| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OI 2222-082/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Pawłowice niepublicznemu punktowi przedszkolnemu na terenie Pawłowic na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Strumień

Zgodnie z art. 90 ust. 2d i 2e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008r. nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) strony porozumienia ustalają:

§ 1. Gmina Strumień zobowiązuje się do pokrywania Gminie Pawłowice kosztów dotacji w wysokości ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2e ww. ustawy, udzielonej na każde dziecko będące mieszkańcem Gminy Strumień, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Pawłowice.

§ 2. 1. Koszty udzielonej dotacji należnej Gminie Pawłowice ustala się jako iloczyn liczby dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Strumień, uczęszczających w danym miesiącu do niepublicznego punktu przedszkolnego w Pawłowicach i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust. 3.

2. Kwota wydatków bieżących stanowiących w Gminie Pawłowice podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia w 2011r. wynosi 534,52 (słownie: pięćsettrzydzieściczteryzłotych52/100 )

3. W związku z brakiem niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Strumień, Gmina Strumień będzie pokrywać koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 40% wydatków bieżących stanowiących w Gminie Pawłowice podstawę ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia w 2011r. tj.213,80 (słownie: dwieścietrzynaściezłotych80/100)

4. Podstawą pokrycia przez Gminę Strumień kosztów udzielonej dotacji, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana przez Gminę Pawłowice specyfikacja stanowiąca kwartalny wykaz uczniów będących mieszkańcami Gminy Strumień uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Pawłowicach.

5. Gmina Strumień zobowiązuje się do zwrotu Gminie Pawłowice kosztów dotacji, o której mowa w ust. 1 na rachunek Urzędu Gminy PawłowiceBank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001w terminie 14 dni od daty otrzymania specyfikacji za dany kwartał, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Koszty dotacji za czwarty kwartał będą przekazane do 15 grudnia 2011r.

7. W przypadku nie uregulowania płatności w terminach określonych w ust. 5 i 6 Gmina Strumień zobowiązuje się zapłacić, oprócz należności głównej, odsetki za każdy dzień zwłoki, określone jak dla zaległości podatkowych.

§ 3. 1. Do dnia 15 stycznia roku następnego Gmina Pawłowice przedstawi ostateczne rozliczenie kosztów poniesionych w okresie od 01stycznia do 31 grudnia 2011r. na dzieci o których mowa w § 1.

2. W przypadku nadpłaty poniesionych przez Gminę Pawłowice kosztów, wynikającej z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, Gmina Strumień otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty w terminie do 15 stycznia roku następnego.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie oświaty, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy szczególne.

§ 5. 1. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

§ 7. Spory wynikłe w przedmiocie porozumienia między stronami, a dotyczące rozliczeń finansowych rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 8. 1. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty, ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice, tel: 032 47 22 757.

2. Ze strony Gminy Strumień za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Szkół , ul. 1 Maja 7, te4l: 33 85 70 347.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta Strumień


Anna Grygierek

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »