| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzanowicach działającego pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach

Na podstawie art.39 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz.. 89 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzanowicach postanawia w drodze uchwały:

§ 1. 1. Zatwierdzić statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzanowicach, działającego pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach, który został uchwalony w dniu 14 marca 2011r. roku przez Radę Społeczną

2. Uchwała Rady Społecznej Nr 4/2011 z dnia 14 marca 2011r., stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

2. Treść statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzanowicach, działającego pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc dotychczas obowiązujący statut Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Krzanowicach zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/365/2010 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzanowicach pod nazwą Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ 30/2011
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Statut Rady Społecznej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ 30/2011
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 30 marca 2011 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRZANOWICACH DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY W KRZANOWICACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa pod nazwą „ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Krzanowicach” na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 nr 14 poz. 89 t.j z późn. zm. ), zwaną dalej Ustawą, a także przepisów wydanych na podstawie tej Ustawy;

2) stosownych uchwał Rady Społecznej SPZOZ oraz Rady Miejskiej w Krzanowicach;

3) niniejszego Statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Krzanowicach.

§ 2. Siedziba Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego (zwanego dalej Zakładem) mieści się w Krzanowicach przy ul. Szpitalnej 9.

§ 3. Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Krzanowice, a także inne obszary w oparciu o podpisane umowy i porozumienia.

§ 4. Organem założycielskim i sprawującym nadzór finansowy nad Zakładem jest Rada Miejska w Krzanowicach.

§ 5. 1. Zakład ma status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i jest osoba prawną.

2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który jest prowadzony przez Wojewodę Śląskiego.

3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

Rozdział 2.
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6. 1. Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.”

2. Zakład prowadzi działalność non profit, tj. działalność nie skierowaną w celu osiągnięcia zysku, gdzie wszystkie środki finansowe są przeznaczane na realizację celów statutowych.

§ 7. Do zadań Zakładu w szczególności należy udzielanie świadczeń w zakresie:

a) prowadzenia działalności pielęgnacyjno-opiekuńczej (liczba łóżek w Zakładzie wynosi 43);

b) specjalistyczna opieka ambulatoryjna

c) wydawanie orzeczeń i opinii o stanie zdrowia przebywających w nim pacjentów;

d) innych zadań i czynności właściwych dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 8. Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z:

1) Radą Miejską w Krzanowicach, Radą Społeczną, Burmistrzem Krzanowic oraz Urzędem Miejskim w Krzanowicach;

2) Narodowym Funduszem Zdrowia i jego oddziałami,

3) innymi zakładami opieki zdrowotnej.

Rozdział 3.
ORGANY I ORGANIZACJA

§ 9. Organami Zakładu są:

1. Dyrektor.

2. Rada Społeczna.

§ 10. 1. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Krzanowic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie dla Dyrektora Zakładu ustala Burmistrz Krzanowic.

3. Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu.

4. W razie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.

§ 11. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1) Z-cy dyrektora d/s medycznych

2) Głównego księgowego

3) Pielęgniarki oddziałowej zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

§ 12. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Krzanowicach oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. Członków Rady Społecznej powołuje i odwołuje Rada Miejska w Krzanowicach.

3. Rada obraduje na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rada Miejska w Krzanowicach.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata .

§ 13. 1. Rada Społeczna składa się z 6 członków.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

a) Burmistrz bądź osoba przez niego wyznaczona – jako przewodniczący

b) jako członkowie:

- przedstawiciel wojewody

- 4 osoby wybrane przez Radę Miejską w Krzanowicach

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

§ 14. 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz ewentualnie przedstawiciel organizacji związkowej działającej w Zakładzie.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 15. Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie organowi założycielskiemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne,

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury sprzętu medycznego,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z jego Dyrektorem.

2. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

3. Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Krzanowicach.

4. Uchwalenie regulaminu Rady Społecznej i jego zmian oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Krzanowicach.

5. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu, ustalonego przez Dyrektora Zakładu.

6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków przedkładanych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu.

7. Wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i Statucie Zakładu.

8. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

§ 16. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Krzanowicach w terminie 14 dni.

§ 17. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 18. Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.

§ 19. Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:

1. Komórki organizacyjne :

a) Z-ca dyrektora d/ s medycznych

b) Główny księgowy,

c) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (43 łóżka)

d) Poradnia rehabilitacyjna narządów ruchu

e) Pielęgniarka oddziałowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,

f) Dział ds. kadrowo-administracyjnych.

g) Inspektor BHP i Ppoż

h) Kapelan zakładowy

2. Schemat organizacyjny zakładu stanowi załącznik Nr1.

3. Regulaminy organizacyjne i porządkowe poszczególnych komórek Zakładu ustala i zatwierdza Dyrektor Zakładu.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 20. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

a) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. z 2007 nr 14 poz. 89 t.j z późn. zm.) z uwzględnieniem jej późniejszych zmian,

b) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223 j.t z późn. zm.) z uwzględnieniem jej późniejszych zmian,

c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157., poz.. 1240 z późn. zm) z uwzględnieniem jej późniejszych zmian,

d) wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze oraz inne przepisy znajdujące zastosowanie do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych,

e) plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.

2. Zakład może uzyskać środki finansowe zgodnie z zapisami Ustawy, a w szczególności:

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie,

b) z instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

c) na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

d) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, a także pochodzenia zagranicznego zgodnie z art.42 Ustawy,

e) z dotacji budżetowych przyznanych przez organ założycielski

3. Wartość majątku Zakładu określają:

- Fundusz Założycielski,

- Fundusz Zakładu.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. Wojewoda Śląski sprawuje kontrolę nad Zakładem w zakresie określonym w art. 65 Ustawy.

§ 22. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia i zatwierdzenia.

§ 23. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską w Krzanowicach.


Załącznik do Statutu SPZOZ
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Krzanowicach

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO W KRZANOWICACH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »