| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.94.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 5 ust. 1, art.6 ust. 12, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz 969 z późn.zm.), art 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r.Nr 200 poz.1682 z pózn.zm.), art 9 i art 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr.8 poz. 60 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co nastepuje:

§ 1.

Ustalić następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

a) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,70 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,76 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

c) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

d) od budynków lub ich części zwiazanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajetych przez podmioty udzielających tych świadczeń 4,45 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

e) od garaży 6,88 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

f) od domów letniskowych 7,36 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

g) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,36 zł za 1 m2 pow. użytkowej,

h) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna 2% ich wartości,

i) od 1 m2 powierzchni gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna 0,75 zł,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,36 zł,

j) od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33zł.

§ 2.

Zwolnić z podatku od nieruchomości:

a) budynki lub ich części oraz grunty komunalne nie będące we władaniu innych podmiotów,

b) budynki lub ich części, budowle i grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby kultury fizycznej i sportu, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

d) budynki lub ich części i grunty zajęte dla potrzeb pomocy społecznej, za wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

e) budynki lub ich części, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kanalizacji

§ 3.

Ustalić wysokość stawki opłaty targowej w wysokości 15 zł dziennie. Terminem wniesienia opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

Pobrana w danym miesiącu opłata targowa powinna być przez inkasenta przekazana do Urzędu Gminy w terminie 7 dni po upływie miesiąca.

§ 5.

Pobór podatków i opłat prowadzony będzie w drodze inkasa przez inkasentów określonych w uchwale Rady . Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się w wys. 5% zainkasowanej sumy. Wykaz imienny inkasentów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.94.2011
Rady Gminy Lyski
z dnia 28 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »