM1500088/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 2.580.675,00 zł na realizację II etapu zadania pod nazwą: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie gminy Lisków".

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z zawartą umową Nr 00003-6921-UM1560032/12 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w wysokości 96.773,00 zł na realizację operacji pod nazwą: "Wyposażenie targowiska pod nazwą "Mój Rynek.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- Wpływy z opłat za użytkowanie - 2.200,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- Wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie - 1.600,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

- Wpływy z usług za dostarczanie wody - 400.000,00 zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wpływy z najmu lokali komunalnych Gminy Lisków - 110.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. w wysokości 53.560,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.02.01-00-028/12-00 z dnia 27 sierpnia 2012 r. zaplanowano dotację celową w kwocie 7.330,00 zł na realizację zadania: "Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST".

- Na podstawie Umowy zawartej w dniu 17.07.2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 465/2013/Wn-15/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek i Żelazków" na realizacje zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 43" w kwocie 96.877,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-069/11-00 z dnia 24 października 2012 r. Projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w gminie Lisków" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 planuje się dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 61.534,28 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013 r. w kwocie 906,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2.000,00 zł,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 1.036.450,00 zł,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 619.800,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 13.000,00 zł,

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł,

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 53.000,00 zł,

- wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi - 505.016,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w wysokości 1.650.390,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości 60.000,00 zł. Dochody z tego tytułu gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencja ogólna na 2014 rok została zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w kwocie 7.695.918,00 zł, w tym:

-

część oświatowa

-

4.713.313,00 zł.

-

część wyrównawcza

-

2.832.297,00 zł.

-

część równoważąca

-

150.308, 00 zł.

Zaplanowano odsetki w wysokości 8.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Na podstawie Umowy zawartej w dniu 17.07.2013 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 465/2013/Wn-15/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, Gminy i Miasta Stawiszyn oraz gmin: Blizanów, Lisków, Mycielin, Opatówek i Żelazków" na realizacje zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie" w kwocie 282.018,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano dochody w wysokości 60.000,00 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego w Liskowie, a zamieszkałe na terenie innej Gminy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z Informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom zaplanowano w kwocie -1.902.002,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85212 - 1.896.327,00 zł,

Rozdział 85213 - 5.675,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano kwotę - 131.554,00 zł, w następujących rozdziałach:

Rozdział 85213 - 4.973,00 zł

Rozdział 85214 - 48.167,00 zł,

Rozdział 85216 - 48.188,00 zł,

Rozdział 85219 - 30.226,00 zł,

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano dochody w wysokości 14.600,00 zł. z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, z tytułu usług opiekuńczych

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Zaplanowano wpływy z opłat za ścieki - 160.000,00 zł.

- Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 500,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowano wpływy z opłat produktowych w wysokości 300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 15.000,00 zł

Z powyższego wynika, że:

1.

Dochody własne planuje się w wysokości

-

3.255.466,00 zł

2.

Subwencje w wysokości

-

7.695.918,00 zł

3.

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne w wysokości

-

2.088.022,00 zł

4.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

-

1.710.390,00 zł

5.

Dotacje celowe na zadania majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

2.910.421,00 zł

6.

Dotacje na zadania inwestycyjne

-

378.895,00 zł

7.

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

-

68.864,28 zł


Dochody razem


-


18.107.976,28 zł

PRZYCHODY

­ Zaplanowano przychody w kwocie 194.027,00 zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizacje zadania: "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie".

­ Zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 358.253,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

O Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 43" w kwocie 91.599,00 zł;

O Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Ś`rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie" w kwocie 266.654,00 zł;

WYDATKI

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki w kwocie 15.070.076,28 zł

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 10.000,00 zł - środki te przeznaczone są na usługi w zakresie remontu urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano wydatki majątkowe na modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w wysokości 200.000,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano składkę na izby rolnicze - z tytułu uzyskanych wpływów z tytułu naliczonego podatku rolnego w wysokości 4.700,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota zostanie zaktualizowana do wysokości 2 % zrealizowanych wpływów.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- Zaplanowano wydatki w wysokości 298.317,00 zł na realizacje projektu pod nazwą "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Małgowie" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

- Zaplanowano wydatki w kwocie 158.095,00 zł na realizacje zadania pod nazwą: "Wyposażenie targowiska pod nazwą "Mój Rynek" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 222.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie hydroforni w Liskowie i Strzałkowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł.

- Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Ciepielew, Trzebienie, Budy Liskowskie I, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w wysokości 110.000,00 zł, (w tym: na wydatki bieżące 47.000,00 zł i na wydatki majątkowe na modernizacje budynków komunalnych 63.000,00 zł.)

- Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na zakup gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w kwocie 141.037,86 zł, na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy dla 2 etatów oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, w tym:

dotacja Wojewody Wielkopolskiego 53.560,00 zł

środki własne z budżetu 87.477,86 zł

Rozdział 756022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych i dla Przewodniczącego Rady oraz koszty utrzymania i obsługi biura rady w kwocie 90.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.896.726,46 zł obejmujące koszty funkcjonowania urzędu gminy, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, obsługi i konserwatorów hydroforni, oczyszczalni ścieków w wysokości - 1.499.000,00 zł.

- wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za użytkowanie systemów komputerowych oraz ich naprawę, naprawę kserokopiarek, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, za udział w szkoleniach oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 397.726,46 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie ul.ks.W.Blizińskiego 43" w kwocie 209.416,00 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.05.02.01-00-028/12-00 z dnia 27 sierpnia 2012 r. zaplanowano wydatki w kwocie 7.330,00 zł na realizację zadania: "Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 64.400,00 zł

- diety dla sołtysów z terenu gminy Lisków w wysokości 48.000,00 zł

- Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-069/11-00 z dnia 24 października 2012 r. Projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w gminie Lisków" w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 planuje się wydatki w kwocie 61.534,28 zł na realizację zadania.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki w kwocie 906,00 zł, zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013 r. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie członków straży pożarnej i pojazdów, zakup węży i mundurów oraz ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano odsetki od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w wysokości 150.000,00 zł, w tym:

- Rezerwa ogólna w wysokości 119.000,00 zł.

- Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 31.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.313.713,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.779.690,00 zł

- wydatki rzeczowe obejmujące zakup środków czystościowych, artykułów piśmiennych, opłaty telefoniczne, RTV, zakup energii, gazu, wody, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń, wyjazdy służbowe, ubezpieczenie budynków oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 534.023,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości - 659.635,00 zł na zadania:

-"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie" w kwocie 609.635,00 zł.

- "Adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Strzałkowie na sale lekcyjne" w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 327.800,00 zł. Wydatki te obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 276.100,00 zł

- wydatki rzeczowe, które obejmują zakup energii, wody, gazu, środków czystościowych piśmiennych, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 51.700,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

- Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez osoby prawne lub fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/226/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na terenie gminy Lisków w wysokości 150.000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w kwocie 66.000,00 zł za zakup usług edukacyjnych w punktach przedszkolnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.432.820,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.251.400,00 zł

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 181.420,00 zł tj. zakup energii, gazu, wody, środków czystościowych i piśmiennych, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku, wyjazdy służbowe, opłaty telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 197.200,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano kwotę w wysokości 16.780,00 zł na finansowanie awansu zawodowego, dopłaty do czesnego kształcących się nauczycieli. Wydatki zaplanowano w wysokości 0,51% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe w dziale 801, na podstawie Art. 9 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Jeżeli w/w projekt nie zostanie podpisany, plan środków zostanie uzupełniony do wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 6.700,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki na realizację zadań określonych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych /wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, szkolenia, prelekcje, pogadanki, spektakle o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, dofinansowanie wycieczek i obozów szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, koszty prowadzenia świetlicy terapeutycznej w wysokości 52.000,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 3.000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w placówkach szkolno - wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł, na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu gminy Lisków w domu pomocy społecznej .

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Lisków w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.851.937,19 zł, na koszty obsługi: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 72.895,88 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty związane z bieżącą działalnością w wysokości 9.887.86 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.648,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 63.167,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.000,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 48.188,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 160.478,75 zł, w tym na: wynagrodzenia pracowników i oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny, pochodne od wynagrodzeń - 146.800,00 zł, wydatki bieżące, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, energie elektryczną, opłaty za szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.678,75 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za świadczenie usług dla trzech osób samotnych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji w miejscu swojego zamieszkania - 12.394,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki w wysokości 1.750,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie - użytecznych

- Dożywianie dzieci w szkołach - 14.000,00 zł, kwota ta przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 37.000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Liskowie /energia elektryczna, remonty pomp, usuwanie awarii, opłata za badania ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska/ w wysokości 164.500,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki za usługę zagospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 461.184,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na wywóz surowców wtórnych w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatki na energie elektryczna za oświetlenie uliczne - 200.000,00 zł

- Wydatki majątkowe na budowę i modernizację linii oświetlenia ulicznego w kwocie 30.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisków

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zaplanowano dotację w wysokości 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie i Domu Kultury Małgowie, w tym na zakup stroi dla Kapeli i Zespołu "Liskowianie" w kwocie 15.000,00 zł.

- Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 5.000,00 zł

- Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na wydatki bieżące świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem hali widowiskowo - sportowej i boiska Orlik - 170.335,00 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z bieżące utrzymaniem boiska sportowego - 15.000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano dotację celową na realizację zadań gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 58.000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- Zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kulturalno - Sportowego w Strzałkowie w wysokości 39.100,00 zł.

- zaplanowano wydatki na zorganizowanie dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy wyjazdów na basen w kwocie 15.000,00 zł

Z powyższego wynika, że zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

Wydatki ogółem 15.070.076,28 zł z tego:

1. Wydatki bieżące 12.701.613,28 zł tj. 84,28% wydatków ogółem

2. Wydatki majątkowe 2.368.463,00 zł tj. 15,72 % wydatków ogółem

Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 3.590.180,00 zł, i dotyczą;

- spłaty kredytów i pożyczek krajowych na zadania inwestycyjne - 776.532,00 zł

- spłaty pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2.813.648,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »