| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2011

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 1, art.121 ust. 1,2,7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.)

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Kobiór na rok 2011 zwany dalej budżetem w łącznej kwocie 16.549.465,72 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 10.349.720,64 zł;

2) dochody majątkowe: 6.199.745,08 zł;

- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 19.547.942,65 zł, - jak w załączniku nr 2, które obejmują:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 11.838.131,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.646.958,21 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.521.110,74 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.125.847,47 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 869.170,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.260.003,00 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 0 zł; z czego:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 0 zł;

- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł;

- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2011 – w kwocie łącznej 0,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 62.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.1.

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.709.811,44 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.709.811,44 zł; z czego na:

dotacje w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.910.187,44 zł; w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6.910.187,44 zł;

- z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– 0,00 zł;

- z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – 0,00 zł;

b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł

- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84.300,00 zł. i wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 84.300,00 zł.

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.700,00 zł.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

6) dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r. określa załącznik nr 4.

§ 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 2.998.476,93 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 2.593.697,37 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 404.779,56 zł,

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.932.262,54 zł, natomiast łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1.933.785,61 zł. - jak w załączniku nr 5.

§ 5.

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 20.700,00 zł.

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.300,00 zł;

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2011 jak w załączniku nr 6.

§ 7.

Określa się plany:

1. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Budżetowego jak w załączniku nr 7.

2. Dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 8.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3.200.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.115.792,37 zł.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł.

2) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.1.xls

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/20/11
Rady Gminy Kobiór
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »