| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/11 Rady Miasta Poręba

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Porębie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.)

Rada Miasta Poręba
uchwala

§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Porębie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząy Rady Miasta


mgr Gabriel Zieliński


Załącznik do Uchwały Nr V/38/11
Rady Miasta Poręba
z dnia 22 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Porębie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Porębie

1. Członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, Burmistrz powołuje spośród osób zgłoszonych przez uprawnione jednostki, instytucje oraz organizacje:

1) przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie,

2) przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Porębie

3) przedstawicieli szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Poręby,

4) przedstawicieli placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie Poręby,

5) przedstawicieli Policji w Porębie,

6) Kuratorów Sądu Rejonowego w Zawierciu,

2. Burmistrz zaprasza do pracy w Zespole przedstawicieli prokuratury oraz przedstawicieli innych podmiotów niż określone w pkt. 1 ppkt. 1-6 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Liczbę przedstawicieli podmiotów oraz osoby przedstawicieli określa się zgodnie z warunkami wynikającymi z porozumień zawartych przez Burmistrza z podmiotami, o których mowa w pkt. 1 i 2.

4. Powołanie Zespołu następuje w drodze zarządzenia Burmistrza.

5. Burmistrz odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) na wniosek podmiotu , którego jest przedstawicielem,

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w trybie właściwym dla jego powołania.

6. Pierwsze posiedzenie Zespołu celem dokonania wyboru przewodniczącego zwołuje Burmistrz w terminie do 14 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w pkt. 1 i 2:

1) przewodniczący (zastępca przewodniczącego) zespołu interdyscyplinarnego zostaje wybrany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu zespołu,

2) przewodniczący (zastępca przewodniczącego) zostaje wybrany na czas określony, na okres 4 lat,

3) przewodniczący (zastępca przewodniczącego) może zostać odwołany na podstawie:

- uzasadnionego, pisemnego wniosku, któregokolwiek z członków zespołu interdyscyplinarnego,

- głosowania jawnego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ⅔ składu zespołu,

- pisemnej rezygnacji przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego),

- uzasadnionego, pisemnego wniosku Burmistrza Poręby.

4) odwołanie przewodniczącego (zastępcy przewodniczącego) skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego (zastępcy) zgodnie z zapisami ppkt. 1 i 2.

7. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący lub członkowie Zespołu wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia Zespołu nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Zwołanie posiedzenia może mieć formę pisemną, elektroniczną lub telefoniczną.

8. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków. Uczestnictwo w spotkaniach Zespołu jest obowiązkowe.

9. Posiedzenia Zespołu mogą się odbywać z udziałem poszczególnych grup roboczych.

10. Liczebność grupy roboczej określa Zespół w zależności od potrzeb indywidualnego przypadku.

11. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.

12. Z posiedzenia Zespołu i grup roboczych sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: informacje o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz opis podjętych działań.

13. Zespół przygotowuje roczne sprawozdanie ze swej działalności i przedkłada go Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »