| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.10.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lyski za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do udzielania nagród i wyróżnień z tytułu rywalizacji we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez jednostki organizacyjne Gminy Lyski.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do ósmego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata albo od pierwszego do ósmego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy lub Paraolimpiadach;

2) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych albo od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów lub Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży ( Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych).

2. Przepisy uchwały dotyczące nagrody i wyróżnienia stosuje się odpowiednio do zawodników reprezentujących dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, zamieszkujących na terenie Gminy Lyski.

3. Przez użyte w uchwale określenie „polski związek sportowy” - rozumie się także związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych.

§ 3.

1. Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe planowane są corocznie w budżecie Gminy Lyski.

2. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród nie może przekroczyć kwot określonych w ust. 1

§ 4.

1. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej nagród i wyróżnień, nie stanowi podstawy do roszczeń zawodników sportowych, ani zobowiązań organów Gminy Lyski do ich przyznawania tym osobom.

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia z obowiązku wypłaty przyznanych nagród oraz obowiązku udzielenia przyznawanych wyróżnień.

§ 5.

1. Przyznawanie nagród i udzielenie wyróżnień za wyniki we współzawodnictwie sportowym należy do właściwości Wójta Gminy Lyski.

2. W zakresie określonym niniejszą uchwałą w sprawach z ust. 1 Wójt współpracuje z Radą Sportu Gminy Lyski, zwaną dalej „Radą Sportu”, powołaną na zasadach art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

§ 6.

1. Wykaz osób, które otrzymały nagrody i wyróżnienia podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski oraz stronie internetowej Gminy Lyski.

2. O przyznaniu nagrody lub wyróżnieniu Wójt Gminy informuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

Rozdział 2.
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

§ 7.

1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłaconym z budżetu Gminy Lyski, które stanowić powinno wyraz uznania dla zawodnika – amatora lub zawodnika – licencjonowanego za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest zawodnikowi – amatorowi lub zawodnikowi – licencjonowanemu za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

3. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa określony polski związek sportu.

§ 8.

1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.

2. Ustala się następujące kategorie nagród dla zawodników:

1) nagroda I stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 100% kwoty z ust. 1;

2) nagroda II stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 75 % kwoty z ust. 1;

3) nagroda III stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – w wysokości do 50 % kwoty z ust. 1;

4) nagroda I stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 80 % kwoty z ust. 1;

5) nagroda II stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 60 % kwoty z ust. 1;

6) nagroda III stopnia – dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym – w wysokości do 40 % kwoty z ust. 1;

3. Jednej i tej samej osobie w roku kalendarzowym można przyznać tylko jedną nagrodę.

§ 9.

1. 1. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać zawodnikowi, który jednocześnie:

1) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub o wyróżnienie, albo w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym;

2) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników;

3) jest mieszkańcem Gminy Lyski.

§ 10.

1. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić:

1) macierzysty klub sportowy zawodnika;

2) członek Rady Sportu;

3) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy;

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz aktualny adres zameldowania na pobyt stały osoby, którą proponuje się do nagrody lub wyróżnienia;

2) określenie wnioskodawcy;

3) adres wnioskodawcy, gdy jest nim podmiot z ust. 1 pkt 1 i 3;

4) opinię właściwego klubu sportowego w sprawie przyznania wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia;

5) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym osiągniętego przez zawodnika wraz z dokumentami potwierdzającymi ten wynik;

6) uzasadnienie proponowanej nagrody lub wyróżnienia.

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się w Urzędzie Gminy Lyski.

4. Złożony wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 3 miesięcy od daty wpływu do Urzędu.

5. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Wójta Gminy Lyski.

§ 11.

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po jego złożeniu w Urzędzie Gminy Lyski zostaje przekazany do właściwego w sprawach sportu referatu Urzędu, gdzie podlega w terminie nie dłuższym niż 7 dni sprawdzeniu pod względem kompletności danych.

2. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, po sprawdzeniu w trybie z ust. 1 stanowią przedmiot opinii Rady Sportu, w której Rada odnosi się do spełniania przez zawodnika i jego wniosku przesłanek z § 9 oraz przedstawia Wójtowi Gminy Lyski propozycję odnośnie przyznania nagrody, jej wysokości lub przyznania wyróżnienia.

3. Bez opinii Rady Sportu o zgłoszonym wniosku Wójt nie może przyznać, bądź odmówić przyznania nagrody lub wyróżnienia.

4. Przy rozpoznaniu wniosków Wójt nie jest związany opinią wydaną przez Radę Sportu.

5. O sposobie rozpatrzenia każdego zgłoszonego wniosku Wójt zawiadamia Radę Sportu.

6. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

7. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.

8. Do udzielenia nagród i wyróżnień w przypadkach szczególnych z § 10 ust. 5, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 12.

Nie rozpatrzone wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają rozpatrzeniu w trybie uchwały niniejszej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »