| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żywiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W ŻYWCU uchwala co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Żywiec w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez właściwego ministra w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, zgodnie z rozkładem godzin określonym w statucie danego przedszkola.

2. Ustala się odpłatność za świadczenia związane z opieką, nauczaniem i wychowaniem realizowane przez przedszkola poza godzinami przypadającymi na bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w §1 ust. 2 wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń.

2. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn liczby godzin korzystania ze świadczeń oraz stawki godzinowej określonej w ust. 1.

3. W przypadku nie odbierania dziecka z przedszkola przez rodzica (prawnego opiekuna) w godzinach określonych w umowie, o której mowa w ust. 4 opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 3,00 zł i naliczana jest w miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu rozliczeniowym.

4. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez przedszkole świadczenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 3. 1. Ustala się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w §2 ust. 1:

1) dla drugiego i kolejnego dziecka z danej rodziny, uczęszczającego do tego samego przedszkola – w wysokości 30%;

2) dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – w wysokości 50%;

3) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i którym przysługuje uprawnienie do zasiłku rodzinnego – w wysokości 50%;

4) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu pokrywa koszty wyżywienia w przedszkolu – w wysokości 100%.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.

3. W przypadku dzieci niebedących mieszkańcami Gminy Żywiec, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żywiec, nie stosuje się ust. 1-2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »