| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. 1)Ustala się dochody w łącznej kwocie 28 579 112,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z tego :

a) bieżące w kwocie 24 574 498,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 004 614,00 zł,

2)Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 428 752 zł określa załącznik nr 1a

3)Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30 578 005,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. z tego :

a) bieżące w kwocie 24 574 498,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 6 003 507,00 zł, wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2

4)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 428 752 zł określa załącznik nr 2a

§ 2. 1)Ustala się deficyt w wysokości 1 998 893 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 998 893 zł ,

2)Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 635 085 zł z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 600 341 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 034 744 zł,

3)Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 636 192 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 323 333 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 312 859 zł,

4)Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów w roku 2011 - 4 635 085 zł, w tym:

a) 1 998 893 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

b) 796 685 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE

c) 290 562 zł zaciąganych pożyczek

§ 3. 1)Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł .

2)Ustala się rezerwę celową w wysokości 55 000 zł, z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000 zł,

§ 4. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 550 000 zł, z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury 970 000 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna 580 000 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł.- załącznik nr 6

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1)Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2)Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 7. 1)Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000 zł.

2)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 154 000 zł.

3)Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6 000 zł.

§ 8. 1)Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 169 222,08 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2)Do dokonania wydatku ze środków o których mowa w pkt 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przez Sołtysa na dowodzie księgowym.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1)Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2011 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1)zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu 400 000 zł

2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1a

Załącznik 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2a

Załącznik 2a

Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik.pdf

zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Psary
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »