| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” art.51, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w K o s z ę c i n i e uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 312 715,65 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 24 019 639,00 zł, b) majątkowe w kwocie 6 293 076,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 900 759,78 zł z tego : a) bieżące w kwocie 19 446 370 ,73 zł, b) majątkowe w kwocie 12 454 389,05.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2011 oraz wysokość środków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.pdf

1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

3

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 588 044,13 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 962 000,00 zł , b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 626 044,13 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 857 930,00 , z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 962 000,00 zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 895 930,00 zł, c) wolne środki w kwocie 500 000,00 zł d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 269 885,87 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 269 885,87 zł, 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów 500 000,00 zł, - zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł, 5. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 857 930,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł . 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 44 000,00 zł , z tego ; - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 1 275 654,00 zł,

Załącznik do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

4

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową io celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i nr 5 a do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5a.pdf

5a

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na : 1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł, 2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

Załącznik do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

6

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

7

§ 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na : a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 2 ust. 4 b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – zgodnie z § 2 ust. 1 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywanie zmian w planie: - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, - wydatków majątkowych w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Koszęcinie


Michał Anioł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »