| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/2/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

Rada Miejska w Bieruniu
uchwala:

§ 1

Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla:

1)osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe,

2)trenerów prowadzących szkolenie osób fizycznych (zawodników), o których mowa w pkt. 1.

§ 2

Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawania nagród i wyróżnień zostały określone w Regulaminie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/7/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie: nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieruniu


Przemysław Major


Załącznik do Uchwały Nr IV/2/2011
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 31 marca 2011 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

1)Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania samorządu lokalnego dla środowiska sportowego za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu kultury fizycznej w Bieruniu.

2)Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za:

a) osiągnięty wynik sportowy,

b) reprezentowanie miasta Bierunia w imprezach sportowych.

3)Wysokość środków na nagrody i wyróżnienia uchwalana będzie corocznie w budżecie miasta.

4)Przy przyznawaniu nagród i wyróżnień będzie brane pod uwagę kryterium związane ze znaczeniem danej dyscypliny sportu n terenie miasta.

5)Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz na wniosek:

a) klubu sportowego, związku sportowego, uczniowskiego klubu sportowego,

b) osoby fizycznej.

6)Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać osoby spełniające wymagania pkt 2 niniejszego Regulaminu oraz będące mieszkańcem Bierunia lub reprezentujące barwy Bierunia.

7)Nagrody są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej:

a) wartość nagrody rzeczowej lub wartość nagrody pieniężnej nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł w danym roku kalendarzowym,

b) w przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch i więcej wysokich wyników sportowych, w czasie tych samych zawodów lub w ciągu roku wartość nagród nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł w danym roku kalendarzowym.

8)Wyróżnieniami są: puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy pochwalne, strój sportowy i sprzęt sportowy, drobne upominki rzeczowe. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 500 zł w danym roku kalendarzowym.

9)Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać:

a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyróżnienia,

b) dane osobowe kandydata,

c) dane dotyczące klubu sportowego,

d) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika, a w przypadku trenerów efekty ich pracy, wraz z dokumentacją potwierdzającą,

e) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia.

10)Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w Kancelarii (parter) Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie:

a) do 30 czerwca z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 listopada roku poprzedniego do 31 maja roku bieżącego,

b) do 30 listopada z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 czerwca do 31 października roku bieżącego.

11)Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla trenerów za osiągnięcia w dziedzinie sportu składa się w Kancelarii (parter) Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do 30 czerwca każdego roku z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za rok poprzedni.

12)Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję do spraw przyznawania nagród i wyróżnień, powołaną przez Burmistrza Miasta Bierunia .

13)W skład Komisji wchodzą:

a) przedstawiciel BOSiR,

b) przedstawiciel Burmistrza Miasta,

c) przedstawiciel Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji,

d) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

14)W razie stwierdzenia braków formalnych, Komisja weryfikująca wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Komisję.

15)Komisja powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego.

16)Do zadań Komisji w szczególności należy:

a) rozpatrywanie wniosków,

b) przedstawienie Burmistrzowi listy wybranych kandydatów wraz z uzasadnieniem i propozycją co do wysokości nagród pieniężnych lub rzeczowych oraz rodzaju wyróżnienia.

17)Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

a) cofnięcia przez wnioskodawcę,

b) rezygnacji kandydata,

c) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

18)Listę kandydatów do nagród i wyróżnień wyłonionych przez Komisję zatwierdza Burmistrz.

19)Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie.

20)Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

21)Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »