| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.10.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lyski za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Lyski.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do ósmego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata albo od pierwszego do ósmego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy lub Paraolimpiadach;

2) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych albo od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży ( Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych).

2. Przepisy uchwały dotyczące nagrody i wyróżnienia stosuje się odpowiednio do zawodników reprezentujących dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, zamieszkujących na terenie Gminy Lyski.

3. Przez użyte w uchwale określenie „polski związek sportowy” - rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

§ 3.

1. Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe planowane są corocznie w budżecie Gminy Lyski.

2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1

§ 4.

1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej nagród i wyróżnień, nie stanowi podstawy do roszczeń zawodników sportowych, ani zobowiązań organów Gminy Lyski do ich przyznawania tym osobom.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych nagród oraz obowiązku udzielenia przyznawanych wyróżnień.

§ 5.

1. Przyznawanie nagród i udzielenie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Wójta Gminy Lyski.

2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą w sprawach z ust. 1 Wójt współpracuje z Radą Sportu Gminy Lyski, zwaną dalej „Radą Sportu”, powołaną na zasadach art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

§ 6.

1. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski oraz stronie internetowej Gminy Lyski.

2. O przyznaniu nagrody lub wyróżnieniu Wójt Gminy informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

Rozdział 2.
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

§ 7.

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Lyski, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika – amatora lub zawodnika – licencjonowanego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi – amatorowi lub zawodnikowi – licencjonowanemu za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

3. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportu.

§ 8.

1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

2. Ustala się następujące kategorie nagród dla zawodników:

1) nagroda I stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 100% kwoty z ust. 1;

2) nagroda II stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 75 % kwoty z ust. 1;

3) nagroda III stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 50 % kwoty z ust. 1;

4) nagroda I stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 80 % kwoty z ust. 1;

5) nagroda II stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 60 % kwoty z ust. 1;

6) nagroda III stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 40 % kwoty z ust. 1;

3. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę.

§ 9.

1. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;

2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników;

3) jest mieszkańcem Gminy Lyski.

§ 10.

1. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

1) macierzysty klub sportowy zawodnika;

2) członek Rady Sportu;

3) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy;

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;

2) określenie wnioskodawcy;

3) adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust. 1 pkt 1 i 3;

4) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia;

5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;

6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy Lyski.

4. Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 3 miesięcy od daty wpływu do Urzędu.

5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta Gminy Lyski.

§ 11.

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po jego złożeniu w Urzędzie Gminy Lyski zostaje przekazany do właściwego w sprawach sportu referatu Urzędu, gdzie podlega w terminie nie dłuższym niż 7 dni sprawdzeniu pod względem kompletności danych.

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie z ust. 1 stanowią przedmiot opinii Rady Sportu, w której Rada odnosi się do spełniania przez zawodnika i jego wniosku przesłanek z § 9 oraz przedstawia Wójtowi Gminy Lyski propozycję odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.

3. Bez opinii Rady Sportu o zgłoszonym wniosku Wójt nie może przyznać, bądź odmówić przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. Przy rozpoznaniu wniosków Wójt nie jest związany opinią wydaną przez Radę Sportu.

5. O sposobie rozpatrzenia każdego zgłoszonego wniosku Wójt zawiadamia Radę Sportu.

6. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

7. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.

8. Do udzielenia nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych z § 10 ust. 5, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12.

Nie rozpatrzone wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu w trybie uchwały niniejszej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »