| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 1, art.121 ust. 1,2,7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2011 zwany dalej budżetem w łącznej kwocie 16.549.465,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 10.349.720,64 zł;

2) dochody majątkowe: 6.199.745,08 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 19.547.942,65 zł, - jak w załączniku nr 2, które obejmują:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 11.838.131,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.646.958,21 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.521.110,74 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.125.847,47 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 869.170,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.260.003,00 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0 zł; z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0 zł;

- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł;

- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej 0,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 62.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.709.811,44 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.709.811,44 zł; z czego na:

dotacje w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.910.187,44 zł; w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.910.187,44 zł;

- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– 0,00 zł;

- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł

- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.300,00 zł. i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.300,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.700,00 zł.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r. określa załącznik nr 4.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.998.476,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.593.697,37 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 404.779,56 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.932.262,54 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1.933.785,61 zł. - jak w załączniku nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 20.700,00 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.300,00 zł;

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2011 jak w załączniku nr 6.

§ 7.

Określa się plany:

1. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Budżetowego jak w załączniku nr 7.

2. Dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 8.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.200.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.115.792,37 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł.

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.1.xls

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »