| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia warunków tworzenia, oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1) Postanawia się wspierać rozwój sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu.

2) Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3) Przez sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

4) Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

5) Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

6) Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Pietrowice Wielkie będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Pietrowice Wielkie,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe

Rozdział 2. Warunki otrzymania wsparcia

§ 2. 1) Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu

d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

e) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

2) Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3) Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny, którego wysokość zostanie każdorazowo określona w drodze ogłoszenia konkursowego.

4) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

5) Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.

6) W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

7) Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie na zasadach, o których mowa w § 1 ust.4.

Rozdział 3. Tryb udzielenia dotacji

§ 3. 1) Organem przyznającym dotację na projekt z zakresu sportu jest Wójt Gminy Pietrowice Wielkie

2) Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3) W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:

a) przedmiot zgłaszanych projektów;

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu;

c) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków;

d) terminu składania wniosków

4) Ogłoszenie zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy . Pietrowice Wielkie

5) W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie powołuje Komisję Konkursową.

6) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

7) Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia

8) Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów;

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

9) Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy

§ 4. 1) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu.

2) Wyniki konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Pietrowice Wielkie

Rozdział 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 5. 1) Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Pietrowice Wielkie zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2) W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.

3) Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

4) W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji kosztorysowej.

§ 6. 1) Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252ustawy określonej w § 5 ust. 1.

2) Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7. 1) Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pietrowice Wielkie


Henryk Joachim Marcinek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik NR.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/34/2011
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik NR.2

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »