| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2003 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu

Na podstawie art. 2 ust. 4 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz 1592 z późn.zm.) na wniosek doraźnej Komisji Statutowej,


Rada Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Gliwickiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI/54/2003 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r., nr 44, poz. 1238, zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r., nr 56, poz. 1758, zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r., nr 147, poz. 2881) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Rada Powiatu działa zgodnie z ustalonymi regulaminami.";

2) W § 7 ust. 1 w pkt a. i pkt c. wykreśla się słowa "lub sprawozdawcy";

3) W § 7 ust. 1 w pkt b. po słowie "rady" dodaje się słowa "lub zarządu";

4) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Wniosek o podjęcie uchwały kieruje się do Przewodniczącego Rady, który przekazuje go do zaopiniowania przez właściwe komisje i Zarząd Powiatu (jeżeli wnioskodawcą jest inny podmiot). Przewodniczący Rady wprowadza projekt uchwały (zaopiniowany przez właściwe komisje i Zarząd Powiatu) do porządku obrad na najbliższej sesji.";

5) W § 15 ust. 3 zastępuje się, wynikające z błędu literowego, słowo "założenia" słowem "złożenia";

6) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostępnia się do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.";

7) § 19 otrzymuje brzmienie:

"Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:

a. Komenda Miejska Policji,

b. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej,

c. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

d. oraz inne wymienione w przepisach odrębnych.";


8) § 21 otrzymuje brzmienie:

"Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej powiatu gliwickiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Biura Rady, przekazanie informacji do gmin z terenu powiatu.";

9) § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"Protokoły z posiedzeń Rady udostępnia się również w Biuletynie Informacji Publicznej.";

10) W § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do protokołów z posiedzeń Zarządu.";

11) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Dokumenty, o których mowa w ust. 1 udostępnia się we właściwej komórce orgnizacyjnej Starostwa Powiatowego w obecności pracownika komórki.";

12) W związku ze zmianami zaproponowanymi do § 18 ust. 2 oraz § 19 skreśla się treść załącznika

nr 1 i nr 2 do statutu powiatu.

13) Po § 4 istniejące oznaczenie paragrafów (§ 6 do § 24) zmienia się, poprzez nadanie im kolejnych

numerów od § 5 do § 23.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »