| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/61/11 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1563)

Rada Gminy Ornontowice
uchwala:

§ 1. Określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek


Załącznik do Uchwały Nr VI/61/11
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 29 marca 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. Ilekroć poniżej jest mowa o następujących zwrotach, należy przez to rozumieć odpowiednio:

Inicjatywa – inicjatywę lokalną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Ustawa – Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Sprawy w zakresie inicjatyw lokalnych prowadzi Wójt Gminy Ornontowice.

§ 3. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej składane będą w Urzędzie Gminy Ornontowice na etapie prac projektowych budżetu do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

§ 4. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ocenia Komisja powołana przez Wójta Gminy Ornontowice.

2. Komisja ocenia wniosek w oparciu o następujące kryteria szczegółowe:

a) Zgodność zadania objętego wnioskiem z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy (0-2 punkty),

b) Racjonalność i efektywność wydatków (0-2 punkty),

c) Zaawansowanie prac w ramach zadania objętego wnioskiem (0-5 punktów),

d) Udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania (0-5 punktów),

e) Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania (0-5 punktów),

f) Wkład pracy rzeczowej wnioskodawcy w realizację zadania (0-5 punktów).

3. Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, w określonym terminie.

4. Komisja składa protokół z posiedzenia na ręce Wójta Gminy Ornontowice.

5. Ocena Komisji ma charakter opiniodawczy.

6. Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia wniosku do realizacji bądź jego odrzuceniu podejmuje Wójt Gminy Ornontowice po zapoznaniu się z oceną Komisji o której mowa w ust. 1.

7. Wnioskodawca jest informowany o wyniku rozpatrzenia wniosku niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »