| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/42/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), § 19 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Zmienić Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach i nadać mu tekst jednolity w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie w 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała


Załącznik do Uchwały Nr IV/42/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach został utworzony na mocy uchwały Nr XI/52/76 Gminnej Rady Narodowej w Bobrownikach z dnia 30.09.1976r.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity -Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami).

6. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity- Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami).

7. Innych właściwych aktów prawnych oraz niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

§ 4. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy Bobrowniki, w skład której wchodzą sołectwa: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów.

§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Bobrownikach przy ulicy Sienkiewicza 121A, a w skład Ośrodka wchodzą filie w: Dobieszowicach, Rogoźniku, Sączowie, Siemoni.

§ 6. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 7. Ośrodek używa pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

§ 8. Do podstawowych zadań Ośrodka należy prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności:

1. Pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie i współtworzenie jej wartości.

2. Edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę.

3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

6. Popieranie wartościowych inicjatyw społeczno - kulturalnych środowiska.

7. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

8. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

9. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

10. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

11. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

12. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

13. Koordynacja całokształtem działalności kulturalnej w gminie.

14. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie biuletynu informacyjno-kulturalnego.

15. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i upowszechnianiu kultury oraz kreowaniu wizerunku gminy.

17. Wykorzystywanie w działalności Ośrodka wolontariatu.

18. Integracja przedstawicieli różnych środowisk artystycznych, oraz rozwijanie indywidualnych talentów i artystycznych zadań twórczych w drodze realizacji projektów wspólnych.

§ 9. Według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Ośrodka.

Rozdział 3.
NADZÓR, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Rada Gminy Bobrowniki.

2. Do pracowników zarządzających Ośrodkiem w imieniu Pracodawcy należą: Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i Główny Księgowy.

3. Dyrektora zatrudnia, zwalnia Wójt Gminy, który wykonuje również w stosunku do Dyrektora wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

4. Pracowników zatrudnia, zwalnia Dyrektor, który wykonuje również w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

§ 11. 1. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

2. Wynagrodzenie osób zarządzających w imieniu Pracodawcy ustalane jest w oparciu o przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie pozostałych pracowników ustalane jest w oparciu o przepisy obowiązujące w sieci placówek upowszechnienia kultury oraz zakładowy Regulamin wynagradzania.

§ 12. Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

§ 13. 1. W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach, zwana dalej „Radą Programową”.

2. Rada Programowa jest organem doradczym Organizatora i Ośrodka.

3. Rada Programowa składa się z 5 członków, powoływanych przez Wójta Gminy na 2 letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

4. Członkowie Rady Programowej powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Rada Programowa opiniuje programy działalności Ośrodka oraz wyraża opinię w sprawach przekazanych jej do zaopiniowania przez Wójta Gminy i Dyrektora.

6. Rada Programowa może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinie do Organizatora oraz Dyrektora w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i prowadzenia działalności.

7. Dyrektor przedkłada Radzie Programowej do zaopiniowania roczne sprawozdania z działalności programowej i na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej inne sprawozdania i informacje.

8. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

§ 14. Przy Ośrodku oraz jego filiach mogą działać: towarzystwa kultury oraz fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
ZASADY FINANSOWANIA OŚRODKA

§ 15. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji upowszechniania kultury.

§ 16. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy Bobrowniki.

§ 18. 1. Fundusze Ośrodka lokowane są na własnym rachunku bankowym.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych Ośrodka upoważniony jest jego Dyrektor.

§ 19. 1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu Gminy Bobrowniki, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka ustala Rada Gminy Bobrowniki w uchwale budżetowej.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy Bobrowniki. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21. Podział, likwidacja Ośrodka lub jego filii może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Bobrowniki.

§ 22. Statut Ośrodka wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »