| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” art.51, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w K o s z ę c i n i e uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 312 715,65 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 24 019 639,00 zł, b) majątkowe w kwocie 6 293 076,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 31 900 759,78 zł z tego : a) bieżące w kwocie 19 446 370 ,73 zł, b) majątkowe w kwocie 12 454 389,05.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2011 oraz wysokość środków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.pdf

1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.pdf

2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

3

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 588 044,13 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 962 000,00 zł , b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 626 044,13 zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 857 930,00 , z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 962 000,00 zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 895 930,00 zł, c) wolne środki w kwocie 500 000,00 zł d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 269 885,87 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 269 885,87 zł, 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów 500 000,00 zł, - zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł, 5. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 857 930,00 zł,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł . 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 44 000,00 zł , z tego ; - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 000,00 zł,

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 1 275 654,00 zł,

Załącznik do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

4

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową io celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i nr 5 a do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5a.pdf

5a

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na : 1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł, 2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

Załącznik do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

6

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr 14 / III / 2010
Rady Gminy Koszęcin
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

7

§ 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na : a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 2 ust. 4 b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – zgodnie z § 2 ust. 1 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywanie zmian w planie: - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, - wydatków majątkowych w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Koszęcinie


Michał Anioł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »