| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy Żarnowiec

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktółw prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003r.,poz.873 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Żarnowcu uchwala:

§ 1. Ustala się sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą.

§ 2. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego stanowione przez organy gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji i podmiotów wymienionych w §1. 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami i podmiotami wymienionymi w § 1, prowadzącymi na terenie gminy działalność, w sferze zadań publicznych wymienionych w art.4 ustawy należących do zadań gminy.

§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone w formie: 1. spotkania, 2. umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje Społeczne", z określeniem terminu do zgłaszania pisemnych opinii przez zainteresowane podmioty, 3. wyrażenia opinii w formie pisemnej.

§ 4. Decyzję o wyborze formy i terminu przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Żarnowiec. 2. Wójt Gminy Żarnowiec określa: 1) przedmiot konsultacji; 2) formę konsultacji; 3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot, formę, termin oraz wyniki konsultacji. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie spotkania do protokołu dołącza się listę obecności uczestników. 4. Informację o wynikach konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Konsultacje Społeczne". 5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami wprowadzonymi niniejszą uchwałą. 6. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »